Сімурова Наталія В’ячеславівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
19
4
16
4
84
5
70

Перелік опублікованих документів

Haletskyi, M. Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives containing 1,2,4-oxadiazole fragment / M. Haletskyi, N. Simurova // The 65th international conference for students of physics and natural sciences open readings, March 15th-18th 2022. – Vilnius university, Lithuania, 2022. – Р. 390.

Галецький, М. Противірусні властивості похідних 1,2,4-триазолу / М. Галецький, Н. Сімурова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 161.

Латушкін, О. Порівняльний аналіз вмісту йоду в зразках кухонної солі / О. Латушкін, Н. Сімурова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 163.

Майборода, О. Спіруліна - унікальна харчова біодобавка / О. Майборода, Н. Сімурова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 40-41.

Сімурова,  Н.  Фармацевтична хімія в комплексі хімічних дисциплін у курсі підготовки здобувачів хіміко-технологічного профілю / Н. Сімурова, О. Майборода // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 324.

Shulga, S. I. Condensation of 2-Amino-1,3-thiazole Salts and Benzo Analogs with Trifluoroacetylacetone / S. I. Shulga, N. V. Simurova, O. S. Shulga // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2021. – 57 (3). – Pp. 364–368. DOI: 10.1134/S1070428021030064

Shulga, S. Modification of potato starch with adipic acid and research of modification product as raw materials for food biodegradable packaging / S. Shulga, O. Shulga, N. Simurova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, №3. – Pp. 564–575.

Simurova, N. Antiviral activity of 1,2,4-triazole derivatives (microreview) / N. Simurova, O. Mayboroda // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2021. – Vol. 57, 4. – Pp. 420–422.

The analisis of interaction monosaccharides with aminoacides in food row by quantum-chemical methods / I. Popova, О. Mayboroda, N. Simurova, O. Karmashov // Technology audit and production reserves. – 2020. – № 6/3 (56). – Pp. 31–36.

Сучасні хімічні дезінфектанти та антисептики. Ч. І. / В. М. Брицун, Н. В. Сімурова, І. В. Попова, О. В. Сімуров // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2021. – Т. 19, № 3(75). – С. 3–14.

Сучасні хімічні дезінфектанти та антисептики. Ч. ІІ. / В. М. Брицун, Н. В. Сімурова, І. В. Попова, О. В. Сімуров // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2021. – Т. 19, № 4(76). – С. 20–32.

Шульга, С. И. Конденсация солей 2-аминотиазола и его бензопроизводных с трифторацетилацетоном / С. И. Шульга, Н. В. Симурова, О. С. Шульга // Журнал органической химии. – 2021. – Т. 57, 3. – С. 384–390.

Synthesis of n-alkyl-n-[5-furyl/thienyl-1,3,4-oxadiazolyl]-2-pentenamides / N. V. Simurova, O. I. Maiboroda, I. V. Popova // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2020. – Vol. 3. – P. 183–188.

The analisis of interaction monosaccharides with aminoacides in food row by quantum-chemical methods [Electronic resourse] / I. Popova, О. Mayboroda, N. Simurova, O. Karmashov // Technology audit and production reserves 2020. – № 6/3 (56). – P. 31–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37146/1/22.pdf

Зручний метод одержання 2-арил(гетерил)-5-хлорметил-1,3,4-оксадіазолів [Електронний ресурс] / Н. В. Cімурова, І. В. Попова, О. І. Майборода, О. О. Кармашов // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 1, Ч. 2. – С. 83–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31752/1/01.07.20-4.pdf

Кармашов, О. Розроблення зручної препаративної схеми одержання 2,5-дизаміщених 1,3,4-оксадіазолів / О. Кармашов, Н. Сімурова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 226.

Сімурова, Н. В. Дисципліна «Дизайн лікарських засобів» у підготовці здобувачів спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, І. В. Попова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 березня 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – Т. 2. – С. 512–513. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31754/1/01.07.20-6.pdf

Цільвік, О. Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти / О. Цільвік, Н. Сімурова, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 223.

