Серьогін Олександр Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
109
4
131

Перелік опублікованих документів

Галанзовський, С. Підвищення енергоефективності біогазових установок для фермерських господарств / С. Галанзовський, О. Серьогін,  І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 248.

Енергоефективні технології в харчовій промисловості : підручник / В. Пустовойтенко, О. Серьогін, В. Кисельов, О. Сегай, О. Осьмак. - ОЛДІ-плюс, 2022. - 550 с.

Маслій, М. Аналіз ефективності  використання  геліоустановок у фермерських  господарствах / М. Маслій,  О. Серьогін, І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 249.

Мудрий,  В. Використання альтернативних джерел енергії та енергетичного потенціалу    біомаси у рослинному та тваринному громадському господарстві / В. Мудрий,  О. Серьогін,  І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 250.

Technological Complex for Processing of Solid Household and Treatment Facilities Waste with Biogas Obtaining [Electronic resourse] / О. Seryogin, O. Vasylenko, F. J. Riedel, H. Aigner // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 2. – С. 73–79. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36917/1/11.pdf

Жовтюк, В. Отримання біонафти методом швидкого піролізу / В. Жовтюк, О. Михайловський, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 310.

Жовтюк, В. Потенціал для розвитку біоенергетичних технологій в Україні / В. Жовтюк, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 276.

Калита, В. Сонячні колектори як основний спосіб підігріву води у житловому будинку / В. Калита, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 274.

Лук`яненко, Т. Альтернативної системи теплохолодозабезпечення / Т. Лук`яненко, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 273.

Осьмак, О. О. Альтернативні види палива – перспективний напрямок розвит-ку енергетичного комплексу України [Електронний ресурс] / О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 1. – С. 53–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36918/1/22.pdf

Федоренко, Е. Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні / Е. Федоренко, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 309.

Шевченко, А. Комплексні технології виробництва енергії та харчових продуктів / А. Шевченко, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 280.

Seryogin, O. Alternative energy suppli of food industry [Electronic resource] / O. Seryogin // New industries, digital economy, society - projections of the future : 58th Annual Science Conference of Ruse University. – Angel Kanchev University of ruse union of scientists. – Ruse, 2019. – C. 375. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30246/1/Alternative%20energy%20suppli%20of%20food%20industry.pdf

Бруква, О. Енергія вітру / О. Бруква, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 220.

Лащ, В. Техніко-економічний аналіз регіональної перспективності використання біоресурсів у різному апаратурно-технологічному оформленні / В. Лащ, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 214.

Оптимизация работы диффузионной установки колонного типа методом усовершенствования конструкции ошпаривателя / А. А. Серегин, С. М. Василенко,Н. А. Масло и др. // Сахар. – 2018. – № 4. – С. 64–71.

Пилипець, О. Сучасні методи отримання синтез-газу і процес Фішера-Тропша / О. Пилипець, О. Серьогін// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна науковаконференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 209.

Саєнко, О. Виробництво біоетанолу на цукровому заводі / О. Саєнко, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 226.

Сінченко, І. Застосування моделювання процесів, що відбуваються при метануванні в технологічному обладнанні, для оптимізації процесу виробництва біогазу / І. Сінченко, О.Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 224.

Чорноіван, В. Анаеробна очистка стічних вод з послідуючим отриманням біогазу та електричної і теплової енергії / В. Чорноіван, О. Серьогін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 215.

Інноваційні технології альтернативного енергозабезпечення харчових і переробних підприємств в прикладах і задачах [Електронний ресурс] : навч. пос. / Ю. Г. Сухенко, О. О. Серьогін, М. М. Муштрук, Н. В. Рябоконь – К.ЦП "КОПРИНТ", 2016. – 256 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26030/1/2%20Rozdil%20Innovatsiyni%20technologii%20alternatyvnogo%20zabezpechennya%20harchovyh%20i%20pererobnyh%20pidpryemstv%20v%20prykladah%20i%20zadachah.pdf

Оптимизация работы диффузионной установки колонного типа КД2-А130 методом усовершенствования конструкции ошпаривателя ПНА-3 [Электронный ресурс] / В. Н. Кухар, В. Д. Саповский, В. Г. Табурчак, А. Н. Парахоня,С. А. Глушко, Л. В. Скобель, А. А. Серегин, С. М. Василенко, Н. А. Масло, Л. И. Чернявская // Цукор України. – 2016. – №4 (124). – С. 41–48. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26034/1/Tsukor%20Ukrainy%20%20%e2%84%964_2016.pdf

Патент на винахід, № 110578 України, МПК C02F 1/06 (2006.01), C02F 1/16 (2006.01). Пристрій для опріснювання води / Волчко А. І., Серьогін О. О., Волчко А. А., Якимчук М. В., Рябоконь Н. В. –а201412951 ; заявл. 03.12.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1 2016

Понікарчук, І. A. Використання твердопаливних котлів в комунальній енергетиці [Електронний ресурс] / І. А. Понікарчук, О. О. Серьогін // Ресурсо – та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.- практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 56–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24403/1/15.pdf

Ресурсозберігаючі технології в харчових і переробних виробництвах [Електронний ресурс] : підруч. для студентів ВНЗ / Ю. Сухенко, О. Серьогін, В. Сухенко, Н. Рябоконь. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. – 338 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26036/1/2%20rozdil%20Resursozberigayuchi%20tehnologii.pdfhttp://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26036/1/2%20rozdil%20Resursozberigayuchi%20tehnologii.pdf

Серьогін, О. О. Комплексна переробка відходів цукрового виробництва з використанням потенціалу обротної води для обігріву реактора [Електронний ресурс] / О. О. Серьогін, О. В. Василенко // Удосконалення процесів і обладнання- запорука інноваційного розвитку харчової промисловості: програма і матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 листопада. – К. : НУХТ, 2016. – С. 37-38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26124/1/Kompleksna%20pererobka%20vidhodiv%20tsukrovogo%20vyrobnytsva%20z%20vykorystannyam%20potentsialu%20oborotnoi%20vody%20dlya%20obigrivu%20reaktora.pdf