Никоненко Андрій Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
44
3
36

Перелік опублікованих документів

Никоненко, А. В. Конкурентні моделі поведінки власника робочої сили на ринку праці / А. В. Никоненко // Потенціал сучасної науки : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 лютого 2022 р. – Київ : МЦНіД, 2022. – С. 16-18.

Никоненко, А. В. Маркетингові засади визначення сутності конкурентоспроможності продукції / А. В. Никоненко // Стан та тенденції розвитку науки, освіти та суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2022 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 1. – С. 44-46.

Никоненко, А. В. Електронний маркетинг як явище інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко, О. С. Кривенко // Інтернаука. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 6 (50). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36980/1/22.pdf

Никоненко, А. В. Світова практика використання електронних систем для організації тендерів [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко, Л. В. Капінус // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 7 (51). – С. 40–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36972/1/kapin.pdf

Никоненко, А. В. Співвідношення термінологічних характеристик організації сучасного суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в сучасних умовах : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2021 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – Ч. 1. – С. 7–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34571/1/Nykonenko_Spivvidnoshennia_terminiv.pdf

Страшинська, Л. В. Маркетингова діяльність державного замовника при організації тендеру [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, А. В. Никоненко // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 7 (51). – С. 82–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36971/1/stra.pdf

Strashynska, L. V. Domestic market of confectional products in the aspect of general world development trends [Electronic resource] / L. V. Strashynska, A. V. Nуkonenko // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 24–32. – Access mode : https://bit.ly/3EMpGrt

Никоненко, А. В. Діагностика конкурентоспроможності персоналу на основі концепції «Будинок якості» [Електронний ресурс] // Інтернаука. – 2020. – № 3. – С. 62–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31655/1/Nykonenko_Diagnosis.pdf

Никоненко, А. В. Ідентифікація ключових факторів успіху робочої сили на ринку праці [Електронний ресурс] // Інтернаука. – 2020. – № 4. – С. 53–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31656/1/Nykonenko_Identification.pdf

Никоненко, А. В. Корупційні ризики в тендерній політиці підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Харків : Лідер, 2020. – С. 207–219. – Режим доступу : https://bit.ly/3JxdvCg

Никоненко, А. В. Методичні підходи до визначення сутності лояльності персоналу та її оцінки [Електронний ресурс] // Інтернаука. – 2020. – № 5. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31657/1/Nykonenko_Methodical.pdf

Никоненко, А. В. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера для ринку робочої сили [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко // Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : МЦНіД, 2020. – С. 28-30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31658/1/Nykonenko_Model.pdf

Никоненко, А. В. Страх як емоційний мотив поведінки споживача в період епідемії коронавірусу [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко // Світ економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2020. – Вип. 22 – С. 22–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31659/1/Nykonenko_strah.pdf

Никоненко, А. В. Чинники конкурентоспроможності робочої сили в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко // Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів : матеріали ІІ науково-практичної конференції, 29-30 травня 2020 р., м. Харків. – Херсон : Молодий вчений, 2020. – С. 41–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31660/1/Nykonenko_Chinniki.pdf

Никоненко,  А. В. Бенчмаркінг як інструмент розвитку конкурентних переваг : ідентифікація складових поняття / А. В. Никоненко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 36–38.

Никоненко, А. В. Історія бенчмаркінгу та пошук його витоків / А. В. Никоненко // Економіка, маркетинг та право : теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2018р. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С. 15–16.

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом : теорія та практика : колективна монографія [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Драган – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf

Никоненко, А. В. Концептуальні засади державного регулювання промислового сегменту ринку праці / Никоненко А. В., Сологуб В. Д. // Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом : теорія та практика : кол. монографія / за заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. –С. 163–175.

Никоненко, А. В. Фундаментальні чинники зниження конкурентоспроможності економіки України / А. В. Никоненко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 115–117.

Сологуб, О. П. Матриця Бостонської консалтингової групи як інструмент аналізу ринку праці / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017.– Т. 23, № 1. – С. 92–99.

Міненко, Д. І. Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції / Д. І. Міненко, А. В. Никоненко // Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 7-8 квітня 2016 р. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – С. 62–64.

Никоненко, А. В. Маркетинговый подход к определению понятий «Конкурентоспособность рабочей силы» и «Конкурентоспособность персонала» / А. В. Никоненко // Экономика транспортного комплекса. – 2016. – Вып. 28. – С. 30–41.

Сологуб, О. П. Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко // Економіка. Управління. Інновації. – 2016. – № 2 (17). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24007/1/Sol_Nyk_udoskonalennia_metodychnyh_pidhodiv.pdf

Никоненко, А. В. Електронний маркетинг як явище інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко, О. С. Кривенко // Інтернаука. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 6 (50). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36980/1/22.pdf

Никоненко, А. В. Світова практика використання електронних систем для організації тендерів [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко, Л. В. Капінус // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 7 (51). – С. 40–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36972/1/kapin.pdf

Никоненко, А. В. Співвідношення термінологічних характеристик організації сучасного суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Никоненко // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в сучасних умовах : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2021 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – Ч. 1. – С. 7–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34571/1/Nykonenko_Spivvidnoshennia_terminiv.pdf

Страшинська, Л. В. Маркетингова діяльність державного замовника при організації тендеру [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, А. В. Никоненко // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 7 (51). – С. 82–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36971/1/stra.pdf