Правила користування бібліотекою

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила користування бібліотекою НУХТ розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98 р.
1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.
1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4. Користування бібліотекою університету безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується ректором /проректором/ університету.
1.5 Останній день місяця – санітарний. Бібліотека в цей день читачів не обслуговує.


 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ. УМОВИ ЗАПИСУ ЧИТАЧІВ ДО БІБЛІОТЕКИ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМИ ФОНДАМИ


2.1. Право на користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів, учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з університетом. Користувачі інших вищих навчальних закладів, представники різних підприємств та установ обслуговуються, лише в читальних залах за наявності рекомендаційного листа.
2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, на філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою: брати участь в читацьких конференціях, літературних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.
2.3. Для запису до бібліотеки необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Студенти заочної форми навчання подають додатково залікову книжку (при роботі в читальних залах). Користувачі інших вищих навчальних закладів подають читацький квиток або посвідчення і обслуговуються в читальних залах.
2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток та заповнюється читацький формуляр.
2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.
2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши його вартість) протягом місяця після заяви про втрату.
2.8. Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку та читацькому формулярі.
2.9. Навчальна література видається на абонементах молодших та старших курсів на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
2.10. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10 – 15 примірників на місяць, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.
2.11. Художня література та періодичні видання у кількості не більше 3 примірників видається всім категоріям читачів на 15 днів.
2.12. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
2.13. Неопубліковані матеріали (дисертації, та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.
2.14. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читачів, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
2.15. При відсутності в бібліотеці необхідних видань, їх можна отримати з фондів інших бібліотек по МБА в установленому порядку.
2.16. Для одержання літератури читач подає читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується у книжковому формулярі та у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. ПРИМІТКА: Читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі (книжковому формулярі).
2.17. Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких позначок, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
2.18. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо ви-явить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
2.19. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
2.20. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
2.21. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визначеними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни, читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умови застосування цих цін.
2.22. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
2.23. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
2.24. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
2.25. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею. 2.26. Читачі, що закінчили університет, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури. 2.27. Читачі у верхньому одязі, з сумками, портфелями та великими пакетами до роботи в читальних залах не допускаються.
2.28 Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.
2.29. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.


 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ


3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.
3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи університету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5. Організовує книжкові виставки, “Дні інформації”, “Дні кафедр”, а також конференції, диспути та інші бібліотечні заходи.
3.6. Організовує диференційне обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.
 3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.10. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.
3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.
3.13. Проводить серед читачів роботу щодо поширення знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.
3.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.
3.15. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.
3.16. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

Обрати мову