Якимчук Микола Володимирович

ORCID ID: 0000-0002-1905-3546

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
71
4
107

Перелік опублікованих документів:

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. –2022. – Vol. 40 – Рp. 3-12. – Access mode : https://v.gd/vyed4w

Vatrenko, O. Energy aspects of thin round elastic plates' stability loss / O. Vatrenko, M. Iakymchuk // 2022 IEEE 8th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2022 – Proceedings. – 2022. – Pp. 364–367. DOI: 10.1109/ESS57819.2022.9969239

Аліпатова, М. Розробка технології Solar Optic для освітлення приміщень без вікон на базі малого та середнього бізнесу / М. Аліпатова, М. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 45.

Войтюк, Я. Дослідження роботи пневмомускулів в мехатронних модулів пакування / Я. Войтюк, М. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 73.

Войтюк, Я. Створення  та дослідження мехатронного модуля дозування рідких харчових продуктів з пневматичним шланговим затвором / Я. Войтюк, Є. Меланіч, М. Якимчук // Золотий каштан : XVІІ Всеукраїнська студенська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії, 15листопала 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 25–28.

Данюк, Д. Створення механічного захоплювального пристрою з розширеними функціональними можливостями / Д. Данюк, М. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 46.

Меланіч, Є. Дослідження характеристик камерних захоплювальних пристроїв в мехатронних модулях пакування / Є. Меланіч, М. Якимчук, С. Мироненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 74.

Харкевич, А. О. Створення та дослідження мехатронного модуля для визначення матеріалу пластикових пляшок в лініях вторинної переробки / А. О. Харкевич, М. В. Якимчук, Т. С. Якимчук // Харчова промисловість. – 2022. – №30. – С. 121–127.

Якимчук, В. М. Багатокритеріальний структурно-параметричний оптимізаційний синтез типових функціональних модулів машин групового пакування та формування збільшених вантажних одиниць / В. М Якимчук, О. М Гавва // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 27, №6. – С. 118–129.

Якимчук, М. В. Використання цифрових двійників для проектування пакетоформувальних машин / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, В. М. Якимчук // Тренди  Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 11 Міжнародної спеціалізованої  науково-практичної конференції, 15 вересня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 56–58.

Якимчук, М. В. Деякі питання створення пакувальних машин з мехатронних модулів / М. В. Якимчук, Є. С Риженко // Прогресивні технології у машинобудуванні РТМЕ-2022 : збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції, 1-5 лютого 2022 р., м. Івано-Франківськ. – Яремче, 2022. – С. 147–149.

Якимчук, М. В. Особливості функціонально орієнтованого проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, В. М. Якимчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, 08 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 339–341.

Акватроніка в системах подачі рідких харчових продуктів ліній пакування / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, С. В. Токарчук, В. М. Якимчук // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 112–118. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37119/1/14.PDF

Якимчук, М. В. Захоплювальні пристрої на засадах біоніки / М. В. Якимчук, Д. М. Данюк // Упаковка. – 2021. – № 2. – С. 42–48.

Investigation of volumetric characteristics of mechatronic dosing modules for liquid food using pneumatic shut-off valves / D. Filozof, D. Danyuk, O. Horchakova, M. Iakymchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 130.

Practical aspects modeling of air conveying modes for small–piece food products [Electronic resource] / L. Kryvoplias-Volodina, О. M. Gavva, M. Yakymchuk, А. Derenivska, Т. Hnativ, H. Valiulin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5, № 11(107). – P. 6–15. – DOI: 10.15587/1729-4061.2020.213176. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32087/1/213176-485798-1-PB_Scopus.pdf

Бабич, В. Розробка та дослідження структури логістичного складу на основі робототехнічних платформ / В. Бабич, М. В. Якимчук, Г. Р. Валіулін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 123.

Вплив інерційних і геометричних параметрів вакумних захоплювальних пристроїв на допустиме зусилля утримання тарно-штучних вантажів [Електронний ресурс] / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук, В. М. Якимчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 65–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32579/1/INFLUENCE%20OF%20 INERTIAL%20AND%20GEOMETRICAL%20PARAMETERS%20OF%20VACUUM%20CAPTURING%20DEVICES%20ON %20PERMISABLE%20EFFORTS%20FOR%20MAINTENANCE%20OF%20CONTAINERIZED%20ARTIFICIAL%20 CARGO.pdf

Глущенко, І. Дослідження параметрів гідравлічної мехатронної системи festo  edukit-pa з використанням програмного забезпечення fluidlab-pa process / І. Глущенко, М. В. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 125.

