Крайнюченко Ольга Феодосіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
2
1
70
5
127

Перелік опублікованих документів

Бєлова, Т. Г. Стратегія споживчої поведінки як складова загальної маркетингової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, О. О. Лелека // Приазовський економічний вісник. – 2023. – Вип. № 2 (34). – С. 30-34. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41040/1/8.pdf

Бєлова, Т. Г. Концептуальні засади наукової творчості в маркетингових дослідженнях / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Science and innovation of modern world : proceedings of the II International scientific and practical conference, 26-28 October 2022 : збірка статей конференції. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2022. – P. 765-771.

Бєлова, Т. Г. Маркетингові дослідження діяльності зарубіжного підприємства у системі міжнародного маркетингу / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Modern directions of scientific research development : proceedings of the XIV International scientific and practical conference, 13-15 July 2022 : збірка статей конференції. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 370-377.

Крайнюченко, О. Ф. Аспекти маркетингової активності підприємства / О. Ф. Крайнюченко, В. Є. Бутурлім // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 38-40.

Крайнюченко, О. Ф. Обґрунтування маркетингових рішень та оцінювання ризиків у промисловому маркетингу / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова // Progressive research in the modern world : proceedings of the 2nd International scientific and practical conference, 2-4 November 2022 : збірка статей конференції. – Boston, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 585-591.

Крайнюченко, О. Ф. Стратегія формування конкурентних переваг підприємств молочної галузі в умовах інтенсивної конкурентної боротьби / О. Ф. Крайнюченко, А. В. Гарастовська // Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them : proceedings of the ХХV International scientific and practical conference, 28 June  – 01 July 2022. - Athens, Greece, 2022. – С. 229-231.

Крайнюченко, О. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку борошняних кондитерських виробів України / О. Ф. Крайнюченко, Т. А. Старолєтова // Virtus. – 2022. – Issue 60. – P. 113-116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37691

Крайнюченко, О. Ф. Фактори формування конкурентоспроможності підприємства / О. Ф. Крайнюченко, Д. О. Сімкін // International scientific innovations in human life : the 13th International scientific and practical conference, 6-8 July 2022 : збірка статей конференції. – Manchester, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2022. – P. 440-445.

Крайнюченко, О. Ф. Вибір оптимального методичного підходу щодо визначення конкурентних позицій підприємства / О. Ф. Крайнюченко, А. А. Шевчук // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 42–44.

Крайнюченко, О. Ф. Конкурентні активності в умовах мінливого економічного середовища / О. Ф. Крайнюченко, В. Є. Бутурлім // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 40–42.

Крайнюченко, О. Ф. Впровадження ефективних товарних стратегій на підприємстві [Електронний ресурс] / О. Ф. Крайнюченко, Т. А. Старолєтова // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum : Central European Journal for Sciencе and Research. – Praha : Publishing house Education and Science, 2021. – № 12 (76). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36979/1/11.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Особливості застосування SPACE-аналізу у системі маркетингового менеджменту / О. Ф. Крайнюченко, А. А. Шевчук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24- 25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 113–115.

Крайнюченко, О. Ф. Удосконалення  методичних підходів до визначення стратегії  розвитку підприємства методом SPACE-аналізу / О. Ф. Крайнюченко, А. А. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – Вип. 12 (247).

Methodical approaches to the determination of readiness of introduction of blue ocean strategy on the enterprises of food industry / T. Belova, O. Krainiuchenko, S. Rozumei, O. Pietukhova // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Is. 4. – Pp. 917–929.

Бєлова, Т. Г. Методичні основи формування соціально-відповідального підприємництва у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / за заг. ред. проф. Н. М. Соломянюк, проф. Л. В. Страшинської. – Харків : Лідер, 2020. – С. 34–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34097/1/11.pdf

Духновський, І. М. Теоретичні аспекти управління конкурентними перевагами підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Духновський, О. Ф. Крайнюченко // Фінансова система та інформаційні технології : сучасний стан, ефективність, перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 30 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. – С. 21–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31562/1/Tesis_2020_Duh_Krain.pdf

Ківер, А. В. Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / А. В. Ківер, О. Ф. Крайнюченко // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 449–451. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31563/1/Tesis_2020_Kyver_Krain.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Сучасний стан і перспективи розвитку українського та Європейського ринку пелет [Електронний ресурс] / О. Ф. Крайнюченко, Є. А. Гановська // Приазовський економічний вісник : електронний науковий журнал. – 2020. – Запоріжжя : Класичний приватний університет.  – № 1 (18),  – С. 38–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31560/1/Article_Krain_Hanov.pdf

