Безпалько Олена Вікторівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
87
6
71

Перелік опублікованих документів:

Безпалько, О. В. Імплементація ціннісних орієнтирів різних поколінь в управління трудовими відносинами / О. В. Безпалько, Л. І. Тертична // Science and innovation of modern world : The 3rd International scientific and practical conference, November 24-26, 2022. - London, 2022. – Р. 677-681.

Менеджмент персоналу : навч. посібник / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, А. С. Зєніна-Біліченко, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; за. заг. ред. О. І. Драган. - Київ : МПП «ЛИНО», 2022. -  612 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37650

Теоретико-прикладні підходи до формування соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. О. І. Драган, Н. С. Скопенко. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 295 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38336/1/kol_monogr.pdf

Effectiveness of Human Resources Management in the Enterprises of Ukraine’s Bakery Industry / Yaryna Yuryk, Olena Bezpalko, Yuliia Hryniuk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43, № 1. – P. 137–150.

Introduction of adult education as a modern educational and economic labour market trend [Electronic resourse] / V. Blyzniuk, Y. Yuryk, L. Tokar, M. Serebrianska, O. Bezpalko, Z. Buryk // Laplage in Journal. – 2021. – Vol. 7, № 1. – P. 304–313. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36948/1/11.pdf

Безпалько, О. В. Професійне самовизначення та перспективи реалізації Інтелектуального потенціалу сучасної молоді / О. В. Безпалько // Проблеми управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 41–42.

Практикум з соціально-економічної безпеки : робочий зошит для здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр економічних спеціальностей / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, А. О. Левчук, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка ; [заг. ред. О. І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2021. – 121 с.

Безпалько, О. В. Аналітика бонусних програм і виплат / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк // Economy. Management. State and Law : Monografia pokonferencyjna science, research, development Wydawca, 30.03.2020. – Warszawa : Diamond trading tour, 2020. – № 27. – P. 13–15.

Безпалько, О. В. Євроадаптація трудових відносин на вітчизняних підприємствах відповідно до змін на світовому ринку праці / О. В. Безпалько, А. С. Мурай // Nauka i Studia. – Przemyśl z.o.o. «Nauka I studia». – 2020. – № 12 (214). – С. 28–32.

Безпалько, О. В. Сучасні світові тренди управління кар’єрою персоналу в системі управління трудовими відносинами / О. В. Безпалько, А. О. Пузина // Nauka i Studia. – Przemyśl z.o.o. «Nauka I studia». – 2020. – № 12 (214). – С. 3–9.

Безпалько, О. В. Особливості захисту торгової марки як об`єкта інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк // Věda a technologie: krok do Budoucnosti : materiály XVI Mezinárodní vĕdecko-praktická konference, 22-28 února 2020 r. ‒ Praha : Publishing House «Education and Science», 2020. ‒ Vol. 4. – S. 59–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31882/1/%d0%a2%

d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b0%d0%

bb%d1%8c%d0%ba%d0%be__%d0%93%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8e%

d0%ba_2020.pdf

Безпалько, О. В. Особливості та врегулювання «граничних» типів трудових відносин / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 105–106.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31071/1/

LABOR_ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf

Кемська, В. В. Передумови використання підприємствами лізингових послуг у практиці управління трудовими відносинами [Електронний ресурс] / В. В. Кемська, О. В. Безпалько // Modern scientific potential ‒ 2020 : materials of the XVI International scientific and practical conference, February 28-March 7, 2020. History. Law. Economic science. Public administration. – Sheffield. Science and education LTD, 2020. ‒ Р. 35–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31881/1/%d0%a2%

d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%9a%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8c%d0%ba%

d0%b0_%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba

%d0%be_2020.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/

management.pdf

Безпалько, О. В. Адаптація нових працівників підприємства на засадах соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, В. В. Матяш // Найновите научни постижения – 2019 : материали ХIV Международна научна практична конференция, 15-22 марта 2019 г. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2019. – Vol. 3. – С. 60–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29963/1/Matyash.pdf

Безпалько, О. В. Безробіття в Україні: стан, тенденції та шляхи подолання / О. В. Безпалько, В. С. Клочко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С.108–110.

