Кириленко Роман Григорович

ORCID ID: 0000-0003-3263-1950

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
1
1
22
5
56

Перелік опублікованих документів:

Алкогольні напої - досвід поколінь (технологія, обладнання, рецептури) : монографія / П. Л. Шиян, В. В. Сосницький, О. Ю. Шевченко, Р. Г. Кириленко. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 361 с. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37698

Кириленко, Р. Г. Вплив нової раси дріжджів на процес сумісного зброджування сусла із крохмале- та цукровмісної сировини / Р. Г. Кириленко, Г. Р. Марущак, Ю. С. Грибініченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : збірник матеріалів VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 135–136.

Кириленко, Р. Г. Дослідження та удосконалення технології дегідратації етилового спирту адсорбцією на молекулярних ситах / Р. Г. Кириленко, О. А. Арушанян // Priority directions of science and technology development : abstracts of the 6th International scientific and practical conference. – Kyiv, 2021. – P. 212–217.

Кириленко, Р. Г. Удосконалення технології отри-мання біогазу із післяспиртової барди / Р. Г. Кириленко, О. О. Ярош // The world of science and innovation : abstracts of the 7th International scientific and practical conference. – London : Cognum Publishing House, 2021. – P. 556–561.

Олійнічук, С. Т. Вплив збільшення норм додавання α -амілази та глюкоамілази на повноту зброджування сусла із крохмалевмісної сировини / С. Т. Олійнічук, Р. Г. Кириленко, Я. М. Харевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : збірник матеріалів VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 137–138.

Булій, Ю. Підвищення ефективності роботи провальних тарілок [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 171–172. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30388/1/Tesis11.2019.pdf

Дослідження зброджування сусла із цукро- та крохмалевмісної сировини / Р. Г. Кириленко, Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Г. Р. Марущак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євро-інтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 159–160.

Обґрунтування раціональних параметрів роботи розгінної колони / Р. Г. Кириленко, Ю. В. Булій, Г. Р. Марущак, В. І. Мартинов // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 53–55.

Особливості технології сумісного зброджування крохмале- та цукровмісної сировини / Т. Мудрак, Р. Кириленко, А. Куц, Г. Марущак, Н. Красносільська, А. Богдан, В. Боровик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 280.

Удосконалення технології зброджування сусла високих концентрацій із крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук, А. М. Куц, Г. Р. Марущак, В. І. Мартинов // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 41-43. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31045/1/konf%202019.pdf

Selection of the complex of enzyme preparations for the hydrolysis of grain constituents during the fermentation of the wort of high concentration [Electronic resourse] / T. Mudrak, A. Kuts, S. Kovalchuk, R. Kyrylenko, N. Bondar / Journal of food science and technology-Ukraine. – 2018. – Vol. 12. – Issue 2. – Р. 19–25. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30571/1/1.pdf

Вплив раси дріжджів при зброджуванні сусла із крохмалевмісної сировини на утворення летких домішок спирту [Електронний ресурс] / П. Шиян, Р. Кириленко, Т. Мудрак та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 246. Режим доступу : http://surl.li/barbr

Дослідження впливу цитратів металів на культивування та зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, С. Ковальчук, Р. Кириленко та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 258. Режим доступу : http://surl.li/barbu

Оптимізація технології зброджування висококонцентрованого сусла високих із крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко // Advances of science proceedings of articles the international scientific conference. – Czech Republik. Karlovy Vary–Ukraine Kyiv, 2018. – С. 1268–1275. Режим доступу : http://surl.li/barby

Патент на корисну модель № 129706, МПК (2018.01) С12N 15/00 Осмофільний, кислотостійкий штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5099 для мікробіологічного синтезу етилового спирту з крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201900234 ; заяв. 27.04.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. Режим доступу : http://surl.li/barcb

Скрінінг рас спиртових дріжджів для зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, А. Куц, С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко, Я. А. Боярчук та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 247. Режим доступу : http://surl.li/barbw

Effect of nitrogen and mineral composition of the high-concentrated wort made from starch-containing raw materials on the cultivation of yeast [Electronic resourse] / P. Shiyan, T. Mudrak, R. Kyrylenko, S. Kovalchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 6 (11-90). – P. 72–77. Access mode : http://surl.li/barcy

Investigation of the influence of nanoparticles of metals on fermenttation of wort of high concentrations [Electronic resourse] / S. Kovalchuk, P. Shiyan, T. Mudrak, A. Kuts, R. Kyrylenko // Eureka : Life Sciences. – 2017. – № 6 (12). – P. 51–56. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31004/1/512-1487-1-PB.pdf

Исследование влияния минеральных веществ на культивирование и сбраживание концентрированого сусла [Электронный ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук // Переработка и управления качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей. – 2017. – С. 196–198. Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31002/1/Kovalchuk-1.pdf

Інноваційна технологія ректифікації в режимі контрольованих циклів затримки і переливу рідини [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко // Харчова промисловість. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 144–151. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24858/1/2.pdf

Синтез летких домішок спирту при повному використанні фільтрату барди на стадії приготування замісу [Електронний ресурс] / П. Л. Шиян, А. М. Куц, Я. А. Боярчук, Р. Кириленко, С. Дриганов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 217. Режим доступу : http://surl.li/barcz

Дослідження впливу мінеральних речовин на культивування та зброджування [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, Р. Г. Кириленко, С. І. Ковальчук, Р. А. Дячук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 243. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23687/1/25.pdf

Усовершенствование технологии сбраживания сусла высоких концентраций из крохмалсодержащего сырья [Электронный ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование производство : III Международная научно–техническая конференция (заочная). – Воронеж : ВГУИТ РФ, 2016. – С. 92–96. Режим доступа : http://surl.li/barqc