Деренівська Анастасія Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
91
3
80

Перелік опублікованих документів:

Калембет, М. Дослідження параметрів роботи дворівневої транспортної системи за допомогою дискретно-ситуаційного моделювання  / М. Калембет, А. Деренівська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 86.

Фурса, В. Дослідження технології виготовлення м’якої полімерної споживчої упаковки / В. Фурса, А. Деренівська, С. Мироненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 75.

Synthesis of precision dosing systems for liquid products based on electropneumatic complexes [Electronic resourse] / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, S. Blazhenko, S. Tokarchuk, A. Derenivska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies : Information technology. Industry control systems. – 2021. – Vol. 6, № 2 (114). – С. 125–135. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36925/1/22.pdf

Впливи фізичних параметрів середовищ на рівень летальних ефектів при вакуумуванні / К. В. Васильківський, А. В. Деренівська, І. Ф. Максименко, Є. Л. Скуйбіда // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 72–82.

Коваль, В. Обґрунтування вибору раціональних параметрів шнекової транспортної системи для переміщення споживчих упаковок / Віталій Коваль, Олексій Шешлюк, А. В. Деренівська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 77.

Касіянчук, Р. Визначення раціональних параметрів шнекового конвеєра транспортної системи для переміщення ряду споживчих упаковок / Роман Касіянчук, Віталій Коваль, Анастасія Деренівська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 78.

Патент 120871 UA, МПК A21B 3/07 (2006.01) A21B 3/18 (2006.01) A21C 9/08 (2006.01) Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201709706 ; заявл.04.10.2017 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37114/1/120871.pdf

Патент 123215 UA, МПК B65B 1/04 (2006.01) Пристрій для дозування та фасування суміші сипких продуктів / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Сокол А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201805120; заявл.10.05.2018 ; опубл. 03.03.2021, Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37103/1/123215.pdf

Патент 123970 UA, МПК F04F 5/24 (2006.01) F04F 5/00 B01F 3/04 (2006.01) B01F 5/00 F16L 37/00 Повітряно-рідинний ежектор / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Гнатів Т. Г.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201907400; заявл.03.07.2019 ; опубл. 30.06.2021, Бюл. № 26, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37105/1/123970.pdf

Methodology of synthesis of packing machines for food productsbased on multicriterial analysis / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, A.Derenivska, O. Volodin // Eureka: Life Sciences.– 2020. - № 5. – Р. 34 – 42.

Practical aspects modeling ofair conveying modes for small–piece food products [Electronic resource] / L. Kryvoplias-Volodina, О.M. Gavva, M. Yakymchuk, А. Derenivska, Т. Hnativ, H. Valiulin //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5, № 11(107). – P. 6–15. – DOI: 10.15587/1729-4061.2020.213176. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32087/1/213176-485798-1-PB_Scopus.pdf

Головишин, Р. Дослідження процесу переміщення транспортногопакету з прокладками Non-Slip Safety Grip for Pallets / Р. Головишин, А. Деренівська// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIстолітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених,аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 122.

Деренівська, А. В. Визначення раціональних параметрів забезпечення стійкості транспортних пакетів методами підвищення сил тертя між шарами тарних вантажів / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 105-113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36819/1/Khp_2020_27_14.pdf.

Derenivska, A. Features of simulation of the technical parameters of the packaging line for single food products / A. Derenivska, L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : Proceedings of the 8th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 12, 2019. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 55 – 63. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37127/1/RES_2019%2b.PDF

Деренівська, А. В. Імітаційнемоделювання раціональних параметрів функціональних модулей пакувальної лінії /А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна,С. В. Токарчук // Науковіпроблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контекстієвроінтеграції : матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції. –Київ : НУХТ, 2019. - С. 35 - 37.

