Кравченко Ірина Йосипівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
74
3
67

Перелік опублікованих документів:

Кравченко, І. Й. Аналіз національних та міжнародних стандартів обліку фінансових інвестицій / І. Й. Кравченко // Ефективна економіка. - 2022. - № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10165

Кравченко, І. Й. Перспективи впровадження інструментів цифрової економіки в систему статистичного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту / І. Й. Кравченко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал. -  2022. - № 3 (97). – С. 12-20.

Кравченко, І. Й. Статистичний аналіз інвестицій в харчову промисловість України та механізми їх стимулювання за умов сучасної продовольчої кризи / І. Й. Кравченко // Економіка і держава : науково-практичний журнал. – 2022. - № 5. – С. 115-120.

Кравченко, І. Й. Фінансові інвестиції за міжнародними та національними стандартами обліку / І. Й. Кравченко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної  конференції, 20-21 квітня 2022р. - Київ : НУХТ, 2022. - С. 36-38.

Сидорчук,  М. Стратегія відновлення економіки України в післявоєнний час / М. Сидорчук , І. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 136.

Кравченко, І. Аналіз беззбитковості підприємства / І. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 218.

Кравченко, І. Вимоги до подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі IXBRL / І. Кравченко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 17–19.

Кравченко, І. Доцільність впровадження на підприємстві електронного документообігу / І. Кравченко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 29–31.

Кравченко, І. Методи управління персоналом у поєднанні з автоматизованими бухгалтерськими інструментами / І. Кравченко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 52–54.

Кравченко, І. Розвиток архітектури закладів неформальної освіти 1917-1940 років на території України / І. Кравченко // Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. – 2021. – Вип. 60. – С. 105–116.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Кравченко, І. Й. Бенчмаркінг в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 16–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31782/1/11.07.20-1.pdf

Кравченко, І. Й. Підходи до визначення оцінки та класифікації речовин із солодким смаком [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 71–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31781/1/11.07.20-2.pdf

Кравченко, І. Й. Соціальна звітність підприємств: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених,18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 148–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32396/1/17.12.2020.pdf

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті / О. І. Семенова, О. В. Тогачинська, А. В. Котинський, О. В. Ничик, І. Й. Кравченко // Екологічні науки. – 2020. – № 4 (27). – С. 58–61.

Захарченко, І. С. Бухгалтерський аутсорсинг [Електронний ресурс] / І. С. Захарченко, І. Й. Кравченко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 16–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30642/1/bud%20autsor.pdf

Захожай, К. В. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Захожай, І. Й. Кравченко // Агросвіт. – 2019. – Вип. 22. – С. 84–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30641/1/bud%20fin.pdf

Кравченко І. Й. Витрати: науково-методичні підходи щодо сутності даної категорії [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.]. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 21–31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31780/1/11.07.20-3.pdf

Кравченко, І. Й. Соціальна звітність підприємств: проблеми та перспективи розвитку / І. Й. Кравченко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених,18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 148–152.

Лабирина, В. Сучасна міжнародна міграція робочої сили [Електронний ресурс] / В. Лабирина, І. Й. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29117/1/Modern%20international%20labor%20migration.pdf

Нечипоренко, Д. Конкуренція як рушійна сила ринку [Електронний ресурс] / Д. Нечипоренко, І. Й.Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 234. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29127/1/Competition%20as%20the%20driving%20force%20of%20the%20market.pdf

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, А. В. Котинський, О. В. Ничик, І. Й. Кравченко // Екологічні науки. – 2019. – Вип. 4 (27). – С. 114–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30667/1/114.pdf

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково- контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Величко, В. П. Формування маркетингових нематеріальних активів підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Величко, І. Й. Кравченко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 58–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 28680/1/Forming%20of%20marketing%20non-material%20assets%20of%20enterprise.pdf

Гирба, А. В. Витрати на маркетинг і збут: проблема розмежування та обліку [Електронний ресурс] / А. В. Гирба, І. Й. Кравченко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 32–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28679/1/Charges%20on%20marketing%20and%20sale%20problem% 20of%20differentiation%20and%20account.pdf

Коськовецька, М. Економічна безпека діяльності підприємства [Електронний ресурс] / М. Коськовецька, І. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 315. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27604/1/Economic%20security%20of%20the%20enterprise.pdf

Кравченко, І. Й. Особливості класифікації витрат та їх трактування в бухгалтерському і управлінському обліках / І. Й. Кравченко // Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2017 р. / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – С. 187–190.

