Лементар Cвятослав Юрійович

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
2
1
52
3
36

Перелік опублікованих документів:

Determination of the ejection coefficient of a jet apparatus with a conical-cylindrical mixing chamber / I. V. Tymchenko, V. V. Ponomarenko, S. Yu. Lementar, R. L. Yakobchuk, D. M. Liulka // Global science: prospects and innovations : proceedings of ІІІ International Scientific and Practical Conference, 2-4 November 2023. – Liverpool, United Kingdom, 2023. – P. 235-242.

Кочергін, С. Удосконалення системи подачі сушильного агенту в сушильній установці СРЦ / С. Кочергін, С. Лементар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 89.

Патент 152366 UA, МПК F04F 5/04 (2006.01) Кавітаційний ежектор [Електронний ресурс] / Слюсенко А. М., Пономаренко В. В., Лементар С. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u202106025 ; заявл. 27.10.2021 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. №3, 2023 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/2ed1730f-a07c-4f6a-8671-412f647c8012

Патент 153748 UA, МПК С13В 20/02 (2011.01) С13В 20/04 (2011.01) Комбінований ступінчастий сатуратор для цукрової промисловості [Електронний ресурс] / Тимченко І. В., Пономаренко В. В., Слюсенко А. М., Люлька Д. М., Лементар С .Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u202204733 ; завл. 13.12.2022 ; опубл. 23.08.2023, Бюл. № 34, 2023 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/0826c26b-d067-49ae-a2dd-4b8c3f95c2da

Патент на корисну модель 152637, МПК B01J 2/20 (2006.01). Гранулятор-екструдер / Лементар С. Ю., Риндюк Д. В., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Беднарська І. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202106029 ; заявл. 27.10.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13.

Патент на корисну модель 152644, МПК F04F 5/42 (2006.01). Емульсор / Лементар С. Ю., Риндюк Д. В., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Корнієнко Л. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202107747 ; заявл. 28.12.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13.

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, S. Lementar, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. – Vol. 40. – Pp. 3–12.

Мельнічук, Д. Модернізація автомату QMM для фасування молока з метою спрощення його обслуговування / Д. Мельнічук, С. Лементар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С.53.

Буйновский, С. А. Усовершенствование конструкции узла наполнения разливочного автомата типа «SE» / С. А. Буйновский, С. Ю. Лементар, О. А. Ещенко // Сборник статей XXXIV Международной научно-практической конференции. – Москва : Актуальность.РФ, 2021. – С. 74–75.

Приходько, О. А. Влияние конструкционных особенностей эмульсоров на качество спрэдов [Электронный ресурс] / О. А. Приходько, С. Ю. Лементар, Р. Л. Якобчук // сборник статей XXXIV международной научно-практической конференции. – Москва : Актуальность, 2021. –  С. 72-73. – Режим доступа : https://is.gd/ECFncO

Simulation of nanoparticle aggregation processin heterogeneous dispersed systems [Electronic resource] / V. Olishevskyi, S. Vasylenko, E. Babko, S. Lemantar // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 1. – Р. 95–104. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31897/1/Simulation%20of%20nanoparticle%20aggregation% 20process%20in%20hererogeneous%20dispersed%20systems.pdf

Yakobchuk, R. Influence of gas-dynamic parameters of the heat carrier on the efficiency of drying peas in rotary dryers with a fluidized bed [Electronic resourse] / R. Yakobchuk, S. Lementar // Ukrainian Food Journal . – 2020. – Vol. 9, Is. 2. – Рp. 452-463. – Access mode : https://is.gd/Qji7qs

Дослідження впливу конструктивних елементів приймальної камери на експлуатаційні характеристики рідинно-газового ежектора [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. Ю. Лементар, М. М. Пушанко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 124–132. – Режим доступу : https://bit.ly/3qlp9YD

Оптимальные параметры процесса экстрагирования сахарозы с применением наноразмерного гидроксида алюминия / В. В. Олишевский, Л. М. Хомичак, Е. Н. Бабко, С. Ю. Лементар // Сахар. – 2020. – № 8. – С. 8–11.

Нагірняк, А. С. Моделювання руху газопилової суміші в скрубері Вентурі / А. С. Нагірняк, С. Ю. Лементар // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної  конференції, 21.11.2019 р. – Київ : ІПН НААНУ, 2020. – С. 59–61.

Оптимальные параметры процесса экстрагирования сахарозы с применением наноразмерного гидроксида алюминия [Электронный ресурс] / В. В. Олишевский, Л. М. Хомичак, Е. Н. Бабко, С. Ю. Лементар // Сахар. – 2020. –  № 8. – С. 15–19. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31899/1/Optimalnye% 20parametry%20protsessa%20ekstragirovaniya%20saharozy%20s%20primeneniev%20nanorazmernogo% 20gidroksida%20alyuminiya.pdf

Семененко, М. С. Аналіз конструкцій контактних пристроїв бражних колон з метою подальшого дослідження методами CFD / М. С. Семененко, С. Ю. Лементар // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної  конференції, 21.11.2019 р. – Київ : ІПН НААНУ, 2020. – С. 75–76.

Буйвал, М. Удосконалення установки для сушіння зерна пшениці / М. Буйвал, С. Ю. Лементар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 107.

Визначення раціональних параметрів струминного апарату з нестаціонарним струменем рідини / В. В. Пономаренко, А. М. Слюсенко, Я. С. Хитрий, С. Ю. Лементар // Харчова промисловість, — 2019. — № 25. — С. 100–108.

Моделювання процесу розподілення теплоносія в підігрівачі солоду [Електронний ресурс] / М. В. Ніколишак, С. Ю. Лементар, В. В. Пономаренко, Р. Л. Якобчук, Д. М. Риндюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Т. 25, № 4. - С. 110–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30290/3/НП_том_%2025_№4.pdf

Ніколишак, М. Удосконалення сушильної установки солоду шляхом встановлення модернізованого апарату попереднього підігріву сировини / М. Ніколишак, С. Ю. Лементар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 106.

Патент на корисну модель № 139236, МПК (2019.01) C12C 1/067 (2006.01) C12C 13/00 Апарат попереднього підігріву [Електронний ресурс] / Лементар С. Ю., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Слюсенко А. М., Ніколишак М. В. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 2019 06635 ; заявл. 13.06.2019 ; опублік. 26.12.2019, Бюл. № 24 від 26.12.2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31083/1/№%20139236.pdf

Січкар, А. Удосконалення конструкції віброохолоджувача сушильної установки А1-ОР2Ч / А. Січкар, С. Ю. Лементар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 108.

Ніколишак, М. Підвищення ефективності роботи одноярусної солодосушарки / М. Ніколишак, С. Лементар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 97.

Хвостик, О. Інтенсифікація кондиціонування компонентів при виробництві гранульованих комбікормів / О. Хвостик, С. Лементар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 98.