Гуткевич Світлана Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
2
3
1
137
14
49

Перелік опублікованих документів:

Gutkevych, S. Formation the Investment Attractiveness of Economic Sectors / S. Gutkevych // 17 th prof. Vladas Gronskas international scientific conference : virtual conference, 2nd of December. - Kaunas Faculty of Vilniaus University, 2022.

Gutkevych, S. Peculiarities of management of enterprises in the printing industry / S. Gutkevych, Y. Safonov, L. Shenderivska // Baltic Journal of Economic Studies. – 2022. - № 8(3). - P. 174-184.

Gutkevych, S. Prospects of Investment Strategy in Agriculture / S. Gutkevych, O. Zanozovska // Global academics : International journal of advance researches. - 2022. – № 1(15). – Р. 18-28.

Гуткевич, С. О. Випереджувальна освіта в інформаційному суспільстві / С. О. Гуткевич // Випереджувальна освіта в інформаційному суспільстві : матеріали круглого столу. - Київ : НУХТ, 2022. - С. 4-10.

Гуткевич, С. О. Інвестиції : підручник / С. О. Гуткевич, А. П. Гайдуцький ; за ред. С. О. Гуткевич. – Київ : ДКС Центр, 2022. – 320 с.

Гуткевич, С. О. Особливості розвитку сільського зеленого туризму / С. О. Гуткевич, М. І. Габа // Адаптація України до зеленого курсу ЄС : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 5-12.

Гуткевич, С. О. Перспективи інвестиційної політики держави / С. О. Гуткевич // Інвестиційні перспективи України : матеріали круглого столу, 13.12.2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. - С. 4-8.

Наукові дослідження: методологія і практика : підручник / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, Ю. М. Сафонов, С. І. Дичковський. – Харків : Діса плюс, 2022. – 196 с.

Gutkevych, S. O. International economic relations: a textbook / S. O. Gutkevych, O. O. Sheremet, M. P. Khmara. – Kharkiv : Disa plius, 2021. – 164 р.

Gutkevych, S. Theoretical aspects of business planning [Електронний ресурс] / S. Gutkevych, O. Zanozovska // Інтелект ХХІ. – 2021. – № 1. – С. 78–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38022/1/Business%20planning.pdf

Гуткевич, С. О. Інвестиційні пріоритети аграрного сектору / С. О. Гуткевич, О. Г. Занозовська // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 6 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 51–54.

Гуткевич, С. О. Міжнародна економіка : підручник / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, Ю. М. Сафонов. – 3-е вид., перероблене та доповнене. – Діса Плюс, 2021. – 428 с.

Гуткевич, С. О. Міжнародні економічні відносини / С. О. Гуткевич, М. П. Хмара, О. О. Шеремет. – Діса плюс, 2021. – 178 с.

Гуткевич, С. О. Освіта у світі: сучасний стан / С. О. Гуткевич // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник  матеріалів наукового семінару. – 2021. – С. 4–10.

Гуткевич, С. О. Пріоритети економічного розвитку європейських країн / С. О. Гуткевич // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник матеріалів наукового семінару. – 2021. – С. 7–10.

Гуткевич, С. О. Пріоритети продовольчої системи / С. О. Гуткевич // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 5–8.

Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С. О. Гуткевич, О. О. Шеремет, Г. М. Завадських та інші ; за заг. ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 208 с.

Current priorities of economy: Lithuania-Ukraine : monograph / S. Gutkevych, V. Jureniene, O. Sheremet, S. Jurene // Kharkiv : Disa Plus, 2020. – P. 116.

Gutkevych, S. Bank's investment activity [Electronic resourse] / S. Gutkevych, V. Jureniene // Baltic journal of economic studies. – ‏2020. – Vol. 6, Issue‏ 2. – Pp. 108–115. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38023/1/Bank%27s%20investment.pdf

Gutkevych, S. Rural Green Tourism: Current Trends and Development Prospects [Electronic resourse] / S. Gutkevych, M. Haba // Information & Media. – 2020. – 89. – Pp. 116–133. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38024/1/Rural%20tourism.pdf

The bank’s investment system / V. O. Boiko, N. I. Verkhoglyadova, O. M.Volska, V. H. Hranovska, S. O. Gutkevych // Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development : collective monograph. – Lviv-Toruń ; Liha-Pres, 2020. – P. 74–91.

Гуткевич, С. О. Міжнародний рух капіталу / С. О. Гуткевич // Трансформації в бізнесі та економіці : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 23–26.

Ефективність: галузевий підхід : монографія / С. О. Гуткевич, П. Т. Саблук, В. Я.Шевчук та ін. ; за заг. ред. проф. С. О. Гуткевич. – Харків : Діса Плюс, 2020. – 224 с.

Gutkevych, S. Investment attractivenessof industries: features and trends [Electronic resource] / S. Gutkevych // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 3. – P. 34–48. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29895/1/21.pdf

Gutkevich, S. Peculiarities of rural green tourism development / S. Gutkevich // Making and shaping things in creative economies : матеріали Міжнародного симпозіуму Вільнюського університету (Каунаського факультету).

Gutkevich, S. Role of education in the world / S. Gutkevich // Сучасна освіта: зміст, технології, забезпечення якості : матеріали конференції, 18 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019.