Бєлова, Т. Г. Порівняльний аналіз методичних підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. В. Безпалько, О. Ф. Крайнюченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : ХДУ, 2019. – Вип. 33. – С. 78–80. – (Економічні науки). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29720/1/1.pdf

Думанська, Ю. А. Конкурентний рівень ПрАТ «ПОЕЗ Кернел Груп» на ринку олійно-жирової продукції України [Електронний ресурс] / Ю. А. Думанська, О. Ф. Крайнюченко // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 червня 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро : НО «Перспектива», 2019. – С. 38–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31561/1/Tesis_2019_Dum_Krain.pdf

Ковалець, О. О. Бенчмаркінг у системі управління конкурентними перевагами підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Ковалець, О. Ф. Крайнюченко // Aplikované vědecké novinky : Materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference – Praha : Publishing House, 2019. – Vol. 3. – S. 40-43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31564/1/Thesis_2019_Kov_Krain.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Використання інструментів інтернет-маркетингу в ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. Ф. Крайнюченко, Т. С. Скулімовська // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha : Publishing house. Education and Science, 2019. – № 6 (58). – P. 3–6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31542/1/Article_Krain_Skul.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Можливості та передумови використання Інтернету речей на українських підприємствах / О. Ф. Крайнюченко, Ю. Ю. Єфісько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – Вип. 35. – С. 160–164.

Крайнюченко, О. Ф. Особливості світових тенденцій використання енергетичних ресурсів та їхній вплив на забезпечення стійких конкурентних переваг біоенергетичних виробництв України [Електронний ресурс] / О. Ф. Крайнюченко, В. А. Малінов // Nauka i studia. – 2019. − № 8 (197). – P. 3–7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31558/1/Article_Krain_Malyn.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Оцінювання конкурентних переваг ПАТ «Українська залізниця» [Електронний ресурс] / О. Ф. Крайнюченко, М. В. Кривун // Причорноморські економічні студії : науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2019. – № 40. – С. 125–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31511/1/Article_Krain_Kryv.pdf

Лабінська, Н. О. Місце та роль веб-дизайну у системі інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / Н. О. Лабінська, О. Ф. Крайнюченко // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня 2019 р. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2019. – С. 33–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29680/1/2.pdf

Лисенко, А. В. Промислові кластери у формуванні конкурентних переваг, їх сутність та можливості [Електронний ресурс] / А. В. Лисенко, О. Ф. Крайнюченко // Prospects of world science-2019 : materials of the XV international scientific and practical conference. – Sheffield : Science and education LTD, 2019. – P. 27–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31565/1/Thesis_2019_Lys_Krain.pdf

Токар, Т. О. Giveaway-конкурси – сучасний інструмент просування [Електронний ресурс] / Т. О. Токар, О. Ф. Крайнюченко // Менеджмент, підприємництво та цифрові інновації : аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня 2019 р. – Львів : ЛЕФ, 2019. – С. 57–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29856/1/Tesis_2019_TokarKrain.pdf

Шашенко, О. В. Тести раннього попередження як засіб оцінки конкурентоспроможності страховика[Електронний ресурс]  / О. В. Шашенко, О. Ф. Крайнюченко // Modern European science – 2019 6 materials of the XV international scientific and practical conference. – Sheffield : Science and education LTD, 2019. – Vol. 4. – P. 40–42.  – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31566/1/Thesis_2019_Shash_Krain.pdf

Krainiuchenko, O. Applying mobile applications as a means of marketing communications / O. Krainiuchenko, M. Kabak // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. Central European Journal for Science and Research. – Praha : Publishing house Education and Science, 2018. – № 2 (48). – P. 15–20.

Krainiuchenko, O. Markon method as an optimization tool for industrial enterprise assortment / O. Krainiuchenko, N. Mazur // News of science and education. – Sheffield : Scienceand education LTD, 2018. – № 2 (58). – P. 3–7.

Гановська, Є. А. Проблема піратства в сфері торгових знаків та міжнародна практика щодо її регулювання / Є. А. Гановська, О. Ф. Крайнюченко // Приморські регіони : проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р. – Одеса : МГУ, 2018. – С. 138–141.

Гановська, Є. Міжнародні інформаційні агентства : функції, база даних, можливості доступу для вітчизняних користувачів / Є. Гановська, О. Крайнюченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 219.