Безпалько, О. В. Конкурентоспроможність персоналу як основа конкурентоспроможності підприємства / О. В. Безпалько, В. Ярощук // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 18–20.

Безпалько, О. В. Прожитковий мінімум як ключовий соціальний стандарт держави [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Л. І. Тертична // Věda a vznik-2019 : materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická conference, 22-30 prosinců 2019 r. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2019. ‒ Vol. 12. – S. 56–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31883/1/%d0%a2%

d0%b5%d0%b7%d0%b8%20%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b0%d0%

bb%d1%8c%d0%ba%d0%be_%d0%a2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%

87%d0%bd%d0%b0.pdf

Безпалько, О. В. Середня тривалість життя в різних країнах світу / О. В. Безпалько, А. Я. Рудова // Nauka i inowacja – 2019 : materialły XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 października 2019 r. – Przemyśl : Nauka i studia, 2019. ‒ Vol. 4. – С. 16–18.

Бєлова, Т. Г. Порівняльний аналіз методичних підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Бєлова, О. В. Безпалько, О. Ф. Крайнюченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2019. – № 3. – С. 77–80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29720/1/1.pdf

Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Мазник, Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, О. М. Олійниченко ; за заг. ред. Л.В. Мазник. – Київ : Кафедра, 2019. – 290 с. – Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29907/1/posibnuk.pdf

Рудова, А. Я. Середня тривалість життя в різних країнах світу [Електронний ресурс] / А. Я. Рудова, О. В. Безпалько // Nauka i inowacja–2019 : materialły XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 października 2019 roku. – Volume 4 : Prawo. Ekonomiczne nauki. Zarządzanie. ‒ Przemyśl : Nauka i studia, 2019. ‒ S. 16-18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31884/1/%d0%a2%

d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%

b0_%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0

%be_2019.pdf

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, О. І. Драган, Л. М. Мазник, А. О. Левчук, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, Н. М. Чеснік, О. А. Чигринець ; за заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2019. ‒ 277 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29022/1/Dragan.pdf

Безпалько, О. В. Методичні аспекти оцінки вартості знака для товарів і послуг як інтелектуального капіталу інноваційної економіки [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Т. Г. Бєлова // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 66- 73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32693/1/

METHODICAL%20ASPECTS%20OF%20VALUATION%20THE%20COST.pdf

Економіка праці та соціально-трудові відносини : робочий зошит / укладачі : Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2018. – 164 с.

Книш, І. В. Аналіз сучасних демографічних тенденцій в Україні / І. В. Книш, О. В. Безпалько // Nauka i studia. – Przemyśl z.o.o. : «Nauka I studia», 2018. – № 14 (194). – С. 20–24.

Ковалюха, В. В. Центр навчання персоналу як перспективний інструмент розвитку людських ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ковалюха, О. В. Безпалько // Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami ‒ 2018 : мateriały ХIV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 listopada 2018 roku. – Vol. 3. Economiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – S. 49–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29962/1/Kovaliukha.pdf

Кур’ян, С. П. Особливості ліцензійних угод як засобів комерціалізації інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. П. Кур’ян, О. В. Безпалько // Dny vĕdy – 2018 : мateriály XIV Мezinárodni vĕdecko-praktická conference, 22-30 brezna 2018 roku. – Praha : Publishing House Education and Science, 2018. – Vol. 3. – S. 11–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27926/1/

Features%20of%20licensing%20agreements%20as%20a%20means%20of%

20commercialization%20of%20intellectual%20property.pdf

Орліченко, М. С. Особливості літературної діяльності як об’єкта захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / М. С. Орліченко, О. В. Безпалько // Dny vĕdy – 2018 : materiály XIV Mezinárodni vĕdecko-praktická conference, 22-30 brezna 2018. – Praha : Publishing House Education and Science, 2018. – Vol. 3. – S. 8–10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27925/1/