Данюк, Д. Розробка та дослідження роботи трьохпальцевого захоплювального пристрою типу MultiChoice для складних форм упаковок / Д. Данюк, М. Аліпатова, М. В. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 124.

Патент України на корисну модель  №, UA 139489, МПК : F15B 11/06 (2006.01). Мехатронний пневматичний модуль з синхронізацією лінійних переміщень штоків в протифазі та функцією рекуперації енергії / Якимчук В. М., Якимчук М. В.; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. –  u201906055;  заявл. 31.05.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1/2020.

Патент України на корисну модель  №, UA 139490, МПК : F15B 11/06 (2006.01). Мехатронний модуль покрокового накопичення шарів вантажів з рекуператором енергії / Якимчук В. М., Якимчук М. В.; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. –  u201906055;  заявл. 31.05.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1/2020.

Філозоф, Д. Експериментальні дослідження мехатронних модулів дозування на основі пневматичних шлангових затворів для рідкої харчової продукції / Д. Філозоф, М. В. Якимчук, О. М. Горчакова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 115.

Харкевич, А. Дослідження характеристик приводу ножової дробарки для подрібнення полімерної тари / А. Харкевич, М. В. Якимчук, С. М. Мироненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 114.

Iakymchuk, V. Structural and Parametric Synthesis of Functional Mechatronic Modules of Machines for Formation of Transportation Packages of Food Products / V. Iakymchuk, O. Gavva // PROCEEDINGS. Biotechnologies and food technologies. – 2019. – Vol. 58, book 10.2. – P. 98 – 101.

Horchakova, O. Accuracy of precision dosage of liquid food products with valve dispenser / O. Horchakova, M. Iakymchuk // Resource and Energy Saving Technologies of рroduction and рacking of Food рroducts as the main fundamentals of their competitiveness: proceedings of the 7th International specialized scientific and рractical сonference, September 12. – Kyiv, 2019. – P. 85–93.

Horchakova, O. Dynamic synthesis of mechatronic module of dosage of liquid food products / O. Horchakova, M. Alipatova, M. Iakymchuk // Technical sciences: history the present time, the future, EU experience : іnternational scientific and practical conference. Republic of Poland, 27–28 September 2019. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2019. – P. 89–92.

Horchakova, O. Parametric synthesys of mechatronics module of dispensering of luquid food products / O. Horchakova, M. Iakymchuk // New industries, digital economy, society - projections of the future II : аbstracts 58th annual science conference of Ruse University, 1–2 November 2019. – Razgrad, 2019. – P. 419.

Глущенко, І. С. Дослідження пневматичних шлангових затворів у мехатронних системах дозування рідких харчових продуктів / І. С. Глущенко, В. В. Десюк, М. В. Якимчук // Золотий каштан : матеріали доповідей ХIV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  з проблем пакувальної індустрії. – Київ, 2019. – С. 24–26.

Горчакова, О. М. Дослідження закону переміщення клапану з прецизійним способом керування в дозаторах для рідких харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. М. Горчакова, В. М. Якимчук // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці : матеріали XXIV міжнародної науково-технічної конференції, 27–30 травня 2019 р. – Київ, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36924/1/11.pdf

Дослідження раціональних характеристик шредера для подрібнення полімерних виробів  / М. В. Якимчук , Г. Р. Валіулін, С. М. Мироненко, В. М. Якимчук // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 109–115.

Дослідження силових та кінематичних характеристик серводвигуна в розробці робота-трипод / М.  Якимчук, А. Ткачук, О. Корсун, О. Горчакова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 137.