Черепанський, В. Синтез нових похідних 2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діону / В. Черепанський, Н. Сімурова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 225.

Шамрай, В. Зшивання ланцюгів крохмалю хлорангідридом яблучної кислоти / В. Шамрай, Н. Сімурова, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 224.

Simurova, N. V. Synthesis of 4-(1',3'-dioxo-2',3'-dihydro-1H-benzo[de]isoquinolin-2'-yl)-2-butenoic acid and its phenacyl esters / N. V. Simurova, I. V. Popova, V. M. Britsun // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. – №2. – Pp. 25–29 DOI: 10.32434/0321-4095-2019-123-2-25-29

Simurova, N. Synthesis of N-alkyl-N-heterylmethyl pentenamides as novel neonicotinoid analogs : [Electronic resource] / N. Simurova // Advances In The Chemistry Of Heteroorganic Compounds : reports XXII International Symposium, 22 November 2019, Łódź. – Р. 086. – Access mode http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31753/1/01.07.20-5.pdf

Simurova, N. V. Synthesis of mono- and disubstituted 1,3,4-oxadiazoles (microreview) [InlineMediaObject not available: see fulltext.] / N. V. Simurova, O. I. Maiboroda // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – №55 (7). – Pp. 604–606. DOI: 10.1007/s10593-019-02504-7.

Synthesis of annelatedp-and n-containing heterocycles based on methyl 5-aminothiophene-2-carboxylatederivatives : S. Kovaleva, O. Mayboroda, N. Simurova, L. Mazur // Chemistry and Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13 (2). – P. 145–149.

Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова // Екологічні науки. – 2019. – № 4 (27). – С. 155–158.

Зінченко, Н. Сучасний стан системи технічного регулювання України / Н. Зінченко, Н. Сімурова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 227–228.

Подолянчук, В. Синтез нових N-алкіл-N-(5-R-1,3,4-оксадіазолілметил)-4-хлор-2-алкенамідів – потенційних інсектицидів / В. Подолянчук, Н. Сімурова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 205.

Попова, І. В. Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, О. І. Майборода // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – 2019. – № 4 (27). – С. 155–158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30657/1/1.pdf

Попова, І. В. Формування прикладних навичок ведення лабораторних досліджень інженерів-біотехнологів [Електронний ресурс] / І. В. Попова, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 березня 2019. – Харків : НФаУ, 2019. – Т.2. – С. 214. – Режим доступу : https://bit.ly/3dfVI3P

Симурова, Н. В. Синтез моно- и дизамещенных 1,3,4-оксадиазолов / Н. В. Симурова, О. И. Майборода // Химия гетероциклических соединений. – 2019. – № 7. – С. 604–606.

Сімурова, Н. В. Моніторинг забрудненості стічних вод Дніпровського водного басейну / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 149–150.

Сімурова, Н. В. Пошук нових неонікотиноїдів з хіноліновим ядром / Н. Сімурова, В. Подолянчук // Хімічні проблеми сьогодення : тези та матеріали IІ Міжнародної (ХІI Української) наукової конференції студентів, аспірантіві молодих учених, 19–21 березня 2019 р. – Вінниця : Донецький національний університет імені В. Стуса, 2019. – С. 96.

Сімурова, Н. В. Синтез 4-(1',3'-діоксо-2',3'-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-2'-їл)-2-бутенової кислоти та її фенацилових естерів / Н. В. Сімурова, В. М. Брицун, І. В. Попова // Питання хімії та хімічної технології. – 2019. – № 2 (123). – С. 25–29.

Хімія гетероциклів : підручник / С. П. Бондаренко, Н. В.Сімурова, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 115 с.

