Скопенко Наталія Степанівна

ORCID ID: 0000-0003-4540-3455

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
1
6
1
276
13
176

Перелік опублікованих документів:

Проблеми й перспективи відновлення та розвитку підприємств харчової промисловості в сучасних умовах : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. проф. Н. С. Скопенко. – Київ : ЦП Компринт, 2024. – 434 с. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/2ff4fe65-d9ae-42a1-81d7-801e8ca7796b

Lysenko, O. Application of duality theory in the analysis of linear production planning problems [Electronic resourse] / O. Lysenko, N. Skopenko, I. Yevsieieva-Severyna // European Dimensions of Sustainablе Development : V International Conference, June 1-2, 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – Pp. 87-98. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/2e49244c-5000-46f7-bd08-0e040a96517d

Кириченко, О. М. Діджиталізація бізнесу як запорука зростання конкурентоспроможності та успішного розвитку компаній у динамічному середовищі господарювання / О. М. Кириченко, Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, № 1. – С. 44–56.

Кириченко, О. М. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах війни / О. М. Кириченко, Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Ефективна економіка. Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 3. – С. 29.

Лисенко, О. Розширення можливостей застосування положень теорії двоїстості для аналізу лінійних задач планування виробництва [Електронний ресурс] / О. Лисенко, Н. Скопенко, І. Євсєєва-Северина // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 червня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 115. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/c7e02050-b2e6-49d8-84df-817aa77e084a

Оцінка втрат українського бізнесу внаслідок війни та ключові напрямки відновлення вітчизняної економіки у післявоєнний час / О. М. Кириченко, Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, С. М. Ніколаєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 4. – С. 11–18.

Скопенко, Н. С. Виклики війни та шляхи адаптації й розвитку вітчизняного бізнесу в умовах сьогодення / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Актуальні вектори відновлювальної трансформації економіки України : наукові економічні читання (он-лайн), присвячені пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В.Ч. Лі, 30 листопада – 1 грудня, м. Миколаїв. – 2023. – С. 8–11.

Скопенко, Н. С. Відновлення активності вітчизняних підприємств / Н. С. Скопенко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 56–58.

Скопенко, Н. С. Вплив воєнних дій на бізнес-середовище в Україні та функціонування суб'єктів господарювання / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Ефективна економіка. – 2023. – № 5.

Скопенко, Н. С. Методичні підходи до формування системи ризик-менеджменту / Н. С. Скопенко, І. С. Захарченко // Ефективна економіка. – 2023. – № 2. – Режим доступу : http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.19

Скопенко, Н. С. Онлайн-мерчандайзинг як інструмент активізації маркетингової поведінки підприємства на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, Л. В. Капінус, О. О. Лелека // Науковий погляд: економіка та управління. – 2023 – № 2 (82). – С. 47-80. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41039/1/13.pdf

Скопенко, Н. С. Основні проблеми та шляхи адаптації українського бізнесу під час війни / Н. С. Скопенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – 129 с.

Скопенко, Н. С. Оцінка втрат внаслідок війни та визначення потреби на ключові напрямки відновлення вітчизняної економіки / Н. С. Скопенко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 94–96.

Скопенко, Н. С. Оцінка ринкового ризику за моделлю конкуренції Майкла Портера / Н. С. Скопенко, О. К. Гарбар // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18-19 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 58-61.

Скопенко, Н. С. Сучасний стан, тенденції та ризики світового ринку зернових / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, О. М. Кириченко // Агросвіт. – 2023. – № 7–8. – С. 53–61.

Скопенко, Н. С. Сучасні аспекти ЗЕД України [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, О. М. Кириченко // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2023 р., м. Київ. – Київ : КНУКіМ, 2023. – Ч. 4. – С. 73-77. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40493/1/skopenko.pdf

Скопенко, Н. С. Сучасні трансформаційні процеси на ринку праці України / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 5. – С. 18–27.

Стретович, О. А. Фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України / О. А. Стретович, Н. С. Скопенко // Економіка і управління бізнесом. – 2023. – Том. 14, №2. – С. 21–32.

Yevsieieva-Severyna, I. Artificial intelligence as a driver of the development of modern business / I. Yevsieieva-Severyna, N. Skopenko // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – 2022. – Вип. 2 (45). – С. 68–79.

Скопенко, Н. С. Вплив технологій штучного інтелекту на ефективність діяльності бізнесу / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, О. М. Кириченко // Інтернаука : Міжнародний науковий журнал. – 2022. - № 11.

Скопенко, Н. С. Вплив цифровізації на діяльність компаній / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 2022. – С. 72-74.