Патент на корисну модель № 130484 UA, МПК F01M 3/00, F16N 1/00 (2006.01). Спосіб зменшення зносу трибосполучень деталей двигуна внутрішнього згорання під час його пуску / Валіулін Г. Р., Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Костюк Є. В., Якимчук М. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u201806311; заявл. 06.06.2018 ; опубл. 10.12.2018. Бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 131105 UA, МПК F01M 3/00 (2006.01) F16N 1/00 (2006.01). Пристрій для зменшення зносу трибосполучень деталей двигуна внутрішнього згорання під час його пуску [Електронний ресурс] / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Костюк Є. В., Якимчук М. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201806308 ; заявл. 06.06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30001/1/131105.pdf

Патент на корисну модель № 131290 UA,  МПК B65B 3/34 (2006.01), G01F 11/00 (2006.01) G01F 13/00 (2006.01). Пневматичний мехатронний модуль дозування рідкої продукції [Електронний ресурс] / Якимчук М. В., Іванова Л. І.; Горчакова О. М., Токарчук С. В., Марцинкевич Л. В., Чепелюк О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201807503 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29576/1/20193.pdf

Промислові роботи в лініях пакування (перспективи розвитку) [Електронний ресурс] / В. М. Якимчук, М. В. Якимчук, О. М. Гавва,  А. П. Беспалько // Упаковка. – 2019. – № 2. – С. 46–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29511/1/Upakovka_2-2019-Promuslovi_roboty_%231.pdf

Промислові роботи в лініях пакування (перспективи розвитку) [Електронний ресурс] / В. М. Якимчук, М. В. Якимчук, О. М. Гавва,  А. П. Беспалько // Упаковка. – 2019. – № 3. – С. 41–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29510/1/Upakovka_3-2019-promuslovi_roboty_%232.pdf

Скуйбіда, Є. Дослідження характеристик приводу ножової дробарки для подрібнення полімерної тари / Є. Скуйбіда, М. Якимчук, А. Соколенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 139.

Створення захоплювального пристрою для напівжорстких споживчих упаковок з функцією автоматичного переналагодження / М.  Якимчук, Д. Шмагайло, М. Прийма, С. Мироненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 138.

Якимчук, М. В. Дослідження точності прецизійного дозування рідких харчових продуктів клапанними дозаторами  / М. В. Якимчук, О. М. Горчакова // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 123–125.

Якимчук, М. В. Динамічний синтез закону переміщення клапана дозатора для рідких харчових продуктів [Електронний ресурс] / М. В. Якимчук, О. М. Горчакова  // Новітні технології пакування : матеріали XVIII науково-практичної конференції молодих вчених. – Київ, 2019. – С. 58–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29574/1/20192.pdf

Якимчук, М. Створення транспортно-накопичувальних ліній робототехнічних комплексів пакування із застосуванням конвеєрних системи ARB (Actuated Roller Belts) / М.  Якимчук, І. Глущенко, А. Беспалько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 136.

Якимчук, М. В. Розробка мехатронного модуля дозування рідких харчових продуктів [Електронний ресурс] / М. В. Якимчук, О. М. Горчакова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Том 25, № 6. –  С. 66–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32663/1/DEVELOPMENT%20 OF%20THE%20MECHATRON%20MODULE%20FOR.pdf

Gorchakova, O. The use of mechatronic modules in dosing devices for liquid products / O. Gorchakova, M. Iakymchuk, G. Cherednichenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. - Part 4 — К. : NUFT, 2018. — Р. 192.

Гавва, О. М. Шляхи технічного та функціонального вдосконалення пакувальних машин [Електронний ресурс] / О. М. Гавва, М. В. Якимчук, Л. О. Кривопляс-Володіна // Упаковка. – 2018. - № 1. - С. 39–44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27889/1/Ways_of_technical_and_functional_perfection_of_packaging_machines.pdf

Горчакова, О. М. Аналіз мехатронних систем вагових дозаторів для рідкої продукції / О. М. Горчакова, М. В. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ.

Горчакова, О. М. Аналітичне дослідження характеристик пропорційного керування запірною арматурою / О. М. Горчакова, М. В. Якимчук, В. В. Десюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ.

Горчакова, О. М. Дослідження мехатронних модулів для дозування рідкої продукції на основі використання пневматичних шлангових затворів / О. М. Горчакова, М. В. Якимчук // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVII Науково-практичної конференції молодих вчених. - К. : НУХТ, 2018. – С. 51-53.

