Шеремет Олег Олексійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
2
1
54
7
21

Перелік опублікованих документів:

Strashynskyi, V. Current state and prospective development directions of the domestic market of oil and oil and fat products: a qualitative aspect [Електронний ресурс] / V. Strashynskyi, O. Sheremet, L. Strashynska // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Том 29, №1. – C. 67–83. – Режим доступу : https://is.gd/DQaPym

Страшинська, Л. В. Методичні підходи до визначення рівня продовольчої безпеки держави [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет, О. М. Михайлик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Том 29, № 2. – С. 48-60. DOI: 10.24263/2225-2924-2023-29-2-6 https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40818/1/nuft_29_2.pdf

 

Development of responsible practices of enterprise and personnel management in the oil industry of Ukraine /  O. Sheremet, T. Berezianko, I. Halytsia, A. Zenina-Bilichenko // Economic Innovations. – 2022. - № 24(1(82). - Р. 176-186.

Digital tools for effective student learning and training online in conditions of uncertainty / T. Kapeliushna, R. Dymenko, Y. Safonov, V. Kachmala, V. Borshch, O. Sheremet // Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2022. – Vol. 6, Is. 47. – Pp. 469–479. DOI: 10.55643/fcaptp.6.47.2022.3817

Social responsible management and good pratice / T. V. Bereziankoh, O. O. Sheremet, I. O. Halytsia, A. S. Zinina-Bilichenkoh, M. P. Marshalenko // Journal of Community Positive Practices. – 2022. – Special Issue 22. – Pp. 82–95. DOI 10.35782/JCPP.2022.SI.07

Розвиток відповідальних практик управління підприємством та персоналом в олійній індустрії України /  О. О. Шеремет, Т. В. Березянко, І. О. Галиця, А. С. Зєніна-Біліченко // Економіка та інновації. - 2022. - Том 24, Вип.1. - С.176-187.

Шеремет, О. О. Типові характеристики HR-проєктів та їх пілотних версій / О. О. Шеремет, Ю. М. Гринюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2022. - Том 28. - № 2. – С. 54-63.

Determination of the level of products novelty importance for developing product innovative policy [Electronic resourse] / I. Fedulova, O. Dragan, O. Sheremet, Yu. Vasyutynska, A. Berher // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24 (8). – P. 66–80. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36899/1/11.pdf

Information and communication technologies as a tool of strategy for ensuring the higher education adaptability to the digital economy challenges / N. Kholiavko, O. Popelo, I. Bazhenkov, I. Shaposhnykova, O. Sheremet // International journal of computer science and network security. – 2021. – Vol. 21, Is. 8. – Pp. 187–195. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.8.25

Strashynska, L. Development of the domestic meat and meat products market: problems and priorities / L. Strashynska, O. Sheremet // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Том 27, № 3. – C. 53–61.

Strashynska, L. V. Improvement of the regulatory legal basis of meat processing enterprises as a factor of product quality management [Електронний ресурс] / L. V. Strashynska, O. O. Sheremet // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Том 27, № 2. – С. 74–82. – Режим доступу : http://surl.li/avtuv

Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С. О. Гуткевич, Г. М. Завадських, О. О. Шеремет ; за заг. ред. проф. С. О. Гуткевич. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 208 с.

Міжнародні економічні відносини : підручник / С. О. Гуткевич, О. О. Шеремет, М. П. Хмара. – Харків : Діса плюс, 2021. – 280 с.

Страшинська, Л. В. Проблеми розвитку підприємств кондитерської та хлібопекарської галузі / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 46–48.

Страшинська, Л. В. Розвиток private label: тенденції та особливості / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 197–198.

Страшинська, Л. В. Сучасні світові тренди на ринку хлібобулочних та кондитерських виробів / Л. В. Страшинська, О. О. Шеремет // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 96–97.

Шеремет, О. О. Удосконалення нормативно-правової бази мʼясопереробних підприємств як чинник управління якістю продукції / О. О. Шеремет, Л. В. Страшинська // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, № 2.

Current priorities of economy: Lithuania-Ukraine : monograph / S. Gutkevych, V. Jureniene, O. Sheremet, S. Jurene. – Kharkiv : Disa Plus, 2020. – 116 p.

Safonov, Yu. Structured analysis of strategic process in the macroeconomic environment / Yu. Safonov, O. Sheremet // Management of the 21st century: globalization challenges : collective monograph. – 2020. – Is. 3. – P. 16–23.