Кравченко, І. Й. Тенденції функціонування підприємств цукрової промисловості в контексті глобалізаційних процесів / І. Й. Кравченко // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 176–186.

Чава, К. Р. Комп’ютеризація – як засіб розвитку та удосконалення аудиторської діяльності / К. Р. Чава, І. Й. Кравченко // Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2017 р. / Ужгородський національний університет. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Ч. 2. – С. 82–85.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Черняк, В. Питання дослідження методології обліку та управління витратами підприємства [Електронний ресурс] / В. Черняк, І. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 329. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27605/1/ Questions%20of%20research%20of%20methodology%20of%20the%20account%20and%20management%20by%20expenses%20of%20the%20enterprise.pdf

Гарастовська, А. В. Проблеми та перспективи підвищення продуктивності праці на підприємствах [Електронний ресурс] / А. В. Гарастовська, І. Й. Кравченко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 22–23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 11–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25425/1/2.pdf

Кравченко, І. Й. Питання стану сировинної бази підприємств цукрової промисловості [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 37–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25444/1/1.pdf

Кравченко, І. Й. Порівняльна характеристика підприємств малого бізнесу окремих країн [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 32–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26513/1/32-34.pdf

Кравченко, І. Й. Особливості класифікації витрат та їх трактування в бухгалтерському і управлінському обліках [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2017 р., м. Запоріжжя. – С. 187–190. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26516/1/187-190.pdf

Лаута, К. О. Модель «витрати-обсяг-прибуток» та аналіз їх взаємозв'язку [Електронний ресурс] / К. О. Лаута, І. Й. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї наукової Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 208. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25420/1/4.pdf

Тацієнко, Н. В. Економічна сутність виробничих запасів та показники ефективності їх використання [Електронний ресурс] / Н. В. Тацієнко, І. Й. Кравченко // Наукові підходи до оцінки соціально-економічного розвитку країни : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10–11 листопада 2017 р., м. Одеса : Центр економічних досліджень та розвитку, 2017. – С. 66–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26514/1/66-69.pdf

Чава, К. Р. Інтегрована звітність як результат вдосконаленого обліку операцій / К. Р. Чава, І. Й. Кравченко // Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2017 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2017. – Ч. II. – С. 82–84.

Чава, К. Р. Комп’ютеризація – як засіб розвитку та удосконалення аудиторської діяльності [Електронний ресурс] / К. Р. Чава, І. Й. Кравченко // Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2017 р., м. Ужгород. – 2017. – Ч. ІІ. – С. 82–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26515/1/82-84.pdf

Ярошенко, В. В. Питання стану ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Ярошенко, І. Й. Кравченко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 22–23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 134–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25419/1/3.pdf

Величко, І. С. Первинні документи в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. С. Величко, І. Й. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції, 22–23 квітня 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 278. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23629/1/1.pdf

Кравченко, І. Й. Підвищення ефективності використання побічної продукції бурякоцукрового виробництва / І. Й.Кравченко // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 січня 2016 р. – Одеса : Центр економічних досліджень та розвитку, 2016. – С. 92–95.

Кравченко, І. Й. Етап стратегічного управління в умовах кризи на підприємствах цукрової промисловості [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23628/1/4.pdf

Кравченко, І. Й. Теоретичні засади розробки інноваційної стратегії розвитку підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / І. Й. Кравченко // Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умова змін ринкового середовища : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 жовтня 2016 р., м. Одеса. – С. 51–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24671/1/1.pdf

Ласкаржевська, О. В. Основні проблеми і напрями інноваційного розвитку підприємств в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ласкаржевська, І. Й. Кравченко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 166–167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24672/1/2.pdf

Разьва, І. С. Організація оцінки та обліку доходів і витрат підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Разьва, І. Й. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції, 22–23 квітня 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 288. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23578/1/22.pdf