Modification of Potato Starch by Acetylmalic Acid Chloroanhydride and Physicochemical Research of the New Product [Electronic resource] / O. Shulga, N. Simurova, S. Shulga, J. Smirnova // International Journal of Polymer Science. – 2018. – P. 1–7. – Access mode : https://bit.ly/3o2wR9F

Modification of potato starch by propionic acid chloroanhydride and physicochemical investigation of the resulting products / O. S. Shulga, N. V. Simurova, S. I. Shulga, O. P. Perepelytsya // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – № 2. – Pp. 128–136.

Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, О. П. Перепелиця // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – №2. – С. 128-136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28722/1/20.pdf

Синтез 2-[4'-Метокси-3'-(R-аміносульфоніл)бензил]-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діонів [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, В. М. Брицун // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : технічні науки. – 2018. –- Том 29 (68), Ч. 2, № 5. – С. 160–163. – Режим доступу : https://bit.ly/3rnOpPA

Kovaleva, S. Synthesis of Six-Membered Thiophene-Annelated Heterocycle Containing P and N atoms [Electronic resource] / S. Kovaleva, N. Simurova, L. Mazur // Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds : and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, November 23-24, 2017. – Lodz, Poland. – P. 81. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27199/1/Kovaleva-30.pdf

Maiboroda, O. I. Syntheses of 2-(2-aminosulfonyl-4, 5-dimethoxyphenethyl)-2, 3, 3a, 9b-tetrahydro-lh-benzo[de] isoquinoline-l, 3-diones / O. I. Maiboroda, N. V. Simurova, V. M. Britsun // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2017. – Vol. 6. – Pp. 17-22.

Simurova, N. 2-Acylthioamides in the Biginelli reaction [Electronic resource] / N. Simurova, E. Mayboroda, V. Britsun // IX International Conference in Chemistry Kyiv, June 4-9 2017. – Toulouse, Kyiv – Р. 178. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27215/1/Simurova_5.pdf

Simurova, N. Biginelli reaction – an effective method for the synthesis of dihydropyrimidine derivatives [Electronic resource] / N. Simurova, E. Mayboroda // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2017. – № 53 (4). – Р. 413-415. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27284/1/Simurova_2.pdf

Simurova, N. Synthesis of Dihydropyrimidine Derivatives by Biginelli's Reaction in student Workshops on Organic Chemistry [Electronic resource] / N. Simurova, S. Kovaleva, L. Mazur // Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Methodology of Science and Education", September 18, 2017. – Warsaw, Poland. – P. 4. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26252/1/Kovaleva_2017.pdf

Попова, І. В. Застосування електрогідравлічного оброблення для вилучення вуглеводів із рослинної сировини [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур // Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences : International research and practice conference, December 27-28, 2017. – Radom, republic of Poland,Radom Academy of Economics. – P. 176-180. – Режим доступу : https://bit.ly/3ro2NHB

Синтез 2-(4'-піперидил метил)-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діону та його похідних. [Електронний ресурс] Наукові праці / С. О. Ковальова, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова, В. М. Брицун // Наукові праці НУХТ. – 2017. – № 6. – С. 226-232. Синтез 2-(4'-піперидил метил)-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діону та його похідних. Наукові праці / С. О. Ковальова, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова, В. М. Брицун // Наукові праці НУХТ. – 2017. – № 6. – С. 226–232. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26719/1/Kovaleva_Simurova.pdf

Сімуров, О. В. Зручний метод синтезу 3-оксо-1,2,5-тіазолідін-1,1-діоксидів [Електронний ресурс] / О. В. Сімуров, Н. В. Сімурова, Н. О. Клименко // Домбровські хімічні читання-2017 : матеріали VII Української конференції, 12-16 вересня. – Яремче, 2017. – С. 35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27200/1/Simurova_3.pdf

Сімурова, Н. В. Реакція Біджинеллі в курсі органічного практикуму з хімії гетероциклів [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко // Домбровські хімічні читання – 2017 : матеріали VII Української конференції, 12-16 вересня – Яремче, 2017. – С. 37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27286/1/Simurova_4.pdf

