Шульга Сергій Іванович

ORCID ID: 0000-0002-4252-6452

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
12
3
17
5
35
3
65

Перелік опублікованих документів

Shulga, S. Polymethyne dyes with thiazolo (3,2-a)pyrimidine and pyrimido(2,1-b)benzthiazole salts with a trifluoromethyl group in the pyrimidine cycle / S. Shulga, O. Shulga // Ukrainian chemistry journal. – 2023. – Vol. 89, Issue 5. – Pp. 26–36. DOI: 10.33609/2708-129X.89.05.2023.26-36

Розроблення біодеградабельного їстівного посуду / О. С. Шульга, І. Л. Корецька, А. І. Чорна, С. І. Шульга // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 20 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 65–69.

Сокол, Є. Хімія ізатину та його похідних / Є. Сокол, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 205.

Шульга, О. Нові модифікації крохмалю як спосіб отримання екологічних плівок / О. Шульга, С. Шульга // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 червня 2023. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 102.

Шульга, О. С. Експертиза біодеградабельних їстівних пакувальних матеріалів / О. С. Шульга, С. І. Шульга // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 березня 2023 р. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 221–224.

Шульга, О. С. Зміни законодавства України у сфері безпечності харчових продуктів / О. С. Шульга, С. І. Шульга // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, № 2. – С. 7–21.

Шульга, О. С. Постійне оновлення харчового законодавства України – запорука безпечності харчових продуктів / О. С. Шульга, С. І. Шульга // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 квітня 2023 р. – Київ, 2023. – С. 201–204.

Shulga, O. Ecological packaging materials for bakery and confectionery products based on a new pectin modification / O. Shulga, S. Hrybkov, S. Shulga // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 3. – P. 390–402. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-3-5

Крисанов, Д. Поліметинові барвники на основі тіазоло (3,2-а)піримідинієвих і пірамідо-(2,1-b)тіазолієвих солей з трифторметильною групою в піримідиновому циклі / Д. Крисанов, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 162.

Шульга, О. С. Хімічний склад як показник якості екологічних пакувальних матеріалів для харчових продуктів / О. С. Шульга, С. І. Шульга // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 01-02 червня 2022 р. – Львів, 2022. – С. 314-316.

Shulga, S. I. Condensation of 2-Amino-1,3-thiazole Salts and Benzo Analogs with Trifluoroacetylacetone / S. I. Shulga, N. V. Simurova, O. S. Shulga // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2021. – 57 (3). – Pp. 364–368. DOI: 10.1134/S1070428021030064

Shulga, O. Antimicrobial biodegradable packaging of sliced bakery for restaurants / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Food science and technology. – 2021. – 15(2). – Pp. 71-78. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/c2ded5d8-8ffd-4317-81a0-76bdd7711683

Shulga, S. Modification of potato starch with adipic acid and research of modification product as raw materials for food biodegradable packaging / S. Shulga, O. Shulga, N. Simurova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, №3. – Pp. 564–575.

Шульга, С. И. Конденсация солей 2-аминотиазола и его бензопроизводных с трифторацетилацетоном / С. И. Шульга, Н. В. Симурова, О. С. Шульга // Журнал органической химии. – 2021. – Т. 57, 3. – С. 384–390.

Edible biodegradable coatings / films is the environmental safety of the food industry / O. Shulga, S. Gribkov, S. Shulga // Ukrainian Food Journal. – 2020.

Method of pectin esterification determination degree by titrated acidity [Electronic resourse] / O. Shulga, V. Lystopad, S. Shulga, L. Yurchuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Is. 2. – Pp. 383-393. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d26fa419-2cc6-4899-942c-5ad0fca77817/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiIzNzg0M2NkYy03Y2U5LTQwZmMtYWU1YS1kOGZiZmRiNmZjNzAiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MDI0NzY4MjV9.oXos5wiA2JsrE6kDjiEgFeD0UKpwaff74q-R_JzeNcQ

Shulga, O. Starch type effect on organoleptic, thermogravimetric and х-ray diffraction indices of edible films and coatings / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga / Chemistry& chemical technology.–2020. –Vol. 14, № 1. – P. 81–87.

Shulga, S. I. Synthesis and Some Reactions of 6H-Indolo[2,3-b]quinoxalines / S. I. Shulga, O. S. Shulga // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2020. – Vol. 56, Is. 12. – Pp. 2104–2108. DOI: 10.1134/S107042802012009X

Цільвік, О. Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти / О. Цільвік, Н. Сімурова, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 223.

Шамрай, В. Зшивання ланцюгів крохмалю хлорангідридом яблучної кислоти / В. Шамрай, Н. Сімурова, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 224.

Шульга, О. С. Антимікробне пакування – запорука безпечності харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, С. І. Шульга // Якість і безпечність харчової продукції і сировини –проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 115–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32280/1/lviv.pdf

Шульга, С. И. Синтези исследование 6Н-индоло[2, 3-b]хиноксалинов / С. И. Шульга, О. С. Шульга // Журнал Органической химии. – 2020. – Т. 56, № 12. – С. 1884-1890.

