Тертична Любов Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
45
5
15

Перелік опублікованих документів:

Менеджмент персоналу : навч. посібник [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, А. С. Зєніна-Біліченко, Л. В. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; за. заг. ред. О. І. Драган. - Київ : МПП «ЛИНО», 2022. -  612 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37650

Тертична, Л. І. Застосування коучинг-технологій в розвитку трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Л. І. Тертична, Д. В. Поліщук // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 67. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-34

Тертична, Л. І. Коучинг в системі управління трудовим потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / Л. І. Тертична, А. А. Дегтяр // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 41. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-41-6

Тертична, Л. І. Профорієнтація як інструмент НR-управління / Л. І. Тертична // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 87–88.

Dragan, O. Modern development of company’s personnel from the point of view of theory of generations [Electronic resourse] / O. Dragan, L. Tertychna // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises», February 6-8, 2021. – Tokyo, Japan : Otsuki Press, 2021. – Р. 115–120. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33422/1/

Modern_development_of_company%e2%80%99s_personnel_from_the_point_of_view_of_theory_of_generations.pdf

Практикум з соціально-економічної безпеки : робочий зошит для здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр економічних спеціальностей / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, А. О. Левчук, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка ; [заг. ред. О. І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2021. – 121 с.

Тертична, Л. І. Міграційна політика: досвід КНР щодо формування міграційних потоків кваліфікованої робочої сили / Л. І. Тертична // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 63–65.

Тертична, Л. І. Професійна перепідготовка персоналу як тренд цифрових технологій і пандемії / Л. І. Тертична // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management :Scientific and pedagogic internship : Internship proceedings, January 20-31, 2021. – Kielce, Poland :KonsorcjumNaukovo-Edukacyjne, 2021. – P. 155–158.

Тертична, Л. І. Роль управління знаннями в системі формування трудового потенціалу працівників підприємств / Л. І. Тертична // Modern Directions of Scientific Research Development : VI International Scientific and Practical Conference Chicago, USA, 24-26 November. – 2021. – P. 1026–1032.

Dragan, O. Modern level of human capital of the Ukrainian enterprises in the conditions of technological spreads [Electronic resourse] / O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak // New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph. – Sofia, Bulgaria : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – P. 173–187. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32011/1/Modern_level_

of_human_capital_of_the_Ukrainian_enterprises_in_the_conditions_of_

technological_spreads.pdf

Драган, О. І. Вплив сучасних змін у менеджменті персоналу на розвиток менеджменту продуктивності підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. І. Тертична // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. № 46. – С. 45–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32009/1/Dragan.pdf

Драган, О. І. Розвиток людського капіталу у системі управління талантами підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. І. Тертична // Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : кол. монографія. – Полтава : Астрая, 2020. – С. 77–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32012/1/Dragan_1.pdf

Драган, О. І. Розвиток менеджменту продуктивності з урахуванням змін сучасних демографічних процесів [Електронний ресурс] / О. І. Драган, Л. І. Тертична // Економічний простір. – 2020. – № 159. – С. 134–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32232/1/

productivity_management.pdf

Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія. – Полтава : ПП «Астрая», 2020. 240 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31071/1/LABOR_

ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Тертична, Л. Зміни відносного попиту на навички в умовах сучасних технологічних зрушень / Л. Тертична // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених : 18-19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 101–103.

Тертична, Л. І. Вплив сучасних демографічних процесів на ринок праці в Україні / Л. І. Тертична // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : ХVІ Міжнародна науково-практична конференція, 8-9 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ, 2020. – С. 124–126.

Безпалько, О. В. Прожитковий мінімум як ключовий соціальний стандарт держави [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Л. І. Тертична // Věda a vznik-2019 : materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická conference, 22-30 prosinců 2019 r. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2019. ‒ Vol. 12. – S. 56–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31883/1/%d0%a2%d0%

b5%d0%b7%d0%b8%20%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b0%d0%bb%

d1%8c%d0%ba%d0%be_%d0%a2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%87%

d0%bd%d0%b0.pdf

Закотнова, А. Світовий досвід мотивації персоналу: приклад Японії / А. Закотнова, Л. Тертична // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 106.

