Роганова Ганна Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
1
65
6
37

Перелік опублікованих документів:

Додатко, Я. В. Кластерний аналіз підприємств енергетичної промисловості України в рамках аналізу конкурентоспроможності / Я. В. Додатко, Г. О. Роганова // Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 грудня 2022 р. – Тернопіль, 2022.

Додатко, Я. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства енергетичної галузі / Я. В. Додатко, Г. О. Роганова // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 07 грудня 2022 р. -  Ліон, 2022. - С. 313-317.

Приймачок, О. А. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АТ «Укрпошта» / О. А. Приймачок, Г. О. Роганова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ,  2022. - Том 28, No 3. - С. 20-31.

Роганова, Г. О. Огляд методів аналізу грошових потоків підприємств у наукових дослідженнях сьогодення / Г. О. Роганова // Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16листопада 2022р. - Київ : ННЦ «ІАЕ», 2022. - С. 231-234.

Третяк, К. В. Державний борг України: виклики та загрози для економіки / К. В. Третяк, Н. І. Климаш, Г. О. Роганова // Бізнес Інформ. – 2022. - №10. - С. 161-167.

Shirinyan, L. Influence of insurance on competitiveness of food enterprises in Ukraine [Electronic resourse] / L. Shirinyan, M. Arych, H. Rohanova // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43, № 1. – P. 5-12. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34206/1/Influence_of_

Insurance_on_Competitiveness_of_Food_Enterprises_in_Ukraine.pdf

business-inform-286_292.pdf

Роганова, Г. О. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, І. В. Кравченко // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 71, № 4. – С. 59–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37004/1/33.pdf

Роганова, Г. О. Аналіз та оптимізація структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, М. Котлярова // Modern Economics. – 2021. – № 27. – С. 167–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37005/1/44.pdf

Роганова, Г. О. Визначення фінансової стратегії підприємства кондитерської промисловості в рамках аналізу його фінансової стійкості [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, В. В. Ярина // БізнесІнформ. – 2021. – № 2. – С. 286–292. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33609/1/

Роганова, Г. О. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства / Г. О. Роганова // Економічний дискурс. – 2021. – № 3–4.

Роганова, Г. О. Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства / Г. О. Роганова, Я. Додатко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Економічна. – 2021.

Роганова, Г. О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПрАТ “Оболонь” [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, В. Ю. Ковальчук // Наукові праці НУХТ. 2021. – Т. 27, № 1. – С. 53–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33057/1/Rohanova.pdf

Роганова, Г. О. Порівняння досвіду застосування матричного методу визначення фінансової стратегії підприємств / Г. О. Роганова // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 лютого 2021 р. – Луцьк : 2021. – C. 444–446.

Роганова, Г. О. Управління платоспроможністю підприємства / Г. О. Роганова // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 90–91.

Шірінян, Л. В. Результати розробки дискримінантної моделі оцінки ефективності управління грошовими потоками / / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Science and Global Studies : Abstracts of scientific papers of VI International Scientific Conference, February 28. – Prague, Czech Republic : Financial And Economic Scientific Union, 2021. – C. 10–14.

Rohanova, H. Assessment of competitiveness of the airport "Boryspil" through SPACE-analysis / H. Rohanova, T. Panchoshna // Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами : ХІ Міжнародна науково-практична конференція, 9-10 квітня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020.

Rohanova, H. Competitiveness assessment of airport “Boryspil” by SWOT analysis method / H. Rohanova, D. Vitko // Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами : ХІ Міжнародна науково-практична конференція, 9-10 квітня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020.

Rohanova, H. Discriminant model for assessing the quality of cash flow management / H. Rohanova // Eurasian scientific congress : VI International Scientific and Practical Conference, 14-16 June, 2020, Barcelona, Spain. – Barcelona, 2020. – P. 485–486.

Rohanova, H. O. Liquidity assessment of a confectionery enterprise [Electronic resourse] / H. O. Rohanova // Innovative Educational Technologies : European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. – P. 138–139. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33196/1/Rohanova_2020.pdf

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : кол. монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. – Київ : Ліра-К, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30994/1/konkur_best.pdf

Роганова, Г. О. Застосування моделі DuPont на підприємстві харчової промисловості [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, І. А. Ситник // Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12 лютого 2020 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 3. – С. 47–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31289/1/12_february.pdf

Роганова, Г. О. Імітаційне моделювання структури капіталу підприємства: метод Монте–Карло [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, В. В. Підвисоцький // Молодий вчений. – 2020. – № 2 (78). – С. 44–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32517/1/Rohanova.pdf

Роганова, Г. О. Моделювання розміру оборотного капіталу підприємства / Г. О. Роганова, І. В. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 248.

Роганова, Г. О. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості на основі дискримінантної функції [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, Л. В. Шірінян // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 4. – С. 170–180. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32519/1/Rohanova_

Shirinyan.pdf

Роганова, Г. О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПрАТ “Оболонь” / Г. О. Роганова, В. Ю. Ковальчук // Наукові праці НУХТ. 2021. – Т. 27, №1. – С. 53–60.