Дослідження впливу тиску рідкого харчового продукту на закон переміщення клапана прецензійного дозатора / М. В. Якимчук, О. М. Горчакова, С. В. Токарчук, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2018. – № 24. – С. 125–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37121/3/18.pdf

Якимчук, М. В. Модернізація молоткової дробарка для подрібнення полімерної транспортної тари / М. В. Якимчук, Є. В. Скуйбіда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ.

Якимчук, М. В. Модернізація ножового пристрою для подрібнення полімерної транспортної тари / М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, А. І Петрусенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ.

Якимчук, М. В. Модернізація роботів – триподів в лінії для пакування зефіру продуктивністю 30 уп./хв / М. В. Якимчук, А. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ.

Gavva, A. Structural-parametric synthesis of hydro-mechanical drive of hoisting and lowering mechanism of package-forming machines [Electronic resourse] / A. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, N. Yakymchuk // Eastern-european journal of enterprise technologies. – 2017. – 5/7(89). – Pp. 38-44. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41175/1/Structural-parametric%20synthesis%20of%20hydro-mechanical%20drive%20of%20hoisting%20and%20lowering%20mechanism%20of%20package-forming%20machines.pdf

Modeling and analysis of the process of polymeric film cooling on the drum with a liquid cooling agent / I. Mikulionok, O. Gavva, A. Karvatskii, M. Yakymchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. -5 (5-89). - P. 67-74. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.110687.

Горчакова, О. М. Дослідження витрат рідкої продукції в дозувальних пристроях з клапаном конічної форми / О. М. Горчакова, М. В. Якимчук, Б. В Михайлик // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 27-28 квітня 2017 р., м. Київ. – К. : НУБіП, 2017. - С. 36-37

Горчакова, О. М. Дослідження коефіцієнтів витрат у вагових дозаторах для рідкої продукції / О. М. Горчакова, М. В. Якимчук, О. М. Гавва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-та Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2017. - С. 106.

Дослідження піднімально-опускних механізмів пакетоформувальних машин з сервоприводом / О. Тіт, В. Якимчук, О. М. Горчакова, М. В. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-та Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2017. - С. 117.

Розробка математичної моделі для визначення продуктивності роботизованих пакетоформуючих ліній / М. В. Якимчук, О. М. Горчакова, С. В. Токарчук, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 128–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37123/3/20.pdf

Kryvoplias-Volodina, L. The research mechanical dynamic of model of the asynchronous engine in systems of continuous transport [Електронний ресурс] / L. Kryvoplias-Volodina, A. Gavva, N. Yakymchuk // Праці інституту електродинаміки НАН України. – 2016. – № 44. – С. 94-99. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41332/1/the%20reserach%20mechanical%20dynamic%20of%20model.pdf

Гавва, О. М. Мехатронні технології – основа створення інтелектуальних пакувальних машин [Електронний ресурс] / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс–Володіна, М. В. Якимчук // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 16–17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24122/1/MTOSIPM.pdf

Ніколюк, О. Р. Науково-технічне вдосконалення функціональних модулів формування структурних елементів групової упаковки [Електронний ресурс] / О. Р. Ніколюк, О. М. Гавва, М. В. Якимчук // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 63–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24228/1/8.pdf

Патент на винахід, № 110578 України, МПК C02F 1/06 (2006.01), C02F 1/16 (2006.01). Пристрій для опріснювання води / Волчко А. І., Серьогін О. О., Волчко А. А., Якимчук М. В., Рябоконь Н. В. – а201412951 ; заявл. 03.12.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1 2016.

Шляхи та способи заощадження енергії в пневмоприводах пакувальних машин [Електронний ресурс] / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, А. П. Беспалько, О. М. Журибеда // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 18–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24392/1/2.pdf

Якимчук, М. В. Дослідження впливу зміщення осі контакту присоски відносно центра тяжіння структурних елементів групової упаковки на зусилля їх утримання [Електронний ресурс] / М. В. Якимчук, О. М. Гавва // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 60–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24227/1/7.pdf

Якимчук, М. В. Науково–технічні засади розвитку обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д–ра техн. наук : 05.18.12 / Якимчук Микола Володимирович ; НУХТ. – К., 2016. – 40 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23003/1/Yakymchuk%202016.pdf

Якимчук, М. В. Науково–технічні засади розвитку обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів : дис. ... д–ра техн. наук : 05.18.12 / Якимчук Микола Володимирович ; НУХТ. – К., 2016. – 447 с.