Дунда Світлана Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
91
6
83

Перелік опублікованих документів:

Дунда, С. П.  Проблеми підприємств молочної промисловості в умовах війни / С. П. Дунда, Д. О. Борисов // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2022 р. - Полтава : ПДАУ, 2022. - С. 644-647.

Дунда, С. П. Роль планування діяльності підприємств в умовах війни / С. П. Дунда, Д. О. Борисов // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 27 жовтня 2022 р. - Полтава : ПДАУ, 2022. - С. 106-108.

Дунда, С. П. Етапи вибору стратегії розвитку підприємств харчової промисловості / С. П. Дунда // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку : матеріали наукової конференції, 26 квітня 2022 р. – Київ : КРОК, 2022.

Дунда, С. П. Інструмент ситуаційного стратегічного аналізу / С. П. Дунда //  Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 18-20.

Дунда, С. П. Стратегії розвитку підприємств хлібопекарської промисловості / С. П. Дунда // Proceedings of the ІV International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, October 20-21, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Р. 46.

Дунда, С. П. Тенденції розвитку підприємств пивоварної галузі / С. П. Дунда, Т. В. Рибачук-Ярова, І. М. Болотіна // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 червня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. - С. 76-78.

Рибачук-Ярова, Т. В. Організація виробництва і планування діяльності підприємств (харчова промисловість) : навч. посібник / Т. В. Рибачук-Ярова, С. П. Дунда, І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2022. – 227 с.

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. монографія / С. П. Дунда, А. С. Зєніна-Біліченко, Г. О. Кундєєва, О. А. Лисенко, О. М. Пєтухова, Т. В. Рибачук-Ярова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, О. В. Тур, М. П. Турчина, І. В. Тюха ; за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 432 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38763/1/monogpaf.pdf

Тюха, І. В. Тайм-менеджмент як напрям підвищення ефективності операційної стратегії підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Тюха, Т. В. Рибачук-Ярова, С. П. Дунда // Економіка та суспільство. – 2022. – №42. DOI 10.32782/2524-0072/2022-42-68.

Дунда, С. П. Вплив зовнішнього середовища організації на її розвиток [Електронний ресурс] / С. П. Дунда // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2021 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 13–14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36858

Дунда, С. П. Закон розвитку як основний закон теорії організації [Електронний ресурс] / С. П. Дунда // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 15–17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36857

Дунда, С. П. Формування альтернативних стратегій підприємства методом динамічного SWOT-аналізу [Електронний ресурс] / С. П. Дунда, А. В. Тарануха // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 6. – С. 65–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36856

Дунда, С. П. Формування альтернативних стратегій підприємства методом динамічного SWOT-аналізу / С. П. Дунда, А. В. Тарануха // Сучасні підходи до управління підприємством. – 2021. – № 6.

Рибачук-Ярова, Т. В. Ефективна операційна діяльність – іманентна характеристика конкурентоспроможності та стратегічного розвитку суб’єктів ЗЕД [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха, С. П. Дунда // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 4, № 27. – С. 98–106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36855

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління ефективністю операційної діяльності підприємств – виробників ігристих вин в умовах зростання імпорту [Електронний ресурс] / Т. В. Рибачук-Ярова, І. В. Тюха, С. П. Дунда // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 2, № 27. – С. 65–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36853

Дунда, С. П. Стратегічне дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток хлібопекарських підприємств як етап обґрунтування стратегічних рішень [Електронний ресурс] / С. П. Дунда // Ефективна економіка. – 2020. – № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31985/1/Dunda.pdf

Дідченко, К. В. Формування пріоритетних напрямків розвитку ТОВ «Слобода КО» на основі проведення SWOT-аналізу [Електронний ресурс / К. В. Дідченко, С. П. Дунда // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 446–449. –Режим доступу : http://dspace.nt.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31983/1/Didchenko.pdf

Дунда, С. П. Роль ресурсного потенціалу у розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. П. Дунда // Презентації виступів і тези доповідей круглого столу з нагоди 45-річчя торгово-промислової палати України за участю студентів, викладачів, провідних науковців і практикантів, 7 грудня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 65–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31981/1/2018_Dunda.pdf

Дунда, С. П. Теоретичні підходи до визначення поняття розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. П. Дунда, А. В. Коняга // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 52-59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31979/1/Koniaha.pdf

Дунда, С. П. Технологія форсайт як інструмент стратегічного менеджменту [Електронний ресурс] / С. П. Дунда, О. С. Ковтун // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 612–616. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31975/1/2017_Dunda.pdf

Дунда, С. П. Формування механізму стратегічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С. П. Дунда, С. Ю. Кондратюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Том 23, № 2. – С. 86–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31976/1/Kondratiuk.pdf

Дунда, С. П. Шляхи розвитку підприємств хлібопекарної галузі [Електронний ресурс] / С. П. Дунда // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 91–92. –Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31978/1/2017_Dunda.pdf

Кондратюк, С. Ю. Форму вання механізму стратегічного розвитку підприємства / С.Ю. Кондратюк, С.П. Дунда // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 86–92.

Дунда, С. П. Програма лояльності споживачів ТОВ Єврокар як стратегічний напрям менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / С. П. Дунда, Н. В. Бортніченко // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – 4 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31973/1/

LOYALTY_PROGRAMM_OF_%c2%abEUROCAR%c2%bb_LTD_AS_A_

STRATEGIC_DIRECTION_OF_ENTERPRISE_MANAGEMENT.pdf

Дунда, С. П. Розвиток підприємства та оцінка факторів, що на нього впливають [Електронний ресурс] / С. П. Дунда // Ефективна економіка. – 2016. – № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31974/1/Dunda.pdf