Роганова, Г. О. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства кондитерської промисловості [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, К. В. Щербакова // Наукові праці Національного універ-ситету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 71–80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32180/1/

ASSESSMENT_OF_LIQUIDITY_AND_SOLVENCY_OF_THE_PLANT_OF_

CONFECTIONERY_INDUSTRY.pdf

Роганова, Г. О. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства на прикладі кондитерської фабрики ПАТ «Ласощі» [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, І. В. Кравченко // Економічні науки : Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2020. – Вип. IIІ (79). – С. 76–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33044/1/

%c2%a0Rohanova.pdf

Роганова, Г. О. Прогнозування забезпеченості оборотним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, І. В. Кравченко // Ефективна економіка. – 2020. – № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32518/1/

Rohanova_Kravchenko.pdf

Роганова, Г. О. Результати імітаційного моделювання структури капіталу підприємства / Г. О. Роганова, В. В. Підвисоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 249.

Роганова, Г. О. Фактори впливу на вільний грошовий потік підприємства : кореляційно-регресійний аналіз [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова // Економіка та управління АПК. – 2020. – № 1 (155). – С. 68–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32516/1/

rohanova_h.1-2020.pdf

Rohanova, H. Effectiveness of managing cash flows of enterprises / H. Rohanova // VIII International Conference of European Academy of Sciences and Reserch, June, 2019, Bonn, Germany. – Bonn, 2019. – P. 12–13.

Rohanova, H. Factor analysis of current liquidity for insurance companies / H. Rohanova / Social and Economic Aspects of Education in Modern Society : proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference, Warsaw, December 25, 2019. – Warsaw, 2019. – P. 73–75.

Rohanova, H. Factor Analysis of Net Cash Flow Margin Ratio [Electronic resourse] / H. Rohanova // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels : multi-authored monograph. – 2019. – Vol. 2. – P. 757–769. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31164/1/Rohanova.pdf

Банківська система : підручник : у 2 ч. Ч. 1 : Банківська система України та її економічні основи / Л. В. Шірінян, , М. І. Арич, , О. А. Гнатенко [та ін.] ; за ред. Л. В. Шірінян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2019. – 412 с.

Роганова, Г. О. Аналіз фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку страхової компанії на основі багатофакторної моделі рентабельності [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, А. В. Вовк // Молодий вчений. – 2019. – № 2 (66). – С. 276–281. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28908/1/%e2%84%

962%20%2866%29%20-%202.pdf

Роганова, Г. О. Визначення інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості / Г. О. Роганова, В. В. Ярина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 313.

Роганова, Г. О. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 202 (1). – С. 28–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29905/3/Rohanova.pdf

Роганова, Г. О. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу, методичні підходи [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2019. – № 4 (24). – С. 28–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30053/1/

IJITE_4%2824%29-1%2c29-35.pdf

Роганова, Г. О. Моделювання показника рентабельності активів страхової компанії / Г. О. Роганова, А. В. Вовк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 316.

Роганова, Г. О. Оцінка інвестиційної привабливості кондитерських підприємств [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, В. В. Ярина // East European Scientific Journal. – 2019. – № 45. – C. 62–65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29904/3/

WebPage-1-3%2c62-66.pdf

Роганова, Г. О. Фактори впливу на інвестиційну привабливість суб’єктів підприємництва / Г. О. Роганова // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12 лип. 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 42–44.

Шірінян, Л. В. Вплив розмірів активів страховиків на ефективність їхньої діяльності: на прикладі компаній Німеччини / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян, Г. О. Роганова // Фінанси України. – 2019. – № 8. – С. 45–60.

Шірінян, Л. В. Фінансовий аудит як форма контролю і необхідна умова саморегулювання страховиків на ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Финансовые услуги. – 2019. – № 4-5. – С. 2–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32470/1/%d0%9d%

d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0_%284-5%29_2-40.pdf

Шірінян, Л. В. Чинники впливу на формування вартості крипто валюти BITCOIN / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Грудневі читання 2019 : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5 груд. 2019 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2019. – С. 110–111.

Роганова, Г. О. Індексний метод аналізу цін продукції харчової промисловості [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – №4. – С. 73–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28104/1/73-85.pdf

Роганова, Г. О. Необхідність впровадження статистичних показників оцінки грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : програма і матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 133–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28593/1/%d1%81%d0%

b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%

28pdf.io%29.pdf

Шінінян, Л. В. Особливості функціонування криптовалюти «біткоін» [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Бізнес-інформ. – Харків : Видавничій дім «Інжек». – 2018. – № 8. – С. 145–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28616/1/

business-inform-2018-8_0-pages-145_152.pdf

Шірінян, Л. В. Вплив факторів на формування вартості біткойна [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова, А. С. Шірінян // Проблеми економіки. – 2018. – № 2 (36). – С. 450–458. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28331/1/Sirinyan.pdf

Роганова, Г. О. Бізнес планування у системі управління страховою компанією [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, Є. О. Ковалевська // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард-2017" : труди VIII Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених, 27 грудня 2017 року. – Харків : НТУ "ХПУ", 2017. – С. 33–35. м Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28693/3/tes.pdf

Роганова, Г. О. Механізм управління фінансовими інструментами підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Роганова, А. С. Діхтяренко // Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2017 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – Ч. 3. – С. 38–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28594/1/3_%d0%a7%

d0%90%d0%a1%d0%a2%d0%98%d0%9d%d0%90_%20%d0%97%d0%91%d0

%86%d0%a0%d0%9d%d0%98%d0%9a%20%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8

%201%20%28pdf.io%29.pdf

Балашова, О. В. Сутність і види податків [Електронний ресурс] / О. В. Балашова, Г. О. Роганова // Податкова система : посібник. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – С. 7–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27229/1/tax.pdf