Васильківський Костянтин Вікторович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
4
1
122
6
48

Перелік опублікованих документів:

Бутик, Т. Мінімізація питомих витрат матеріалів при виготовленні циліндричних упаковок / Т. Бутик, К. Васильківський, Ю. Ступак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 71.

Ступак, Ю. О. Визначення енергетичних параметрів транспортування вантажів у лініях пакування / Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Тренди lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 11-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції. – Київ, 2022. – С. 14-17.

Шевченко, О. Ю. Анатолій Соколенко – видатний вчений в області інтенсифікації процесів та ресурсо-енергоощадних технологій харчових виробництв  / О. Ю. Шевченко, К. В. Васильківський // Тренди lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 11-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції. – Київ, 2022. – С. 2-4.

Шевченко, О. Ю. Особливості перебігу аеробного бродіння / О. Ю. Шевченко, К. В. Васильківський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. -  Київ, 2022. - С. 44-47.

Ясичев, В. Перспективні напрямки створення новітніх автоматизованих транспортних систем / В. Ясичев, Ю. Ступак, К. Васильківський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 72.

Justification of thermodynamic efficiency of the new air heat pump in the system of redistribution of energy resources at the enterprise [Electronic resourse] / Igor Stadnyk, Anatoly Sokolenko, Volodymyr Piddubnuy, Kostiantyn Vasylkivsky, Andrii Chahaida, Viktor Fedoriv // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – P. 680–693. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36927/1/22.pdf

Впливи фізичних параметрів середовищ на рівень летальних ефектів при вакуумуванні / К. В. Васильківський, А. В. Деренівська, І. Ф. Максименко, Є. Л. Скуйбіда // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 72–82.

Нікітіна, Т. Фазові переходи в умовах вакуумних технологій / Тетяна Нікітіна, Ірина Максименко, Костянтин Васильківський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 82.

Патент 147214 UA, МПК C12M 1/02 (2006.01) C12M 1/04 (2006.01) C12M 1/21 (2006.01) Апарат для вирощування аеробних мікроорганізмів [Електронний ресурс] / Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Васильківський К. В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 202006919 ; заявл.28.10.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16, 2021 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39352/1/147214.pdf

Фазові переходи / О. Ю. Шевченко, А. І. Cоколенко, І. Ф. Максименко, К. В. Васильківський // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 100–110.

Шевченко, О. Ю. Енергетичні перетворення в технологіях анаеробного та аеробного бродіння / О. Ю. Шевченко, К. В. Васильківський, І. М. Вінніченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 1719.

Phase transitions in food production technologies [Electronic resource] / A. Sokolenko, O. Shevchenko, O. Koval, K. Vasylkivskyi, I. Maksymenko, A. Shevchenko // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 889–900. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33674/1/ssaoptifpt.pdf

Енергетична рекуперація і регулювання ходу машин / О. І. Степанець, К. В. Васильківський, С. М. Мироненко, І. Ф. Максименко // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 158–168.

Оцінка перспектив використання вторинних енергетичних ресурсів варильних відділень пивзаводів [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, К. В. Васильківський, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 165–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32167/1/ASSESSMENT_OF_PROSPECTS_FOR_THE_USE_OF_SECONDARY_ENERGY_RESOURCES_OF_BREWERIES.pdf

Соколенко, А. І. Енергоматеріальні імпульси в газорідинних середовищах [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 104–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32116/1/ENERGY_MATERIAL_IMPULSES_IN_GAS-LIQUID_MEDIA.pdf

Modeling and synthesis of systems of intensive mass exchange [Electronic resource] / A. Sokolenko, O. Shevchenko, K. Vasylkivskyi, O. Boiko, A. Shevchenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 861–872. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33672/1/ssaomasosoime.pdf

Prospects of using secondary energy resources [Electronic resourse] / O. Shevchenko, A. Sokolenko, K. Vasylkivskyi, O. Stepanets, I. Vinnichenko // Food and Environment Safety. – 2019. – Vol. XVIII, Issue 4. – P. 337–346. – Access mode : https://is.gd/yOIv45

Васильківський, К. В. Тертя в транспортних системах [Електронний ресурс] / К. В. Васильківський, І. Ф. Максименко, В. С. Костюк // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 116-126. – Режим доступу : https://bit.ly/3XZ6iSv

Васильківський, К. Динаміка і енергетичне забезпечення систем транспортування вантажів влініях пакування харчової продукції / К. Васильківський, В. Гіджеліцький, А. Лапін// Технологічні комплекси. – 2019. - № 1 (16). – С. 31–43.

Динаміка та енергетичне забезпечення системтранспортування вантажів у лініях пакування харчової продукції / А. В. Лапін, А. В. Тєрєхова, А. І.Соколенко, К. В. Васильківський // Золотий каштан : матеріали доповідейХIV Всеукраїнської студентськоїнауково-практичної конференції  з проблем пакувальної індустрії. - Київ,2019. – С. 18-20.

Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічнихвиробництв . Монографія / А. І. Соколенко, О.Ю. Шевченко, К. В. Васильківський,  О. І.Степанець, В. С. Костюк, О. О. Бойко,  І.Ф. Максименко – Київ : Кондор, 2018. – 212 с.

Патент 119213 UA, МПК C12G 3/02 (2019.01) C12P 7/06 (2006.01) C12M 1/107 (2006.01) C12M 1/04 (2006.01) C12C 11/00 Система зброджування сусла у виробництві етанолу [Електронний ресурс] / Шевченко О. Ю., Соколенко А. І., Васильківський К. В., Максименко І. Ф.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201803253; заявл.28.03.2018 ; опубл. 15.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39350/1/119213.pdf

Патент 134315 UA, МПК B01D 3/10 (2006.01) C12C 7/22 (2006.01) Система зброджування сусла у виробництві етанолу [Електронний ресурс] / Шевченко О. Ю., Соколенко А. І., Васильківськтй К. В., Максименко І. Ф., Степанець О. І.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201812383; заявл.13.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39351/1/134315.pdf

Соколенко,  А. І. Взаємодія енергоматеріальних потоків у газорідиннихсередовищах / А. І. Соколенко,  А. О. Чагайда,  К. В. Васильківський  / ВісникЖитомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. –2019. -  № 1(83). - С. 76-81.

Співвідношення динамічних і енергетичних параметрів у пакувальному обладнанні / А. І. Соколенко, С.А. Бут, К. В. Васильківський, О. І. Степанець // Новітні технології пакування :матеріали   XVIII науково-практичноїконференції молодих вчених. - Київ, 2019. - С. 54 – 57.

Ступак,  Ю. О. Технологія розроблення і дизайн упаковки: методичнірекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня«бакалавр» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» денної форми навчання/ Ю. О. Ступак,  К. В. Васильківський. - Київ, НУХТ, 2019.-  35 с.

Терехова,А. Перспективи рекупераціїкінетичної енергії в технологічних машинах / А. Терехова, А. Соколенко, К.Васильківський // Наукові здобуткимолоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної науковоїконференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11-12 квітня 2019 р. - Київ: НУХТ, 2019.-  Ч. 2. - С. 124.

Чагайда,А. О. Термодинамічний аналіз рекуперативних систем / А. О. Чагайда,К. В. Васильківський // Харчова промисловість, - 2019. - № 25. - С.156-165.

Шевченко, О. Ю. Особливості анаеробного зброджування цукровмісних середовищ / О. Ю. Шевченко, А. І. Соколенко, К. В. Васильківський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції :програма і тези матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5 листопада 2019 р. -  Київ : НУХТ,2019 – С. 77-80.

Desaturation of cultural media in processes of anaerobic fermentation [Electronic resourse] / O. Shevchenko, A. Sokolenko, K. Vasylkivskyi, O. Stepanets // Food and Environment Safety. – 2018. – Vol. XVII, Issue 2. – P. 192–196. – Access mode : https://is.gd/aDJblN

Energy transformations in processes of anaerobic fermentation / A. Sokolenko, O. Shevchenko, I. Maksymenko, K. Vasylkivsky // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Volume7, Issue 2. – P. 273-280.

Інновації в обладнанні для аеробного синтезу мікроорганізмів [Електронний ресурс] / К. В. Васильківський, М. І. Юхно, В. С. Костюк, В. А. Піддубний // Харчова промисловість. — 2018. — № 24. — С. 106–117. – Режим доступу : https://rb.gy/5tckag

Інтенсифікація процесів анаеробного бродіння та утилізація біологічної теплоти [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, І. Ф. Максименко, К. В. Васильківський // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 141–151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32747

Особливості масообмінних процесів в анаеробних газорідинних середовищах [Електронний ресурс] / О. Ю. Шевченко, А. І. Соколенко, І. М. Вінніченко, К. В. Васильківський // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 124–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32545

Пригодій, Д. В. Навантаження гнучких зв’язків у технічних системах [Електронний ресурс] / Д. В. Пригодій, К. В. Васильківський // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 136-143. DOI: 10.24263/2225-2924-2018-24-1-18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32687

Васильківський, К. В. Інтенсивні технології енерго- і масообміну при стерилізації харчової продукції [Електронний ресурс] / К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 86-91. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32600/1/INTENSIVE%20TECHNOLOGIES%20ENERGY-%2c%20MASSTRANSFER.pdf

Ступак, Ю. О. Інтенсивні технології енерго-, масообміну при стерилізації харчової продукції / Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 12 вересня 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – С. 152-155.

Пригодій, Д. В. Вплив фізико–механічних властивостей пакувальних матеріалів на технологічні процеси пакування [Електронний ресурс] / Д. В. Пригодій, А. І. Соколенко, К. В. Васильківський // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 169–171. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24435/1/35.pdf

Соколенко, А. І. Інтенсифікація процесів синтезу в біохімічних технологіях [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, К. В. Васильківський // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 36–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24397/1/7.pdf

Ступак, Ю. О. Використання азоту в пакувальних технологіях [Електронний ресурс] / Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 35–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24222/1/3.pdf