Сімурова, Н. В. Синтез 2-(2-аміносульфоніл-4,5-диметоксифенетил)-2,3,3а,9b-тетрагідро-1H-бензо[de] ізохінолін-1,3-діонів [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, В. М. Брицун // Питання хімії та хімічної технології. – 2017. – № 6. – С. 17-22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27287/1/Simurova_6.pdf

Mayboroda, O. Syntheses of 4-aryl-1-R2-6-R1-5-(N-arylthiocarbamoyl)-1,2,3,4-tеtrahydropyrimidine-2-ones (thiones) [Electronic resource] / O. Mayboroda, N. Simurova // Chemistry & chemical technology. – 2016. – Vol. 10, no. 3. – P. 279–283. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24862/1/Simurova-1.pdf

Maiboroda, O. Synthesis of 2-oxo(thio)-n,4-diaryl-1,2,3,4- tetrahydropyrimidine-5-carbothioamides / O. Maiboroda, N. Simurova // Chemistry and chemical technology. – 2016. – 10 (3). – Pp. 279-183. DOI: 10.23939/chcht10.03.279

Simurova, N. Iodine insufficiency as a dietary issue in elderly people and its connection with pathology of thyroid [Electronic resource] / N. Simurova, S. Postol, V. Kravchenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 227. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24959/1/Simurova_food.pdf

Simurova, N. Synthesis and study of 3-methyI-6H-indolo[2.3-h]quinoxalines [Electronic resource] / N. Simurova, S. Shulga, O. Shulga // Organic Chemistry: Current Research, August 2016. – Vol. 5, Is. 2. – P. 77. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25344/1/simurova_am.pdf
Zinchenko, N. A study of the viscosity of water solutions of inulin – the functional food ingredient [Electronic resource] / N. Zinchenko, N. Simurova, A. Shelakov // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 224. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24969/1/Zinchenko_food.pdf

Дослідження процесу набухання інуліну ворганічних розчинниках [Електронний ресурс] / Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур, Н. С. Кучер // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 236–241. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24864/1/Mazur-40.pdf

Ковалева, С. А. Синтез новых фосфорсодержащих конденсированных гетероциклических систем на основе N, N-диметиламино формамидиновых производных 2-аминотиофена и 2-аминофурана [Электронный ресурс] / С. А. Ковалева, Н. В. Симурова, Е. И. Майборода // Украинский химический журнал. – 2016. – Т. 82, № 10. – С. 91-95. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25335/1/Simurova%202.pdf

Майборода, О. І. Cамостійна робота студентів як важлива складова у підготовці висококваліфікованих фахівців [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІIІ Каришинські читання) : Міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19–20 травня 2016 р. – С.265–267. – Режим доступу : https://bit.ly/3FWJjhd

Майборода, О. Нові похідні 2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діону [Електронний ресурс] / О. Майборода, Н. Cімурова, А. Гершман // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 379-380. – Режим доступу : https://bit.ly/32wwaNt

Пестициди в боротьбі з різними шкідниками [Електронний ресурс] / Я. Г. Бальон, О. В. Сімуров, О. Я. Самсон, Н. П. Сімурова, О. Д. Ісак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2016. – № 23. – С. 45-50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27214/1/Simurova_1.pdf

Сімурова, Н. В. Дослідження фізико–хімічних та фармацевтичних властивостей розчинної форми лікарського препарату «Хлодитан» [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, В. В. Лазебник, О. В. Сімуров // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 21–23 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 80–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24911/1/Simurova-2.pdf

Cімурова, Н. В. Синтез функціоналізованих оксадіазолів [Електронний ресурс] / Н. В. Cімурова, О. І. Майборода, А. Р. Скороход // Матеріали ХХIV Української конференції з органічної хімії, 19–23 вересня 2016 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 302. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25282/1/Mayboroda34.pdf