Тур Олеся Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
66
4
42

Перелік опублікованих документів:

Кундєєва, Г. О. Мікроекономічний аналіз ринку ковбасних виробів: попит [Електронний ресурс] / Г. О. Кундєєва, О. В. Тур // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 1. – С.57–66. DOI: 10.24263/2225-2924-2022-28-1-7

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Тур, О. В. Вплив трудового законодавства на кадрове адміністрування та діловодство в організації [Електронний ресурс] / О. В. Тур, О. В Тур, І. В. Тюха // Економіка та суспільство. – 2022. – № 45. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-45-19 

Тур, О. В. Діловодство як частина системи кадрового адміністрування підприємства / О. В. Тур // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Тур, О. В.  Роль логістичного сервісу в обслуговуванні споживачів / О. В. Тур // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 70-72.

Тур, О. В. Напрями підвищення бізнес-привабливості пат «Одеський консервний завод дитячого харчування» [Електронний ресурс] / О. В. Тур, А. О. Куценко // Ефективна економіка. – 2022. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36997/1/Tur.pdf

Тур, О. В. Організація кадрового адміністрування та діловодства на підприємствах в умовах воєнного стану / О. В. Тур // Європейські Виміри Сталого Розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 32.

Тур, О. В. Трудове право та кадрове адміністрування в системі управління HR [Електронний ресурс] / О. В. Тур, І. В. Тюха, О. В. Шереметинська // Економіка та суспільство. – 2022. – № 43. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-43-29 

Шереметинська, О. В. Особливості управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Шереметинська, І. В. Тюха, О. В. Тур // Ефективна економіка. – 2022. – № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.78

Tur, O. V. Formation and management of the enterprise's image as a factor of competitiveness / O. V. Tur, Olexandr Tur // Bogdan Petriceicu Hasdeu : Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat din Cahul. Seria : Ştiinţe Economice. – 2020. – № 2 (8). – Р. 4–14.

Тур, О. В. Імідж підприємства як чинник конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта / Олеся Тур, Олександр Тур // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 107–109.

Penchuk, H. Development of foreign trade relations between Ukraine and Turkmenistan [Electronic resourse] / H. Penchuk, O. Tur // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2020. – 42 (1). – Pp. 17–25. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38765/1/Development_of_foreign_trade_relations_between_Ukraine_and_Turkmenistan.pdf

Penchuk, G. Franchising as an innovative form of business management in Ukraine [Electronic resourse] / G. Penchuk, О. Tur // Norwegian journal of development of the international science. – 2020. – № 49 (2). – Рр. 28–32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38766/1/Franchising_as_an_innovative_form_of_business_management_in_Ukraine.pdf

Tur, O. Formation and management of the enterprise's image as a factor of competitiveness [Electronic resourse] / Olesia Tur, Olexandr Tur // Economic and Engineering Studies : Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Pctriccicu Hasdcu”. – 2020. – № 2 (8). – Рр. 4–14. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38767/1/Formation_and_management_of_the_enterprise%27s_image_as_a_factor_of_competitiveness.pdf

Ковальчук, Я. Логістичний аутсорсинг як один із напрямів удосконалення логістичної діяльності підприємства / Я. Ковальчук, О. Тур // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18-19 листопада 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 32–34.

Тур, О. В. Управління колективом компанії у режимі «online» / О. В. Тур, О. А. Єременко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей – Київ : НУХТ, 2020. – С. 127–128.

Побережна, М. П. Комунікаційний та стратегічний розвиток підприємства [Електронний ресурс] / М. П. Побережна, О. В.Тур, Т. О. Нагавичко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 23. – С. 125–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31994/1/

COMMUNICATION_AND_STRATEGIC_DEVELOPMENT_OF_THE_ENTERPRISE.pdf

Тарануха, А. Сучасний контролінг та його автоматизація / А. Тарануха, О. Тур // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 283–286.

Тур, О. В. Вплив євроінтеграції на зовнішньоторговельну політику України / О. В. Тур // Corporate governance: strategies, processes, technology : proceedings of the IІI international scientific conference, 25 october 2019 y. – Leipzig, Germany : Baltija Publishing, 2019. – С. 13–16.

Тур, О. В. Вплив євроінтеграційного процесу на експортно-імпортну політику України [Електронний ресурс] / О. В. Тур, М. П. Побережна // Ефективна економіка. – 2019. – № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31993/1/THE_

IMPACT_OF_THE_EUROPEAN_INTEGRATION_PROCESS_ON_THE_

EXPORT_AND_IMPORT_POLICY_OF_UKRAINE.pdf

Тур, О. В. Прийняття управлінського рішення щодо підвищення ефективності управління обсягами виробництва та збуту на підприємствах харчової промисловості / О. В. Тур // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 27–29.

Tur, O. V. Management of business processes of enterprises on the example of "Rosinka" LLC [Electronic resourse] / O. V. Tur, А. S. Matusevich // Bogdan Petriceicu Hasdeu. – 2018. – № 1 (3). – Р. 18–32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31990/1/

MANAGEMENT_OF_BUSINESS_PROCESSES_OF_ENTERPRISES_ON_

THE.pdf

Тур, О. В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій / О. В. Тур // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 4 (15). – С. 286–289.

Тур, О. В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України / О. В. Тур // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4 (66). – С. 130–135.

Тур, О. В. Управління бізнес-процесами на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Тур, А. С. Матусевич // Ефективна економіка. – 2018. – № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32001/1/

PRINCIPLES_OF_STRUCTURING_AND_EVALUATING_BUSINESS_

PROCESS_EFFECTIVENESS.pdf

Тур, О. В. Міжгалузеве стратегічне партнерство як інституціональна детермінанта зміцнення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості / О. В. Тур // Агросвіт. – 2017. – № 10. – С. 40–44.

Тур, О. В. Підходи до визначення концепції корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / О. В. Тур // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : ХІІI Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 ківтня 2017р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 134–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31998/1/TUR.pdf

Тур, О. В. Стратегічний розвиток підприємств харчової промисловості: інституціональні передумови та ринкові фактори / О. В. Тур // Агросвіт. – 2017. – № 9. – С. 43–47.

Козирєва, О. В. Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі / О. В. Козирєва, О. В. Тур // Бізнес Інформ. – 2016. – № 9. – С. 34–39.

Крисанов, Д. Ф. Аграрний сектор України в умовах зміщення вектора зовнішньоекономічної діяльності на захід [Електронний ресурс] / Д. Ф.Крисанов, О. В. Тур, Л. Д. Водянка // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2016. – Вип. 777-778. – С. 24–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31991/1/AGRARIAN_

SECTOR_OF_UKRAINE_IS_IN_THE_CONDITIONS_OF_DISPLACEMENT.pdf

Тур, О. В. Нефінансова звітність: ефективний інструмент корпоративної соціальної відповідальності підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Тур // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 205–206. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23307/1/70.pdf

Тур, О. В. Ринкова стійкість підприємства в сучасній економічній науці / О. В. Тур // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Том 22, № 3. – С. 55–63.

Тур, О. В. Теоретичні основи стратегічного управління і здійснення стратегічного планування / О. В. Тур // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 92–100.