Скопенко, Н. С. Вплив штучного інтелекту на ефективність бізнесу / Н. С. Скопенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23- 24 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022.  - С.84-86.

Скопенко, Н. С. Вплив штучного інтелекту на розвиток різних сфер бізнесу / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХІV Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 10-11 листопада 2022 р. – Київ : НАУ, 2022. - С. 81-85.

Скопенко, Н. С. Ключові напрямки відновлення вітчизняної економіки після закінчення війни / Н. С. Скопенко, Л. І. Удворгелі // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р., м. Мукачево). - Мукачево : МДУ, 2022. – С. 451-453.

Скопенко, Н. С. Ризик-орієнтований підхід до управління підприємством / Н. С. Скопенко // Економіка підприємств: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 вересня 2022 р. - Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 278-281.

Скопенко, Н. С. Стійкість розвитку: продовольча безпека та безпека харчування як результат стійкості продовольчої системи / Н. С. Скопенко, Г. О. Кундєєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022 – Т. 28, № 2. - С. 36-53.

Скопенко, Н. С. Сьогодення: ризики для України та світу / Н. С. Скопенко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 55-58.

Скопенко, Н. С. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, О.О. Когут // Ефективна економіка. - 2022. - № 1.

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Товарна інноваційна політика підприємства : навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Сагайдак, Н. С. Скопенко, О. М. Пєтухова, Т. Б. Харченко. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. – 193 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39033/1/Sagaydak_Skopenko.pdf

Економічні ризики: методи вимірювання та управління : навч. посібник / Н. С. Скопенко, І. В. Федулова, Л. В. Мазник, О. М. Кириченко, Л. І. Удворгелі ; за заг. ред. Н. С. Скопенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Кондор, 2021. – 348 с.

Захарченко, І. Формування та реалізація інноваційної стратегії розвитку промислових  підприємств / Іван Захарченко, Наталія Скопенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 39.

Милка, О. Інноваційна діяльність та її роль у забезпеченні ефективної роботи підприємства / Олександра Милка, Наталія Скопенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 45.

Скопенко, Н. С. Використання електронної комерції як напрям зменшення ризиковості бізнесу та створення конкурентної переваги [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, Ю. В. Поліщук // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 51. – С. 214–219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36966/1/36.pdf

Скопенко, Н. С. Вплив інформаційних комп’ютерних технологій на економіку / Н. С. Скопенко // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 95–97.

Скопенко, Н. С. Вплив пандемії COVID-19 на функціонування та розвиток українських підприємств / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва- Северина // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 43–52.

Скопенко, Н. С. Вплив пандемії на ризикованість діяльності туристичного бізнесу / Н. С. Скопенко // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мукачево : РВВ МДУ, 2021. – С. 49–51.

Скопенко, Н. С. Запровадження принципів циркулярної економіки як запорука розвитку сучасного бізнесу підприємств / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва- Северина // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 6.

Скопенко, Н. С. Запровадження циркулярної економіки – шлях до зростання конкурентоспроможності та сталого розвитку / Н. С. Скопенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 75–77.

Скопенко, Н. С. Комп'ютеризація економічних розрахунків в управлінні / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 46–54.

Скопенко, Н. С. Математичні методи в сучасних економічних дослідженнях / Н. С. Скопенко, Л. І. Удворгелі // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 р. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2021. – С.527–529.

Скопенко, Н. С. Методичні підходи до стратегічного планування на підприємстві / Н. С. Скопенко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 59–61.

Скопенко, Н. С. Тенденції і напрями розвитку підприємств в умовах невизначеності / Н. С. Скопенко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 57–59.

Скопенко, Н. С. Формування товарної інноваційної політики підприємств молочної галузі / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 69–79.

Судін, Г. Формування складових екосистеми циркулярної економіки підприємства / Ганна Судін, Наталія Скопенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 53.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32651/1/V_2021-isp.pdf

Sectoral features in the formation of food industry enterprises competitiveness : case of Ukraine / Natalia Skopenko, Halyna Kundieieva, Iryna Yevsieieva-Severyna, Olha Mykhailenko // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – P. 706–725.

Капля, Д. Реалізація інноваційної політики підприємства (на прикладі корпорації «Оболонь») / Д. Капля , Н. Скопенко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18-19 листопада 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 28–31.

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Скопенко, Н. С. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення управління підприємством / Н. С. Скопенко, Т. Г. Мостенська // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16–17 квітня 2020. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. – С. 445–448.

Скопенко, Н. С. Безпечність вітчизняної молочної продукції / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 - 20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – С.291–292.