Кравчук, І. Реклама у відео кліпах як сучасний засіб маркетингових комунікацій / І. Кравчук, О. Крайнюченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 240.

Кравчук, І. С. Відео-маркетинг як один із засобів просування бізнесу / І. С. Кравчук, О. Ф. Крайнюченко // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2018 р. –Ужгород : Гельветика, 2018. – С. 280–283.

Крайнюченко, О. Ф. Z-commerce як нова форма інтернет-торгівлі / О. Ф. Крайнюченко, О. А. Гончарова // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2018 р. – Запоріжжя : ГО Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2018. – С. 47–49.

Крайнюченко, О. Ф. Використання оптимальної системи інтернет-маркетингу в діяльності підприємства / О. Ф. Крайнюченко, В. О. Полтавцев // Young scientist. – 2018. – № 6 (58). – P. 203–206.

Крайнюченко, О. Ф. Дослідження споживчих переваг при виборі здобних хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / О. Ф. Крайнюченко, Л. В. Ашомко // Central European journal for science and research. – Praha : Publishing house education and science, 2018. – № 8 (52). – С. 17–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29855/1/ArticleKrainAshom.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Прогнозні дослідження структури господарського портфеля як необхідна складова успішної діяльності підприємства / О. Ф. Крайнюченко, І. В. Ніколаєнко, М. В. Диминський // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha : Publishing houseEducation and Science, 2018. – № 2 (48). – С. 9–14.

Савчук, О. Аромамаркетинг як дієвий інструмент впливу на споживчу поведінку / О. Савчук, О. Крайнюченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 255.

Бєлова, Т. Г. Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет». − 2017. − Вип. 12, Ч. 1. − С. 29–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25912/1/2.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Соціальні мережі як сучасний інструмент Інтернет-маркетингу / О. Ф. Крайнюченко, Ю. Шлапак // Причорноморські економічні студії : науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – Одеса : Гельветика, 2017. – № 24. – С. 126–131.

Савчук, В. Т. Важливість зворотного звязку для підвищення рівня лояльності споживачів / В. Т. Савчук, О. Ф. Крайнюченко // Уральский научный вестник. – 2017. – Т. 3, Вип. 2. – С. 63–65.

Belova, T. Research of mechanism of decision-making in relation to purchase consumer goods [Electronic resource] / T. Belova, N. Vojtovych, O. Krainiuchenko // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. Central European Journal for Scienct and Research. Ekonomicke vedy – Praha, Publishing house Education and Science. – 2016. – № 13 (26). – P. 95–98. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24484/1/4.pdf

Бєлова, Т. Г. Оцінювання можливостей підприємства щодо утримання споживачів [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Т. В. Гаврилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : Херсонський державний університет. – 2016. – Вип. 16, Ч. 1. – С. 56–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24485/1/3.pdf

Бєлова, Т. Г. Потенціал сучасних видів маркетингу та його розвиток [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – К. : Науково-дослідний економічний інститут. – 2016. – № 2 (1771 ). – C. 78–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24481/1/2.pdf

Крайнюченко, О. Ф. Internet technologies for promotion of goods and services on industrial markets // О. Ф. Крайнюченко, І. І. Кириленко, О. О. Розанова // Vědecký pokrok napřelomu tysyachalety – 2016 : materiály XII Mezinárod nívědecko-praktická konference. – Praha : Publishing House Education andScience. – Díl. 1. – С. 100–102.

Крайнюченко, О. Ф. Stages of development of brand / О. Ф. Крайнюченко, А. Варченко // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2016 : materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemyśl, 2016. – Vol. 2. – P. 43–45.

Крайнюченко, О. Ф. Інтерпретація результатів досліджень товарного асортименту методом Дібба–Сімкіна / О. Ф. Крайнюченко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 61–62.

Крайнюченко, О. Ф. Можливості застосування та перспективи розвитку ко-брендингу / О. Ф. Крайнюченко, А. В. Шахова // Science without borders – 2016 : materials of XII International scientific and practical conference, 2016. – Sheffield, 2016. – Vol. 2. – P. 56–58.

Крайнюченко, О. Ф. Франчайзинг : сутність, переваги та недоліки / О. Ф. Крайнюченко, Ю. С. Шлапак // Новина таза напреднали наука – 2016 : материали за 12-а Международна научна практична конференция, 15-22 май 2016. – Т. 2 : Икономики. – София : БялГРАД-БГ. – С. 33–34.