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, О. І. Драган, Л. М. Мазник, А. О. Левчук, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, Н. М. Чеснік, О. А. Чигринець ; за заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2019. ‒ 277 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29022/1/Dragan.pdf

Тертична, Л. І. Вплив сучасних демографічних процесів на ринок праці в Україні / Л. І. Тертична // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2020 р. – Київ, 2020. – С. 124-126.

Тертична, Л. І. Деякі аспекти забезпечення сталого розвитку / Л. І. Тертична, Н. О. Рибак // Сталий розвиток сільського господарства: глобальні зміни та національні особливості досягнення : Міжнародна науково-практична конференція, 28-29 травня 2019 р. – Біла Церква, 2019. – С. 32–34.

Тертична, Л. І. Інновації у комунікаційній політиці компаній харчової галузі / Л. І. Тертична, А. Д. Бергер // Economy and society: the modern foundation for human development : IІI international scientific conference, 26 april 2019 y. – Leipzig, Germany, 2019. – С. 68–70.

Тертична, Л. І. Освітні стартапи як новітні технології в управлінні персоналом підприємств / Л. І. Тертична, Т. А. Спека // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 136–137.

Тертична, Л. І. Особливості менеджменту інтелектуального капіталу / Л. І. Тертична // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : VIII Міжнародна науково-практична конференція, 13-14 вересня 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 97–98.

Тертична, Л. І. Проблеми та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л. І. Тертична, М. І. Черевко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 88–90.

Тертична, Л. І. Хедхантинг як перспективна технологія пошуку висококваліфікованого персоналу / Л. І. Тертична, А. Р. Рогач // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 135–136.

Dragan, O. Strategic development of higher education in Ukraine [Electronic resourse] / O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : collective monograph. – Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1. – P. 81–94. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29864/1/STRATEGIC.pdf

Економіка праці та соціально-трудові відносини : робочий зошит / укладачі : Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2018. – 164 с.

Клименко, К. Застосування концепцій управління персоналом для підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості / К. Клименко, Л. Тертична // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 132.

Орліченко, М. Психологічні способи підвищення продуктивності праці / М. Орліченко, Л. Тертична // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 140.

Петрик, В. Деякі аспекти удосконалення організації праці на підприємстві / В. Петрик, Л. Тертична // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 142.

Тертична, Л. І. Деякі аспекти політико-правової безпеки як складової фінансово-економічної безпеки підприємства / Л. І. Тертична // Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки : Міжнародна науково-практична конференція, 26 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 139-142.

Тертична, Л. І. Політико-правова безпека підприємства: сутність, діагностика її рівня / Л. І. Тертична, О. В. Безпалько, Н. О. Рибак // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2018. – Вип. 32. – С. 117–121.

Тертична, Л. І. Роль соціального діалогу в інвестуванні людського капіталу / Л. І. Тертична // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2018 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С 62.

Тертична, Л. І. Силова безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення, світовий досвід [Електронний ресурс] / Л. І. Тертична // Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України : монографія / за ред. О. В. Черевка. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – С. 121–150. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29961/1/Tertychna.pdf

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика [Електронний ресурс] : кол. монографія / за заг. ред. О.І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf

Тертична, Л. І. Людський капітал як чинник сталого розвитку / Л. І. Тертична // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – Т. ІІ. – С. 174–175.

Тертична, Л. І. Проблеми узгодженості цілей сталого розвитку з розвитком людського капіталу / Л. І. Тертична // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 189–191.

Рибак, Н. О. Сталий розвиток як основа розвитку людського капіталу / Н. О. Рибак, Л. І. Тертична // «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education : collection of scientific articles GmbH. – Vienna, Austia, 2016 – Р. 47–52.

Словник термінів з управління персоналом / уклад : О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2016. – 156 с.

Тертична, Л. І. Деякі аспекти аналізу ефективності формування й використання людського капіталу на мікроекономічному рівні / Л. І. Тертична // Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток : монографія / за наук. ред. А. Г. Бабенка. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. – С. 174–190.

Тертична, Л. І. Деякі аспекти прогнозування затребуваності професій в Україні / Л. І. Тертична // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 98–100.

Тертична, Л. І. Світовий досвід вирішення проблеми прогнозування затребуваності професій / Л. І. Тертична // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 138–142.