Пащенко Богдан Сергійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
3
1
60
2
11

Перелік опублікованих документів

Litvinenko, A. Environmental safety of heat and power enterprises / A. Litvinenko, E. Shtefan B. Pashchenko // CAMPE-2021 : International conference on advanced mechanical and power engineering of springer, October 18 - 21, 2021, Kharkiv, Ukraine. – Kharkiv, 2021. – Pp. 15–21.

Анісімова, В. Основні проблеми впровадження Lean-виробництва на харчових підприємствах / В. Анісімова, Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 75

Олефіренко, А. Аспекти впровадження системи менеджменту безпечності при виробництві хліба житньо-пшеничного на харчових підприємствах / А.Олефіренко, Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 62.

Пащенко Б. С. Інноваційні аспекти дистанційного навчання в умовах сучасних викликів / Б. С. Пащенко, Є. В Штефан // Сучасна освіта – доступність, якість, визнання : ХІV міжнародна науково-методична конференція, 9-11 листопада 2022 р., м. Краматорськ-Тернопіль. – Тернопіль : ДДМА, 2022. – С. 195-199.

Пащенко Б. С. Роль сучасного керівника та лідера у Lean-виробництві харчової продукції / Б. С. Пащенко // Тренди Lean-виробництва та пакування харчових продуктів : XI Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 25 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022.

Pashchenko, B. The research of modified ceramics as construction material for food equipment / B. Pashchenko, A. Lytvynenko, E. Shtefan // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий : материалы 17-го Международного научного семинара, проводимого в рамках 19-ой Международной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике», 25-26 марта 2021 г. – Минск : Право и экономика, 2021. – С. 103–196.

Вероятностные методы оценки изнашивания конструкционной кераміки / А. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко, Е. В. Штефан, А. В. Евтухов // Results of modern scientific research and development : Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. – Madrid, Spain, 2021. – P. 21–27.

Козленко, К. Модернізація різального комплекту вовчка для підвищення його довговічності / К. Козленко, О. Литвиненко, Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 26.

Литвиненко, О. А. Обработка волокнистых масс в гидродинамических кавитационных апаратах / О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // The world of science and innovation : Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 533–541.

Пащенко, Б. С. Вдосконалення процесу доочищення стоків спиртових виробництв з використанням мембранних технологій / Б. С. Пащенко, О. А. Литвиненко // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production : Рroceedings of II International scientific and practical Internet conference. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2021.

Пащенко, Б. С. Вплив системи КАЙЗЕН як складової LEAN-виробництва на якість та безпечність харчової продукції / Б. С. Пащенко, В. Анісімова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 188–189.

Пащенко, Б. С. Дослідження технологій мембранного розділення рідких дисперсних систем за допомогою методів імітаційного моделювання / Б. С. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 34

Пащенко, Б. С. Інструментальний програмний комплекс для імітаційного моделювання процесів мембранного розділення рідких дисперсних систем / Б. С. Пащенко, О. А. Литвиненко // Transfer of Innovative Technologies. – 2021. – Vol. 4, № 1. – С. 56–59.

Cavitational wearing of modified ceramics / A. Litvinenko, Yu.Boyko, B. Pashchenko, Yu. Sukhenko, E. Shtefan // Advances in Design, Simulation and Manufacturing III : рroceedings of the 3rd International сonference on Design, Simulation, Manufacturing : The Innovation Exchange, DSMIE–2020, June 9–12, 2020, Kharkiv, 2020. – Vol. 2. – Р. 24–32.

Pashchenko, B. Rerspective Method of Cleaning Water From Toxic Substances / B. Pashchenko // Science, society, education : topical issues and development prospects : аbstracts of the 3rd International scientific andpractical conference. – Kharkiv, 2020. – С. 93–96.

Бойко, Ю. І. Підбір оптимальних режимів різання з метою підвищення точності оброблюваних отворів / Ю. І. Бойко, О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020) : матеріали доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 1. – С. 134–135.

Литвиненко, А. Исследование износостойкости технической керамики / А. Литвиненко, Б. Пащенко, Е. Штефан // Eurasianscientific congress : аbstracts of the2nd International scientific and practical conference. - Barcelona : Barca Academy Publishing, 2020. – Р. 21–27.

