Шульга Світлана Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
22
3
12

Перелік опублікованих документів:

Доношенко, І. Перспективні напрямки виробництва пектину з побічної продукції цукрової промисловості / І. Доношенко, Т. Бальчугова, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 130.

Рубан, А. Забезпечення якості крохмалю при зберіганні та транспортуванні / А. Рубан, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 137.

Шульга, С. Ефективність очищення води сучасними матеріалами / С. Шульга // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 95-96.

Патент на корисну модель № 147854 UA , МПК (2021.01) С12G 3/00 А23L 2/02 (2006.01) Спосіб виробництва фруктового квасу / Крапивницька І. О., Потапчук І. М., Кушнір О. В., Шульга С. А., Омельчук Є. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 16.06.2021 ; Бюл. № 24, 2021 р.

Савченко, А. Вплив повторного кип`ятіння на якість питної води / Аліна Савченко, Леонід Рева, Світлана Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 183.

Савченко, А. Очищення стічних вод із застосуванням екологічних матеріалів / Аліна Савченко, Світлана Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 182.

Шульга, С. А. Одержання та очищення дифузійного соку за удосконаленою технологією / С. А. Шульга, В. Ю. Виговський, Л. П. Рева // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 102–103.

Гусятинська, Н. Очищення транспортерно-мийної води у бурякоцукровому виробництві / Н. Гусятинська, С. Шульга // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – Вип. 60. – С. 3–6.

Ефективність видалення іонів марганцю фільтрувальним завантаженням Birm / К. Грица, М. Бітов, С. Шульга, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 164.

Тарасенко, А. Дослідження зміни вмісту кремнію в напівпродуктах бурякоцукрового виробницва при застосуванні додаткових реагентів / А. Тарасенко, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 172.

Тимофєєв, А. Застосування зворотно-осмосмотичного знесолення у водопідготовці / А. Тимофєєв, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 165.

Шульга, С. А. Визначення ефективного способу застосування природного сорбенту у цукровому виробництві / С. А. Шульга // Problems of implementation of science into practice : proceedings papers of the 13th International scientific and practical conference, 20–21 April 2020. – Oslo, Norway, 2020. – Р. 447–449.

Шульга, С. А. Необхідність дослідження вмісту силікатів при виробництві цукру / С. А. Шульга // Impact of modernity on science and practice : proceedings papers of the 12 th International scientific and practical conference, 12–13 April 2020. – Edmonton, Canada, 2020. – Р. 670–673.

Гусятинська, Н. Дослідження ефективності використання кокосового сорбенту для підготовки питної води / Н. Гусятинська, С. Шульга // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 35–41.

Михалевич, А. Вплив стічних вод цукрових виробництв на екологічну безпеку [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Скуйбіда, С. Шульга // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 262. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29376/1/23%202019.pdf

Михалевич, А. Стан цукрової галузі в Україні: проблеми виробництва та пошуки інноваційних рішень [Електронний ресурс] / А. Михалевич, С. Шульга // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 248. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29370/1/9%202019.pdf

Шульга, С. Еколого-економічні аспекти забезпечення населення безпечною питною водою / С. Шульга // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 207–208.

Шульга, С. Ефективність підготовки питної води за допомогою зворотного осмосу із застосуванням мембран “FILMTEC” / С. Шульга, І. Крапивницька, Я. Барашовець // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 41–46.

Шульга, С. Науково-дослідна робота студентів з використанням природних мінеральних сорбентів як етап формування професійних компетентностей при підготовці висококваліфікованих фахівців для цукрової галузі / С. Шульга // Special aspects of training of highly-qualified world-class experts in the technical area : scientific and pedagogic internship, 27 May–7 June 2019. – Prague, the Czech Republic, 2019. – С. 69–73.

Research into application of zeolite for purification of diffusion juice in sugar production [Electronic resourse] / N. Husiatynska, T. Nechypor, M. Husiatynskyi, S. Shulga // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 5/11 (95). – 2018. – Р. 6–13. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29477/3/2.pdf

Using of lowland peat substrate for cultivation of Pichia anomala IMB Y-5067 and Rhodotorula gracilis IMB Y-5075 yeast strains / T. S. Kalandyrets, V. O. Krasinko, H. S. Andriiash, N. Ye. Beiko, О. О. Tigunova, S. M. Shulga // Biotechnologia Аcta. – 2018. – Vol. 11, № 1. – С. 64–69.

Дослідження ефективності поетапного зворотного осмосу для зменшення кількості ретентату в процесі водо підготовки [Електронний ресурс] / Я. О. Барашовець, С. А. Шульга, Є. Б. Дуденко, І. О. Крапивницька // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 31. – С. 23–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25165/1/2.PDF

Патент на корисну модель № 113481 UA, С13В 20/12 Спосіб очищення сиропу [Електронний ресурс] / Рева Л. П., Береза Ю. Г., Шульга С. А., Головіна О. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201608520 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25164/1/4.pdf

Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативних видів їжі майбутнього / А. І. Чорна, О. С. Шульга, А. А. Остапенко, В. В. Остапенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 196–199.

Вплив використання нетрадиційних реагентів для додаткового очищення дифузійного соку на оптимальні умови проведення попереднього вапнування / Д. Віцинський, В. Мусійчук, С. Шульга, Л. Рева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 196.

Рева, Л. П. Оптимізація раціональних витрат кремнієвмісних реагентів та визначення найбільш ефективного способу їх застосування для додаткового очищення дифузійного соку та сиропу [Електронний ресурс] / Л. П. Рева, С. А. Шульга // Цукор України. – 2016. – № 1 (121). – С. 24–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23535/1/1.pdf

Шульга, С. Ефективність використання інноваційних реагентів в процесі очищення дифузійного соку та їх вплив на оптимальні умови проведення процесу прогресивного попереднього вапнування / С. Шульга, Л. Рева // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України, 31 березня–1 квітня 2016 р.