Gutkevich, S. The main directions of investment attractiveness formation in agrarian sector of economy of Ukraine / S. Gutkevich, R. Smyk // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 5. – С. 118–122.

Gutkevich, S. Trends of modern education development in the world / S. Gutkevich // Вестник Казахского университета финансов, экономики и международной торговли. – 2019. – № 1. – С. 35–42.

Вища освіта: міжнародний вимір : підручник / С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко, С. В. Іванов, С. І. Дичковський. – Тернопіль : Крок, 2019. – 374 с.

Гуткевич, С. О. Інвестиційна привабливість: сутність, показники і чинники впливу [Електронний ресурс] / С. О. Гуткевич, О. В. Пулій // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 2. – C. 89–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29900/1/18.pdf

Гуткевич, С. О. Основні тенденції розвитку галузей економіки України / С. О. Гуткевич // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку ЄУ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2019 р.

Гуткевич, С. О. Оцінка інвестиційної привабливості / С. О. Гуткевич // Cучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали конференції, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 4–7.

Гуткевич, С. О. Форми міжнародного співробітництва / С. О. Гуткевич // Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС : матеріали Міжнародної конференції, 27лютого 2019 р. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019.

Gutkevych, S. Attractionof foreign investments: motivation process [Electronic resource] / S. Gutkevych, O. Zanozovska // Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. – 2018. – № 1. – P. 34–40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30202/1/Attraction%20of%20foreign%20investment.pdf

Gutkevych, S. The process of attraction of foreign direct investment in the economy of the country [Electronic resource] / S. Gutkevych, V. Riabenko // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 4. – С. 104–107. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29610/1/21%20gutkevych.pdf

Гуткевич, С. О. Attraction of foreign investments: motivation process / С. О. Гуткевич, О. Г. Занозовська // Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. – 2018. – № 1. – P. 34–39.

Гуткевич, С. О. До питання ефективності іноземних інвестицій / С. О. Гуткевич // Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 березня 2018 р., м. Київ. – C. 13–15.

Бодров, В. Г. Глобальні чинники формування нової моделі економічного розвитку України / В. Г. Бодров // Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці : матеріали наукового семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2017. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 7–14.

Гуткевич, С. О. До питання регулювання інвестиційного процесу [Електронний ресурс] / С. О. Гуткевич // Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці : матеріали наукового семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2017. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 4–6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25641/1/Gutkevych11.pdf

Гуткевич, С. О. Інвестування: міжнародний досвід [Електронний ресурс] : монографія / С. О. Гуткевич та ін. – Харків : Діса плюс, 2017. – 216 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25687/1/mono.pdf

Гуткевич, С. О. До питання регулювання інвестиційного процесу / С. О. Гуткевич // Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці : матеріали наукового семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2017. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 4–6.

Гуткевич, С. О. Інвестування: міжнародний досвід : монографія / С. О.Гуткевич та ін. – Харків : Діса плюс, 2017. – 216 с.

Занозовська, О. Г. Сучасні тенденції розвитку у овочівництві / О. Г. Занозовська // Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці : матеріали наукового семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2017. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 107–110.

Енциклопедичний словник економіста-міжнародника : концептуальні підходи, терміни, визначення, неологізми / С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко, М. І. Пугачов, Ю. М. Сафонов, А. С. Соломко, П. О. Сидоренко. – 2-е видання. – Харків : Діса плюс, 2017. – 310 с.

Gutkevych, S. Investment: theory and practice = [Гуткевич С. Інвестиції: теорія і практика] : tutorial [підручник] / S. Gutkevych ; National University of Food Technologies [Нац. ун-т харч. технол.]. – 2d edition. – [w. p.], 2016. – 196 p.

Gutkevych, S. Model of product quality management / S. Gutkevych, L. Punchak // Transformations in Business and Economics. – 2016. – № 15 (1). – P. 147–159.

Gutkevych, S. The impact of reputational risks on investment activity [Electronic resource] / S. Gutkevych, P. Sydorenko // Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. – 2016. – № 4. – С. 56–65. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25686/1/selection.pdf

Гуткевич, С. А. Интеллектуально-инвестиционное развитие общества [Электронный ресурс] / С. А. Гуткевич // Інтелектуальний капітал як основа інвестиційного розвитку : матеріали наукового семінару / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Київ : НУХТ, 2016. – Вип. 10, Ч. 1. – C. 6–8. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24699/1/Gutk5.pdf

Гуткевич, С. О. Політика ефективного розвитку підприємств: управлінський аспект : монографія / С. О. Гуткевич, Л. П. Шендерівська. – Київ : НТУУ КПІ, 2016. – 213 с.

Гуткевич, С. О. Привабливість Українських Карпат: сільський зелений туризм : монографія / С. О. Гуткевич, М. І. Габа, М. Д. Корінько. – Київ : НУХТ, 2016. – 293 с.

Гуткевич, С. О. Стратегія управління інвестиціями [Електронний ресурс] / С. О. Гуткевич // Стратегії розвитку: інвестиційний вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 74–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24702/1/Gutkevych4.pdf

Стратегія розвитку: інвестиційний вимір [Електронний ресурс] : монографія / С. О. Гуткевич, М. І. Пугачов, Г. М. Завадських, О. Г. Занозовська / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків : Діса плюс, 2016. – 162 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24703/1/Strategy.pdf