Ніколаєнко Ірина Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
43
4
15

Перелік опублікованих документів

Розумей, С. Б. Формування ефективної маркетингової політики розподілу продукції підприємств [Електронний ресурс] / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко, О. О. Лелека // Економіка та суспільство. – 2023. – № 48. – Режим доступу : http://surl.li/jxsbb

Belova, T. Landscape services promotion complex [Electronic resourse] / T. Belova, V. Papchenko, I. Nikolaenko // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – 2021. – № 1 (67). – P. 15–18. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34050/1/5.pdf

Ніколаєнко, І. В. Електронна система публічних закупівель України / І. В. Ніколаєнко, Д. С. Гайдуков // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб"єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 березня 2021 р. – Дніпро : НМетАУ, 2021. – С. –465–468.

Ніколаєнко, І. В. Класифікація маркетплейсів за характерними ознаками [Електронний ресурс] / І. В. Ніколаєнко, О. І. Іванова // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. – 2021. – Т. 26. – Вип. 2 (87). – С. 40–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36981/1/3.pdf

Ніколаєнко, І. В. Особливості інтернет-продажів в B2B секторі / І. В. Ніколаєнко, В. І. Гальченко // Держава та регіони. Серія: «Економіка та підприємництво». : науково-виробничий журнал. – 2021. – №6 (123). – С. 58-62.

Ніколаєнко, І. В. Портрет В2В споживача як важливий елемент
ефективного управління фінансами / І. В. Ніколаєнко, Н. А. Навроцький // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 82–84.

Ніколаєнко, І. В. Сутність CRM як категорії в маркетинговій діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Ніколаєнко // Theory and Practice of Science : with the Proceedings of the 5 th International Scientific and Practical Conference, November 7-8. – Rome, Italy : Dana, 2021. – Р. 97–109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36983/1/5.pdf

Ніколаєнко, І. В. Сутність електронної комерції як категорії / І. В. Ніколаєнко // Принципи формування зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти : матеріали доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції, 14-15 травня 2021 р. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 108–112.

Ніколаєнко, І. В. Сутність електронної комерції як категорії / І. В. Ніколаєнко, Г. Я. Мудрик // Принципи формування зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти : матеріали доповідей Міжнародної науково–практичної конференції, 14-–15 травня 2021 року. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 108–112.

Ніколаєнко, І. Комерційна діяльність роздрібного інтернетмагазину / І. Ніколаєнко, Г. Новохацька // Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – С. 315–325. DOI10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II.

Розумей, С. Теоретичні підходи щодо оцінювання ефективності рекламних кампаній [Електронний ресурс] / С. Розумей, І. Ніколаєнко // INTERCON : International scientific discussion: problems, tasks and prospects. – 2021. – № 52. – Р. 104–109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36982/1/4.pdf

 

Ніколаєнко, І. В. Інтернет-торгівля як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі / І. В. Ніколаєнко, Н. А. Навроцький // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції,30-31 березня 2020 р.–Дніпро : НМетАУ, 2020. – С. 440–442.

Розумей, С. Б. Розроблення рекламної стратегії нового товару [Електронний ресурс] / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко, А. В. Долюк // Економіка та управління АПК. – 2020. – № 1. – С. 129–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36984/1/7.pdf

Капінус, Л. В. Дослідження маркетингових комунікацій підприємства на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, В. О. Бикова, І. В. Ніколаєнко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – № 4 (72). – С. 193–199. – Режим доступу : https://bit.ly/3zi7kNH

Навроцький, Н. А. Основні аспекти створення власного інтернет-каталогу на торгових платформах / Н. А. Навроцький, І. В. Ніколаєнко // Сучасні тенденції економічного зростання : стратегії, напрями та пріоритети : матеріали IIІ Міжнародної науково–практичної конференції, 14 грудня 2019 р., м. Запоріжжя. – 2019. – С.121.

Ніколаєнко, І. В. Конверсія від e-mail розсилок та реферальний трафік / І. В. Ніколаєнко, Н. А. Навроцький // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту, оподаткування суб’єктів господарської діяльності : теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 березня 2019 р. – Дніпро : НМетАУ, 2019.– Ч. 2. – С. 265–269.

Ніколаєнко, І. В. Організація торговельного простору магазину як спосіб стимулювання збуту / І. В. Ніколаєнко, А. Ревенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р.– Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 201.

Ніколаєнко, І. В. Переваги та недоліки інтернет-маркетингу / І. В. Ніколаєнко, В. Клочко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 215.

Ніколаєнко, І. В. Поведінка споживачів в Інтернет-мережі / І. В. Ніколаєнко, Н. А. Навроцький // Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2019 р. – Луцьк, 2019. – С. 645–647.

Ніколаєнко, І. В. Як зображення покращують SEO / І. В. Ніколаєнко, Т. Кузьменко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 квітня 2019 р. – Полтава, 2019. – Ч. 2. – С. 319–321.

Розумей, С. П. Особливості інтернет-маркетингу в сучасних умовах features of internet marketing in modern conditions / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко // Приазовський економічний вісник. – 2019. – С. 190.

Богун, Л. Ю. Класифікація інструментів трейд-маркетингу [Електронний ресурс] / Л. Ю. Богун, С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко // Економічний аналіз : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 167-172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29728/1/1.pdf

Грищенко, А. Електронний документооборот як сучасний елемент діловодства / А. Грищенко, І. Ніколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 252.

Крайнюченко, О. Ф. Прогнозні дослідження структури господарського портфеля як необхідна складова успішної діяльності підприємства / О. Ф. Крайнюченко, І. В. Ніколаєнко, М. В. Диминський // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum.– Praha : Publishing house Education and Science, 2018. – № 2 (48). – С. 9–14.

Ніколаєнко, І. В. Золоті правила заклику до дії / І. В. Ніколаєнко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 88.

Ніколаєнко, І. В. Оцінка продажів онлайн в сегменті FMGG Ніколаєнко / І. В. Ніколаєнко, Л. І. Косовець // Сучасний рух науки : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 951–953.

Ніколаєнко, І. В. Принципи успішної сторінки «контактів» інтернет-магазину / І. В. Ніколаєнко // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 20–21 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 245–246.

Ніколаєнко, І. В. Ретаргетінг : його види форми та застосування / І. В. Ніколаєнко, Н. Ковальчук // Сучасний рух науки : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 948–950.

Ніколаєнко, І. В. Як роздрібній торгівлі вижити в епоху діджиталізації / І. В. Ніколаєнко, А. Копиленко // Сучасний рух науки : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 657–659.

Страшинська, Л. В. Маркетингові аспекти розвитку ринку снеків в Україні / Л. В. Страшинська, І. В. Ніколаєнко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 75–84.

Ніколаєнко, І. В. Аналіз та групування поняття "збут" / І. В. Ніколаєнко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – С. 63–65.

Ніколаєнко, І. В. Розподіл основних складових збуту / І. В. Ніколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 230.