Shulga, O. S. Program for calculation of optimized edible coating / film composition for confectionery and bakery products / O. S. Shulga, S. V. Gribkov, S. I. Shulga // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference, 1 December 2019. – Berlin, 2019. – С. 190–194.

Shulga O. Starch type effect on organoleptic, thermogravimetric and x-ray diffraction indices of edible films and coatings / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Chemistry&Chemical Technology, 2019. – Vol. 14, № 1. – P. 81–87.

Кисельова, Є. Синтез і дослідження 6Н-індоло[2, 3-b]хіноксалона-3 / Є. Кисельова, С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 227.

Патент 118906 UA, МПК (2019.01), A21D 15/08 (2006.01) C08L5/16 (2006.01) C09D 105/16 (2006.01) A22C 13/00 B65D 65/02 (2006.01) B65D 65/38(2006.01) B65B 25/16 (2006.01). Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Шульга С. І. ; власник Національний університет харчових технологій. – № a201706036 ; заявл. 16.06.2017 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30755/1/118906.pdf

Шульга, О. С. Програма для обрахунку оптимізованого складу їстівного покриття / плівки для кондитерських і хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, С. В. Грибков, С. І. Шульга // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference. – Berlin : Tredition GmbH, 2019. – P. 190–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31517/1/17.pdf

Modification of potato starch by acetylmalic acid chloroanhydride and physicochemical researchof the new product [Electronic resource] / O. Shulga, N. Simurova, S. Shulga, J. Smirnova //International journal of polymer science. – 2018.– P. 1–7. – Access mode : https://bit.ly/3rjXCIC

Modification of potato starch by propionic acid chloroanhydride and physicochemical investigation of the resulting products / O. S. Shulga, N. V. Simurova, S. I. Shulga, O. P. Perepelytsya // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – № 2. – Pp. 128–136.

Using of lowland peat substrate for cultivation of Pichia anomala IMB Y-5067 and Rhodotorula gracilis IMB Y-5075 yeast strains / T. S. Kalandyrets, V. O. Krasinko, H. S. Andriiash, N. Ye. Beiko, О. О. Tigunova, S. M. Shulga // Biotechnologia Аcta. – 2018. – Vol. 11, № 1. – С. 64–69.

Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, О. П. Перепелиця // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. – №2. – С. 128–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28722/1/20.pdf

Патент на корисну модель № 123298. Біодеградабельна їстівна плівка [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Шульга С. І. – № u201707883 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28726/1/37.pdf

Шульга, О. С. Біодеградабельна їстівна плівка та покриття як спосіб внесення вітамінів у кондитерські та хлібобулочні вироби [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, С. І. Шульга // Наукові записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Технічні науки. – 2018. – Т. (68), № 2, – С. 284–289. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28742/3/1.pdf

Шульга, О. С. Метод визначення ступеня етерифікації пектину за титрованною кислотністю [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, В. В. Листопад, С. І. Шульга // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76005 ; зареєстр. 17.01.2018 ; опубл. 27.04.2018, Бюл. № 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28714/1/38.pdf

Shulga, О. Influence of edible coatings on rye and rye-wheat breadquality [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Ukrainian journal of food science. – 2017. – Vol. 5, Issue1. – P. 82–91. – Access mode : https://bit.ly/3xBZrlj

Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, С. М. Кобилінський, С. І. Шульга // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2017. – Вип. 1 (25). – С. 220–233. – Режим доступу : https://bit.ly/3lkU31k

Патент на корисну модель № 120727. Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Шульга С. І. – № u201706037; заявл. 16.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28725/1/36.pdf

Шульга, О. Вплив молока та сироватки на властивості їстівної плівки і покриття [Електронний ресурс] / О. Шульга, О. Перепелиця, С. Шульга // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 2017. – Т. 19, № 80. – С. 18–24. – Режим доступу : https://bit.ly/32Evh5v

Шульга, С. І. Спектри ПМР тіазолопіримідинієвих солей [Електронний ресурс] / С. І. Шульга, О. С. Шульга // Украинский химический журнал. – 2017. – Т. 83, № 3–4. – С. 23–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27288/1/Shulga-1.pdf

Infrared Spectroscopy for Studying Foods and Biodegradable Packaging [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva, S. Shulga // Journal of Food Science and Engineering. – 2016. – V. 6, № 5. – Р. 286-298. – Access mode : https://bit.ly/3d0oNzU

Popova, I. Fructose-inulooligosaccharide syrops exstraction from chicory [Electronic resource] / I. Popova, S. Kovaleva, S. Shulga // Food Science for Well-being (CEFood 2016) / I. Popova, S. Kovaleva, S. Shulga // Food Science for Well-being (CEFood2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23-26May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 145. – Access mode : https://bit.ly/3o1BTDj

Simurova, N. Synthesis and study of 3-methyI-6H-indolo[2.3-h]quinoxalines [Electronic resource] / N. Simurova, S. Shulga, O. Shulga // Organic chemistry : current research, August 2016. – Vol. 5, Issue 2. – P. 77. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25344/1/simurova_am.pdf

Мазур, Л. М. Дослідження біодеструкції полімерного матеріалу [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. І. Шульга // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – 175–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24961/1/Mazur%2033.pdf