Студінська Галина Яківна

Статистичні показники (станом на 01.01.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2

Перелік опублікованих документів:

Studinska, G. Brand of Ukraine - protection of world civilization / G. Studinska // Special Edition Ukraine. - Frankfrut, Deutschland Poitiers, France, Los Angeles, USA, 2022. – Part 2.  – Р. 91-100.

Studinska, G. Regional dimensions of the economic situation in the conditions of the russian-ukrainian war / G. Studinska,  V. Studinskyi // Special Edition Ukraine. – Frankfrut Deutschland, Poitiers France, Los Angeles USA, 2022. – Part 2. – Р. 119-126.

Studinska, G. Reincarnation of the national brand of Ukraine / G. Studinska // Special Edition Ukraine. - Frankfrut, Deutschland Poitiers, France, Los Angeles, USA, 2022. – Part 2. – Р.113-119.

Студінська, Г. Я. Актуальні питання інвестиційної привабливості України в поствоєнний період / Г. Я. Студінська // Інвестиційні перспективи України : матеріали  круглого столу, 13.12. 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 13-16.

Студінська, Г. Я. Випереджувальна освіта засобами брендингу / Г. Я. Студінська // Випереджувальна освіта в інформаційному суспільстві : матеріали круглого столу. - Київ: НУХТ, 2022. - С. 23-26.

Студінська, Г. Я. Загрози конкуренції будівельних підприємств України (2020-2021 рр.) / Г. Я. Студінська // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький,  2022. – № 52. – С. 129-135.

Студінська, Г. Я. Локальні проблеми українського АПК у глобальному вимірі російсько-української війни: виклики та загрози / Г. Я. Студінська // 100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи : збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 1 листопада 2022 р. - Житомир : Поліський національний університет, 2022. - С. 111-113.

Студінська, Г. Я. Проблемні питання інтеграції освітніх просторів України та ЄС в умовах російсько-української війни 2014-2022 рр. / Г. Я. Студінська, В. А. Студінський // Боголібські читання : збірник наукових праць за матеріалами ІI Міжнародної науково-практичної конференції. – Переяслав : ФОП Домбровська Я. М., 2022. – С. 71-74.

Студінська, Г. Я. Секторальна структура національної економіки: ефективний вимір в поствоєнній вибудові України / Г. Я. Студінська // Пост пандемічний та (пост)воєнний соціально-економічний розвиток: людино центризм & підтримка бізнесу : матеріали  круглого столу, 22 червня 2022 р. -  – Київ : КНЕУ, 2022. - С. 56-62.

Студінська, Г. Я. Стратегічні підходи до функціонування АПК в умовах російсько-української війни / / Г. Я. Студінська, В. М. Просов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ : ДНДІІМЕ, 2022. - Вип. 9 (256). – С. 9-15.

Студінська, Г. Я. Українські орієнтири міжнародної інтеграції / Г. Я. Студінська // Інтелект ХХІ. - НУХТ, 2022. – № .1 – С.  27-31.

Студінська, Г. Я. Безпекова складова стратегічного партнерства між Україною та США / Г. Я. Студінська // Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України : колективна монографія / А. А. Мазаракі та ін. – Київ : КНТЕУ, 2021. – С. 116–133.

Студінська, Г. Я. Бренд в системі світової економічної геополітики / Г. Я. Студінська // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – № 48. – С. 70–75.

Студінська, Г. Я. Бренд Миклухо-Маклая: долаючи час та простір / Г. Я. Студінська // Маклаївські читання «діяльність та дослідження М. М. Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погляди : матеріали І Всеукраїнської конференції, 16 липня 2021 р., м. Малин. – С. 136–141.

Студінська, Г. Я. Брендинг як фактор розвитку професійної освіти в умовах ринку праці / Г. Я. Студінська // Боголібські читання : матеріали І Міжнародної конференції, 17 вересня 2021 р.

Студінська, Г. Я. Візуалізація логістичних моделей в АПК / Г. Я. Студінська // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 85–88.

Студінська, Г. Я. Методи алгоритмізації логістичних процесів / Г. Я. Студінська // Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 вересня 2021 р. – Одеса : Державний університет «Одеська політехніка», 2021. – С. 160–162.

Студінська, Г. Я. Проблеми моделювання іпотечного ринку України / Г. Я. Студінська // Фінансово-кредитна діяльність. Проблеми теорії та практики. – 2021. – № 2 (37). – С. 55–61.

Студінська, Г. Я. Роль бренду у формуванні продовольчих систем / Г. Я. Студінська // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу кафедри Міжнародної економіки ННІ економіки і управління. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 9–12.

Студінська, Г. Я. Бренд голосу як складова системи брендів національної економіки / / Г. Я. Студінська // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. – 2019. – Вип. 40.

Студінська, Г. Я. Роль бренду вищого навчального закладу у формуванні бренд орієнтованоїнаціональної економіки / Г. Я. Студінська // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. – 2018.

Romaniuk, S. The country brand as a form of the state administration / S. Romaniuk, H. Studinska // Baltic Journal Of Economic Studies. – 2017. – Vol. 3, Issue 1. – P. 69–74. DOI: 10.30525/2256-0742/2017-3-1-69-74