Осадчук Оксана Павлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
51
6
32

Перелік опублікованих документів:

Березянко, Т. В. Удосконалення методів менеджменту, адміністрування та стратегічного управління розвитком людського ресурсу / Т. В. Березянко, О. П. Осадчук // Економіка та суспільство, - 2022. – Вип. 43.

Мізюк, А. Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації / А. Мізюк, О. Осадчук // Наукові здобутки молоді–вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 76.

Осадчук, О. П. Аудит розвитку персоналу в системі менеджменту підприємства / О. П. Осадчук, С. В.  Малихіна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2022. - № 2 (35).

Осадчук, О. Самоменеджмент управлінського персоналу як один із ключових напрямків менеджменту персоналу / О. Осадчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування  людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.  - Ч. 3. – С. 80.

Філозоп,  П. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту / П. Філозоп, О. Осадчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ,  2022. - Ч. 3. - С. 78.

Базака, О. Мотивація персоналу / Олена Базака, Оксана Осадчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 94.

Климончук, Д. Емоційний інтелект / Дарина Климончук, Оксана Осадчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 101.

Осадчук О. П. Тайм-менеджмент: принципи роботи з часом / О. П. Осадчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 108.

Осадчук О. П. Управління конфліктами в системі менеджменту підприємства / О. П. Осадчук // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 61–63.

Поліщук, А. Міжособистісні конфлікти / Артем Поліщук, Оксана Осадчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 110.

Осадчук О. П. Місце та роль стратегічного управління людськими ресурсами в системі корпоративної соціальної відповідальності організації / О. П. Осадчук // Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – С. 349–358.

Осадчук, О. П. Еволюція наукових підходів щодо визначення сутності поняття «якість» / О. П. Осадчук // The modern trends in the development of business social responsibility : III international scientific conference, 28 june 2019. – Lisbon, Portugal : Baltija Publishing, 2019. – С. 57–60.

Осадчук, О. П. Теоретичні основи сутності якості як соціально-економічної категорії [Електронний ресурс] / О. П. Осадчук, В. М. Майстренко // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 51–56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32763/1/

THEORETICAL%20BASIS%20FOR%20DETERMINING%20THE%

20QUALITY%20AS%20A%20SOCIO-ECONOMIC%20CATEGORY.pdf

Осадчук, О. П. Удосконалення управління якістю на підприємствах молочної промисловості / О. П. Осадчук // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2019 р. – Київ : НУБіП Україна, 2019. – С. 88–91.

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf

Труш, Ю. Л. Розвиток теорії та практики управління якістю у вітчизняних та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Ю. Л. Труш, О. П. Осадчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – Вип. 1. – С. 123–127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27423/1/artical.pdf

Труш, Ю. Л. Якість продукції: складові та стадії її життєвого циклу [Електронний ресурс] / Ю. Л. Труш, О. П. Осадчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ : 2018. – Вип. 9 (208). – С. 87–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28557/1/Product%

20quality%20ingredients%20and%20stages%20of%20her%20life%20cycle.pdf

Trush, Yu. Improving products’ quality management system at the enterprises of baking industry [Electronic resourse] / Yu. Trush, O. Osadchyk // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – Миколаїв : 2017. – Вип. 15. – С. 325–327. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25505/1/6.pdf

Осадчук, О. П. Наукові підходи основоположників теорії управління якістю щодо трактування сутності поняття «якість» [Електронний ресурс] / О. П. Осадчук, Ю. Л. Труш // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Вип. 2 (46). – 2017. – С. 53–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26272/1/doc.pdf

Труш, Ю. Л. Оцінка ефективності заходів удосконалення системи управління якістю на підприємствах [Електронний ресурс] / Ю. Л. Труш, М. В. Григорців, О. П. Осадчук // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – Київ : 2017. – Вип. 3 (190). – С. 47–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25503/1/2.pdf

Труш, Ю. Л. Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / Ю. Л. Труш, М. В. Григорців, О. П. Осадчук // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – Київ : 2016. – № 12 (186). – С. 274–279. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24674/1/1.pdf