Литвиненко, О. А. Обработка волокнистых масс в гидродинамических кавитационных апаратах / О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // The world of science and innovation : Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 533–541.

Литвиненко, О. А. Дослідження властивостей керамічних матеріалів для харчової промисловості / О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Харчова промисловість . – Київ : НУХТ, 2020. – С. 28.

Пащенко, Б. Врахування структурно-механічних параметрів фільтрувальних елементів та осаду примембранному розділенні рідких дисперсних систем / Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI ст. : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 100.

Пащенко, Б. Моделювання поведінки пористого каркасу фільтрувального елементу при мембранному розділенні рідких дисперсних систем / Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI ст. : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 104.

Пащенко, Б. С. Оптимізаційні розрахунки мембранного обладнання / Б. С. Пащенко, О. А.Литвиненко, Є. В. Штефан // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020) : матеріали доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – С. 267–269.

Пащенко, Б. С. Стратегічне управління розвитком молокоперебних підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Богдан Сергійович Пащенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ, 2020. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31895/1/Pashchenko.pdf

Штефан, Є. В. Удосконалення методів змішаного навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій / Є. В. Штефан, Б. С. Пащенко, О. О. Петруша // Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. – Харків : Міськадрукарня, 2020. –  С. 342–354.

Cavitation liquid extraction of organic substances / A. A. Litvinenko, S. V. Kadomskyi, Yu. I. Boyko, B. S. Pashchenko, E. V. Shtefan // Technical sciences : history the present time, the future, EU experience. Electrical Engineering, Power Engineering, Construction, Architecture, Food Industry, Chemical Technology and Industry, General Issues of the Technical Sciences : International scientific and practical conference. Wloclawek, Republic of Poland, September 27–28, 2019. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2019. – P. 102–105.

Constitutive equation for numerical simulation of elastic-viscous-plastic disperse materials deformation process / E. Shtefan, B. Pashchenko, S.Blagenko, S. Yastreba // Advances in design, simulation and manufacturing : proceedings of the international conference on design, simulation, manufacturing : the innovation exchange, DSMIE-2018, June 12–15, 2018. – Sumy, 2019. – P. 356–363.

Effect of phase composition on cavitation resistance of ceramics / A. Litvinenko, Y. Boyko, B. Pashchenko, Y. Sukhenko // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2019. – P. 299–305.

Litvinenko, O. Cavitation wearing of modified ceramics / O. Litvinenko, B. Pashchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 338.

The adequacy of mathematical modeling in powder products manufacturing processes / E. V. Shtefan, A. O. Mikhailov, A. A. Litvinenko, S. V. Kadomskyi, B. S. Pashchenko // Technical sciences : history the present time, the future, EU experience. Electrical Engineering, Power Engineering, Construction, Architecture, Food Industry, Chemical Technology and Industry, General Issues of the Technical Sciences : International scientific and practical conference. Wloclawek, Republic of Poland, September 27-28, 2019. - Wloclawek : Baltija Publishing, 2019. – P. 147–149.

Бондарчук, А. В. Дослідження стійкості кінцевих твердосплавних фрез / А. В. Бондарчук, Ю. І. Бойко, Б. С. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 343.

Використання комп’ютерних технологій для визначення коефіцієнту проникності шару осаду при мембранному фільтруванні дисперсних систем / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко, Ю. Г. Сухенко // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБіП , 2019. – С. 183–184.

Інтенсифікація приготування харчових емульсій в кавітаційних апаратах / Б. С. Пащенко, О. А. Литвиненко, Ю. Г. Сухенко, М. І. Пашечко // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації безпеки продовольства : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБіП , 2019. – С. 181–182.

Литвиненко, О. А. Інноваційні процеси в інженерній освіті / О. А. Литвиненко, Є. В. Штефан, Б. С. Пащенко // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії : виклики сьогодення : тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 72–73.

Литвиненко, О. Кавітаційне диспергування макулатури у технологіях виготовлення паперу / О. Литвиненко, Є. Штефан, Б. Пащенко // Сучасне репродукування : інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології : матеріали науково-практичного семінару кафедри репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського, 23.10.2019 р. – Київ, 2019. – С. 147-152.