Sheremet, O. Shall It be Productive or (and) Effective? Search for Potential Opportunities to Improve the Efficiency in Using Human Resources of the Enterprise / O. Sheremet, Yu. Hryniuk // Global Academics : International Journal of Advance Researches. – 2020. – Issue 3 (9). – P. 14–28.

Sheremet, O. Conceptual approaches to the formation of strategic priorities in the food industry / O. Sheremet // Global Academics : International Journal of Advance Researches. – 2019. – № 1. – P. 147–161.

Sheremet, O. Determinants of Strategic Benchmarks of Food Industry Entitiesin Market Environment / O. Sheremet // Global Academics : International Journal of Advance Researches. – 2019. – № 3(4). – P. 72–82.

Sheremet, O. O. Sybject direction of the strategic process in the food industry / O. O. Sheremet // Modern Science. – 2019. – № 8. – P. 103–108.

Sheremet, O. Theoretical aspects of the methodology of ensuring and developing a competitive market strategy in the food industry / O. Sheremet // Global Academics : International Journal of Advance Researches. – 2019. – № 4(5). – P. 75–91.

Банківська система : підручник : у 2 ч. Ч. 1 : Банківська система України та її економічні основи / Л. В. Шірінян, , М. І. Арич, , О. А. Гнатенко [та ін.] ; за ред. Л. В. Шірінян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2019. – 412 с.

Шеремет, О. О. Впровадження платформи форсайт у забезпеченні та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості / О. О. Шеремет // Ефективна економіка. – 2019. – № 5.

Шеремет, О. О. Державне інституційне регулювання та управління конкурентоспроможністю харчової промисловості / О. О. Шеремет // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 7/2. – С. 47–52.  

Шеремет, О. О. Дослідження предметної спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості / О. О. Шеремет // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2019. – Том 18. – Вип. 3 (43). – С. 287–304.

Шеремет, О. О. Забезпечення конкурентоспроможності при реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості / О. О. Шеремет , В. І. Осипов // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. № 3 (71). – С. 135–142.

Шеремет, О. О. Інтеграційні аспекти концептуальних підходів до вибору ринкових стратегій у харчовій промисловості / О. О. Шеремет // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 9/2. – С. 11–15.

Шеремет, О. О. Місія та модель функціонування суб’єктів харчової промисловості у національному макроекономічному середовищі / О. О. Шеремет // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 201–202 .

Шеремет, О. О. Моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічної середовищі / О. О. Шеремет // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2019. – Том 18. – Вип. 1 (41). – С. 192–207.

Шеремет, О. О. Стратегічні орієнтири та місія суб’єктів харчової промисловості у ринковому середовищі: теоретичні аспекти / О. О. Шеремет // Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів : матеріали Х Міжнародного круглого столу, 10 травня 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 88–91.

Шеремет, О. О. Теоретико-методологічні засади процесу забезпечення та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості : монографія / О. О. Шеремет ; Причорномор. наук.-дослід. ін-т екон. та інновацій. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 375 с

Шеремет, О. О. Теоретико-методологічні підходи до класифікації факторів, які впливають на формування ринкових стратегій у харчовій промисловості / О. О. Шеремет // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2019. – Том 18. – Вип. 2 (42). – С. 171–185.

Шеремет, О. О.  Етапи формування концепції стратегічного розвитку суб’єктів харчової промисловості / О. О. Шеремет // Причорноморські студії. – 2018. – Вип. 37/1. – С. 71-77.

Шеремет, О. О. Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС / О. О.Шеремет, К. М. Пугачова // Економіка АПК. – 2018. – № 2. – С. 85–90.

Шеремет, О. О. Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві / О. О. Шеремет, О. М. Грибинюк, Б. В. Духницький // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 75–81.

Шеремет, О. О. Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України / О. О. Шеремет, М. А. Лисак // Економіка АПК. – 2017. – № 12. – С. 69–74.

Шеремет, О. О. Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки / О. О. Шеремет, Л. М. Болдирєва // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 52-56.

Багацька, К. В. Прогнозування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ризику [Електронний ресурс] / К. В. Багацька, О. О. Шеремет, Я. Е. Розіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – 2016. - Т. 23, № 2. – С. 13–21. – Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23537/1/EA_2016_

Bagatska_Sheremet_Rozina.pdf