Деренівська, А. В. Дослідження процесу формоутворення захисноїупаковки типу «SingleBubble» із рулонних заготовок [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, Л. О.Кривопляс-Володіна,  С. В. Токарчук //Новітні технології пакування : матеріали XVIII науково-практичної конференціїмолодих вчених. - Київ, 2019. - С.7-11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29389/1/NTPSBB_2019.pdf

Деренівська, А. В. Дослідження процесу формоутворення плівковоїповітряної захисної упаковки [Електронна версія] / А. В.Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодихучених, аспірантів і студентів,  11-12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. -  Ч.2. - С. 129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29388/1/STKON_2019.pdf

Деренівська, А. В. Імітаційне моделюванняраціональних параметрів функціональних модулів пакувальної лінії [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська,Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. -Том 25, № 6. - С. 75-84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30488/1/201912.pdf

Особливості імітаційного моделювання технічнихпараметрів пакувальної лінії для штучної продукції / Б. Р. Мусін, Л. О.Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська, С. В. Токарчук // Ресурсо- таенергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основнізасади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованоїнауково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. -  Київ : НУХТ, 2019. - С. 132-134.

Патент на винахід № 119111 UA,  МПКB65B 21/08 (2006.01) B65B 21/10 (2006.01) B65B 21/12 (2006.01). Пристрій для укладання склопосуду в тару [Електронний ресурс] /Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Деренівська А. В., Бойко О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ.– a 201711202; заявл. 16.11.2017 ;опубл. 25.04.2019. Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29695/1/pat.pdf

Бродець, Є. В. Розроблення та дослідження мехатронного модуля для дозування важкоплинної сипкої продукції шнековимдозатором безперервної дії / Є. В. Бродець, О. М. Гавва, А. В. Деренівська // Новітні технології пакування : матеріали доповідейХVII Науково-практичної конференції молодих вчених, 20 квітня 2018 р., м. Київ.– К. : ІАЦ «Упаковка», 2018. – С. 42- 46.

 

Патент на корисну модель № 124394, МПК (2006) B65G 17/00, B65G 61/00 Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; Національний університет харчових технологій. - u 2017 09707 ; заявл. 04.10.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл.№ 7.

Лисенко, С. П. Визначення раціональних динамічних параметрів механізму виділення одиничного піддона із стопи в пакето формувальних машинах / С.П. Лисенко, А. В. Деренівська, О. М. Гавва //Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті :83-та Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів,5-6 квітня 2017 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2017. -  С.109.

Гавва, О. М. Оптимізація параметрів циклограми пакувальних машин з суміщенням виконання операцій / О. М. Гавва, Л. О.Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська // Ресурсо - таенергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 12 вересня 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – С. 168-169.

Гавва, О. М. Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез функціональних модулів потоково-технологічних пакувальних систем [Електронний ресурс] / О. М.Гавва, Л. O. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контекстіЄвроінтеграції Міжнародна науково-технічна конференція, 7-8 листопада 2017 р.,м. Київ. - К. : НУХТ, 2017. – С. 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28085

Деренівська, А. В. Наукове обґрунтуванн япараметрів обладнання для пакування сипкої харчової продукції в картонні пачки: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Деренівська АнастасіяВасилівна ; НУХТ. – К., 2016. – 24 с.

Деренівська, А. В.Наукове обгрунтування параметрів обладнання для пакування сипкої харчової продукції в картонні пачки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Деренівська Анастасія Василівна ; НУХТ. – К., 2016.– 271 с.

Деренівська, А. В. Дослідження процесу переміщення частинок сипкої харчової продукції через випускний канал бункера шляхом імітаційного моделювання / А. В. Деренівська, О. М. Гавва, С. В.Токарчук // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ.конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 38–40.

Павлюк, А. В. Шляхи підвищення точності дозування сипкої харчової продукції дозаторами дискретної дії [Електронний ресурс] / А. В. Павлюк,О. М. Гавва, А. В. Деренівська // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. Молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 48–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24223/1/4.pdf

Патентна винахід, № 111242 України, МПК G01G 13/08 (2006.01), G01G 13/02 (2006.01), G01G 13/04 (2006.01), B65B 1/08 (2006.01), B65B 1/32 (2006.01), B65B 37/04 (2006.01), B65B 37/18 (2006.01). Дозувально–фасувальний пристрій для сипкоїпродукції / Деренівська А. В., Гавва О. М., Кривопляс–Володіна Л. О.,Волчко А. І. – а201405646 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патентна винахід, № 111485 України, МПК B65B 1/22 (2006.01), B65B 9/00 (2016.01). Пристрій для ущільнення сипкої продукції в упаковці / Волчко А. І.,Гавва О. М., Волчко А. А., Деренівська А. В., Самченко Я. О. – а201311965 ;заявл. 11.10.2013 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016.