Галиця Ігор Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
1
183
19
8

Перелік опублікованих документів:

Development of responsible practices of enterprise and personnel management in the oil industry of Ukraine /  O. Sheremet, T. Berezianko, I. Halytsia, A. Zenina-Bilichenko // Economic Innovations. – 2022. - № 24(1(82). - Р. 176-186.

Social responsible management and good pratice / T. V. Bereziankoh, O. O. Sheremet, I. O. Halytsia, A. S. Zinina-Bilichenkoh, M. P. Marshalenko // Journal of Community Positive Practices. – 2022. – Special Issue 22. – Pp. 82–95. DOI 10.35782/JCPP.2022.SI.07

Березянко, Т. В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор ефективної діяльності сучасних підприємств харчової галузі / Т. В. Березянко, І. О. Галиця, С. В. Малихіна // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2021. – Вип. 30. - С.173-181.

Галиця, І. О. Внутрішньогосподарські інтелектуально-інноваційні еліти як стратегічний конкурентний ресурс суб’єктів господарювання / І. О. Галиця, О. І. Олексюк // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Олексюк, О. І. Мікрокваліфікації як інноваційна технологія підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання за сучасних соціально-економічних умов / О. І Олексюк, І. О. Галиця // Вчені записки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. - 2022. - Вип. 27 (2). - С. 22-32.

Олексюк, О. І. Мобільність внутрішньогосподарських інтелектуально-інноваційних еліт як передумова забезпечення конкурентоспроможності компаній / О. І. Олексюк, І. О. Галиця // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Київ : КНЕУ, 2022. – С. 120-121.

Розвиток відповідальних практик управління підприємством та персоналом в олійній індустрії України /  О. О. Шеремет, Т. В. Березянко, І. О. Галиця, А. С. Зєніна-Біліченко // Економіка та інновації. - 2022. - Том 24, Вип.1. - С. 176-187.

Glocalization of regional innovation development / O. Iermakova, B. Kamińska, D. Voicilas, O. Laiko,  O. Hetman, E. Zabarna, I. Halytsia // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43, № 2. – P. 195–205.

Галиця, І. О. Відтворення внутрішньогосподарських Інтелектуально-інноваційних еліт та  конкурентоспроможність підприємства / І. О. Галиця // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 44–46.

Буркинський, Б. В. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах ринкових трансформацій / Б. В. Буркинський, І. О. Галиця, О. І. Лайко // Домінанти сталого розвитку регіонів України : кол. монографія. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020.

Галиця, І. Інтелектуальні еліти та інноваційний прорив / І. Галиця // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 249. – С. 6.

Галиця, І. Зміни в господарському житті та підготовка фахівця в сфері комерційної діяльності / І. Галиця // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 травня 2020 р. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 59–60.

Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Л.Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2019. – 864 с.

Сотник, І. М. Прблеми розвитку відновлювальної енергетики в Україні та світі і шляхи їх подолання / І. М. Сотник, І. О. Галиця, Т. В. Косарева // Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2019. – С. 53–59.

Галица, И. А. Стратегические изменения характера управления предприятием в виртуально-интеллектуальной экономике [Электронный ресурс] / И. А. Галица // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – № 1. – С. 90–95. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31954/1/strategic%20changes

%20in%20enterprise%20management.pdf

Галиця, І. О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація [Електронний ресурс] / І. О. Галиця, О. О. Гетьман // Регіональна економіка. –  2017. –  № 2. – С. 62–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31955/1/social%20security.pdf

Галиця, І. О. Креативність та інноваційність управління в стратегічному потенціалі підприємства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. О. Галиця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – № 4 (120). – С. 61–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31952/1/innovation%

20and%20creativity.pdf

Галиця, І. О. Креативно-інноваційний потенціал та інтелектуальна безпека підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Галиця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – № 3 (119). – С. 22–24. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31953/1/creative.pdf