Патент на корисну модель 133928, UA,  МПК C02F 1/70 (2006.01) C02F 103/00 (2006.01). Спосіб очищення стічних вод від сполук хрому / Литвиненко О. А., Штефан Є. В., Бойко Ю. І.,Пащенко Б. С. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201811709 ; заявл. 28.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 р.

Пащенко, Б. С. Визначення коефіцієнту проникності структурного шару осаду на керамічних фільтрувальних елементах / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 340.

Пащенко, Б. С. Інформаційно-аналітична методика для прогнозування і розрахунку конструктивних параметрів мембранних фільтрувальних елементів / Б. С. Пащенко, О. А. Литвиненко, Є. В. Штефан // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 травня. – Чернігів, 2019. – С. 27–28.

Litvinenko, O. Cavitationresistance of ceramics / O. Litvinenko, B. Pashchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Т. 2, Вип. 84. – С. 142.

Numerical modeling of powdered machine parts manufacturing for food industry equipment [Electronic resource] / E. Shtefan, A. Mikhailov, О. Mikhailov, B. Pashchenko // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – 2018. – В. 61. – С. 238–242. – Access mode : https://bit.ly/3EAr683

Pashchenko, B. Modeling of powdered machine parts for food industry equipment / B. Pashchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Т. 2, Вип. 84. – С. 143.

Литвиненко, О. А. Диспергування емульсій в багатоступеневих кавітаційних апаратах / О. А. Литвиненко, С. В. Кадомський, Б. С. Пащенко // Харчова промисловість. – 2018. – Вип. 24. – С. 92–98.

Литвиненко, О. А. Зносостійкість кераміки для фільтраційних мембран [Електронний ресурс] / О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. – 2018. – Вип. 61. – С. 105-109. – Режим доступу : https://bit.ly/3HkcfQZ

Литвиненко, О. А. Кавітаційні технології для ремінералізації природної води / О. А. Литвиненко, Е. В. Штефан, Б. С. Пащенко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Вип. 2. – С. 57–59.

Литвиненко, О. А. Комплексне очищення природної води від бактеріальних забруднювачів / О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Вип. 2. – С. 109–111.

Методика розрахунку оптимальних параметрів валкового розкачування [Електронний ресурс] / І. Я. Стадник, С. І. Федак, Б. С. Пащенко, Н. А. Ткачук // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 90–99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32570/1/METODS%20OF%20CALCULATION%20OF%20OPTIMAL%20PARAMETERS.pdf

Пащенко, Б. С. Аналітичний спосіб опису мембранного розділення дисперсних систем на установках з керамічними фільтрувальними елементами / Б. С. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Т. 2, Вип. 84. – С. 146.

Пащенко, Б. С. Дослідження процесу забруднення пори фільтрувального елементу при мембранному розділенні дисперсних систем / Б. С. Пащенко, Е. В. Штефан // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ,2018. – Вип. 2. – С. 111–113.

Пащенко, Б. С. Математичне моделювання процесу мембранного розділення дисперсних систем / Б. С.Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – 2018. – Т. 2, Вип. 84. – С. 147.

Сучасні технології проектування у виробництві швидкозношуваних деталей обладнання / Є. В. Іваненко, Б. С. Пащенко, Ю. І. Бойко, О. А. Литвиненко // Молода наука. Прогресивні технологічні процеси, технологічне обладнання й оснащення : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю студентів і молодих науковців. – Краматорськ, 2018. – С. 44–47.

Сучасні технології проектування у виробництві швидкозношуваних деталей обладнання / Є. В. Іваненко, Б. С. Пащенко, Ю. І. Бойко, О. А. Литвиненко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018) : матеріали тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10–12 травня 2018 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – Т. 1. – С. 46–47.

Клименко, О. Деякі аспекти роботи фрезерних верстатів при високих частотах обертання / О. Клименко, Б. Пащенко, Ю. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р.– Київ : НУХТ, 2017. – Т. 2. – С. 131.

Литвиненко, О. А. Особливості зношування конструкційних матеріалів у харчових середовищах / О. А. Литвиненко, Є. В. Штефан, Б. С. Пащенко // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : СДУ, 2017. – С. 81–82.

Пащенко, Б. Використання новітніх полімерних матеріалів для виготовлення ультра- та нанофільтраційних мембран / Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 2. – С. 74.