Скопенко, Н. С. Безпечність харчових продуктів як важлива складова конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 110–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32173/1/

FOOD_SAFETY_AS_AN_IMPORTANT_COMPONENT_OF_ENTERPRISE_COMPETITIVENESS.pdf

Скопенко, Н. С. Використання вітчизняних ERP-систем при управлінні бізнес-процесами підприємств / Н. С. Скопенко, Т. Г. Мостенська // Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої 60-річчю кафедри обліку і оподаткування ОДАУ), 21 травня 2020р. – Одеса : ВМВ-Принт, 2020. – С. 217–220.

Скопенко, Н. С. Застосування сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 58–70. – Режим доступу  : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32204/1/

MODERN_INFORMATION_SYSTEMS_AND_TECHNOLOGIES_

IMPLEMENTATION_IN_MANAGEMENT_FOR_INCREASING_

COMPETITIVENESS_OF_ENTERPRISES.pdf

Скопенко, Н. С. Методичні підходи до оцінки ризиків при виборі напрямів розвитку підприємств харчової промисловості / Н. С. Скопенко, А. О. Бовкун, А. В. Млечко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 92–94.

Скопенко, Н. С. Ризик-менеджмент як необхідна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 120–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32146/1/

RISK_MANAGEMENT_AS_AN_ESSENTIAL_ELEMENT_OF_ENTERPRISE_

ECONOMIC_SECURITY_SYSTEM.pdf

Скопенко, Н. С. Сучасні підходи до комп'ютеризації економічного аналізу / Н. С. Скопенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 90–92.

Скопенко, Н. С. Теоретичні аспекти застосування комп’ютерних технологій для економічного аналізу / Н. С. Скопенко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р. / за заг. редакцією проф. А.М. Ткаченко – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 90–91.

Сучасні підходи до формування ефективної інноваційної політики підприємства / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, І. А. Бойко, Д. В. Капля // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 90–105.

Skopenko, N. Grounding for conceptual principles of integration of the companies belonging to Ukraine's agro-industrial complex as a way to economic stabilization / N. Skopenko, J. Sagaydack, N. Loganathan, O. Darushin // Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes : monograph - Odessa - Kyiv - Skudai-Johor - Olsztyn : Bookmarked Publishing & Editing, 2019. – P. 55–65.

Skopenko, N. Ukrainian food security under condition of sustainable development: global challenges / N. Skopenko, E. Yurii // Agro-industrial sector development as a basis for food security : monograph. – Szczecin -Rzeszów - Kyiv – Nitra :  Chernivtsi, 2019. – P. 181.

Скопенко, Н. С. Забезпечення продовольчої безпеки країни з урахуванням екологічного та природно-кліматичного ризиків / Н. С. Скопенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. - Київ : НУХТ, 2019. – С.25–27.

Скопенко, Н. С. Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту та її елементів на підприємствах / Н. С. Скопенко, Н. В. Кудренко, В. А. Луцюк / // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково- контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / за ред. проф. Л.М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 202–220.

Скопенко, Н. С. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів України / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, А. О. Бовкун // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць Інституту продовольчих ресурсів НААН. – 2019. – № 13. – С. 279–290.

Скопенко, Н. С. Сучасні підходи до формування комплексної системи ризик-менеджменту на підприємстві / Н. С. Скопенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р. : тези доповідей. — Київ : НУХТ, 2019. – С.169–171.

Скопенко, Н. С. Сучасні тенденції агропромислової інтеграції в Україні / Н. С. Скопенко // Сучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : круглий стіл, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 42–46.

Скопенко, Н. С. Теоретико-методичні підходи до формування та оптимізації товарного асортименту підприємства / Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково- контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / за ред. проф. Л.М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 235–247.

Скопенко, Н. С. Теоретичні аспекти управління ризиками на підприємствах / Н. Скопенко, В. Луцюк // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С.141–144.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Скопенко, Н. С. Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії об’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 92–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Скопенко, Н. С. Ідентифікація ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, О. А. Лисенко // Управління ризиками на підприємствах харчової промисловості : кол. монографія / Н. С. Скопенко, О. А. Лисенко. ; керівник авт. кол. проф. І. В. Федулова. – Київ, 2016. – С. 173–181. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31942/1/identification.pdf

Скопенко, Н. С. Оцінка ризику в процесі сегментації цільового ринку підприємствами хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, О. А. Лисенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : V Всеукраїнська науково-практична конференція, 17-18 листопада 2016 р. : тези доп. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 50–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31945/1/bakery%20industry.pdf

Скопенко, Н. С. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. С. Скопенко, О. О. Когут // Ефективна економіка. – 2022. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36999/1/Skopenko.pdf