Пащенко, Б. Дослідження утворення гелевого шару на поверхні фільтрувальної мембрани / Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 2.– С. 168.

Пащенко, Б. С. Моделювання деформацій фільтрувальних елементів в процесах розділення дисперсних систем / Б. С. Пащенко, О. А. Литвиненко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2017) : матеріали тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–27 квітня 2017 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т. 2. – С. 38–39.

Штефан, Є. В. Особливості управління науковими проектами в машинобудуванні / Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну данимиу виробничих технологіях : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : СДУ, 2017. – С. 43–44.

Analysis of the structural and mechanical parameters of the ceramic membranes in the technological process of manufacturing / B. Pashchenko, M. Shtern, E. Shtefan,O. Mikhailov // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 191.

Pashchenko, B. Improved design of the cutting-and-mixing machine for production of semi-smoked sausages/ B. Pashchenko // Food Science for Well-being (CE Food 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 52.

Аналіз структурно-механічних параметрів керамічних мембран в технологічному процесі виготовлення / Є. В. Штефан, Б. С. Пащенко, М. Б. Штерн, О. В. Міхайлов // Стратегия качества в промышленности и образовании : матеріали XII Межнародної конференції, 30 травня–2 червня 2016 р., м. Варна (Болгария). – Дніпропетровськ, 2016. – С. 310–313.

Аналіз структурно-механічних параметрів керамічних мембран в технологічному процесі виготовлення / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан, М. Б. Штерн, О. В. Міхайлов // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2016) : програма і матеріали тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 220.

Інтенсифікація екстрагування рідких пектинових продуктів / О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко, Ю. Г. Сухенко, В. П. Василів // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 86–87.

Литвиненко, О. А. Інтенсифікація технології водоочищення для харчових підприємств / О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Б. С. Пащенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016. – Вип. 179. – С. 139–145.

Пащенко, Б. С. Визначення концентрацій фаз при мембранному фільтруванні рідких середовищ / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв : програма і матеріали ХVІ Міжнародної конференції, 5–9вересня 2016 р. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 121–125.

Пащенко, Б. С. Використання комп’ютерних технологій для дослідження процесу мембранного розділення дисперсних систем / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 жовтня 2016 р. – 2016. – С. 41–42.

Пащенко, Б. С. Використання у технологічних процесах надкритичного стану рідин / Б. С. Пащенко, С. В. Кадомський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 2. – С. 141.

Пащенко, Б. С. Моделювання пресування порошкових виробів з урахуванням ущільнення біпористих матеріалів / Б. С. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 2. – С. 125.

Пащенко, Б. С. Моделювання процесів мембранного розділення дисперсних систем / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 154–155.

Пащенко, Б. С. Модернізована конструкція кутер-мішалки для виробництва ковбасного фаршу / Б. С. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 2. – С. 126.

Пащенко, Б. С. Перспективні матеріали для фільтраційних мембран харчової промисловості / Б. С. Пащенко, О. А. Литвиненко, Є. В. Штефан // Харчова промисловість. – 2016. – Вип. 20. – С. 123.

Пащенко, Б. С. Ресурсоощадний метод очистки води харчових підприємств на установках з фільтрувальними мембранними елементами [Електронний ресурс] / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 52–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24402/1/12.pdf

Пащенко, Б. Сучасна проблематика та взаємозв’язок філософії свідомості з нейронаукою та сучасними інформаційними технологіями / Б. Пащенко, Т. Никитюк // студентські наукові записки. – 2016. – Вип. 1. – С. 116–119.

Сінильник, О. Різновид нанесення захисного покриття на метали методом хімічного осадження із газової фази / О. Сінильник, Б. С. Пащенко, Ю. І. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 2. – С. 124.

Трегуб, Д. Гумова суміш на основі натурального каучуку / Д. Трегуб, Б. Пащенко, Ю. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 2. – С. 121.

Штефан, Є. В. Математична модель процесів пресування та транспортування дисперсних матеріаліву шнекових пристроях / Є. В. Штефан, С. І. Блаженко, Б. С. Пащенко // Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв : матеріали ХVІ Міжнародної конференції, 5–9 вересня 2016 р. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 116–121.