Features%20of%20literary%20activity%20as%20a%20object%20protection%

20of%20the%20rights%20of%20intellectual%20property.pdf

Сиволобова, Я. А. Аналіз трудових процесів керівника групи контакт-центру [Електронний ресурс] / Я. А. Сиволобова, О. В. Безпалько // Роль молоді у розвитку АПК України : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 26-27 квітня 2018 р. – Київ : НУБіП України, 2018. – С. 243–245. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27928/1/

Analysis%20of%20the%20labor%20processes%20of%20the%20group%

20leader%20contact-center.pdf

Сніжко, К. В. Інноваційний потенціал підприємства як основа його розвитку [Електронний ресурс] / К. В. Сніжко, О. В. Безпалько // Fundamental and applied science ‒ 2018 : materials of the XIІI International scientific and practical conference, 7 November 2018. – Sheffield : Science and education ltd, 2018. – Vol. 46. – P. 7‒10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29964/1/Snizhko.pdf

Тертична, Л. І. Політико-правова безпека підприємства : сутність, діагностика її рівня / Л. І. Тертична, О. В. Безпалько, К. О. Рибак // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія  : Економічні науки. – 2018. – № 32. – С. 117–121.

Безпалько, О. В. Роль інтелектуальних знань в сучасному розвитку суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко // Scientific horizons – 2017 : materials of the XIІI International scientific and practical conference, September 30-October 7, 2017. – Sheffield : Science and education ltd, 2017. – Vol. 4. Economic science. – S. 34–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27930/1/

The%20role%20of%20intellectual%20knowledge%20in%20the%20modern%

20development%20of%20society.pdf

Грищенко, Д. Г. Лідерство як феномен ефективного управління / Д. Г. Грищенко, О. В. Безпалько // Nauką i inowacja-2017 : materiały ХІІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 pazdziernika 2017 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2017. – Vol. 3. – S. 24–26.

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика [Електронний ресурс] : кол. монографія / за заг. ред. О.І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf

Кириченко, В. О. Залежність успішності професійної діяльності від особливостей характеру особистості [Електронний ресурс] / В. О. Кириченко, О. В. Безпалько // Ключови въпроси в съвременна та наука – 2017 : материали за ХІІ Междунородна научна практична конференция, 15-22 април 2017 г. – Vol. 4. История Публичната администрация. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2017. – С. 45–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28043/1/Kyrychenko.pdf

Кириченко, В. О. Особливості захисту інтелектуальної власності в Китаї [Електронний ресурс] / В. О. Кириченко, О. В. Безпалько // Бъдещи въпроси от света на науката – 2017 : материали за ХІІ Mеждунородна научна практична конференция, 15-22 декември 2017 г. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2017. – Vol. 5. Икономики. – С. 34–36. –Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789 /27927/1/Special%

20attention%20to%20security%20and%20privacy%20in%20China.pdf

Бабік, Ю. В. Чинники впливу на процес відтворення населення України [Електронний ресурс] / Ю. В. Бабік, О. В. Безпалько // Strategiczne pytania switowej nauką – 2016 : materiały ХІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 lutego 2016 r. – Vol. 1. Economiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i studia, 2016. – S. 25–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28042/1/

Przemy%c5%9bl.pdf

Безпалько, О. В. Основні аспекти взаємозв’язку між ефективністю, продуктивністю та результативністю праці [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько, Ю. В. Бабік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 3 (178). – С. 83–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28041/1/Bezpalko.pdf

Кириченко, В. О. Стан безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. О. Кириченко, О. В. Безпалько // Moderni vymozenosti vĕdy – 2016 : materiály XII Mezinárodni vĕdecko-praktická konference, 22-30 ledna 2016 roku. – Dil. 1. Economické vĕdy. – Praha : Education and Science, 2016. – S. 44–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28044/1/Materi%c3%a1ly.pdf

Словник термінів з управління персоналом / уклад : О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2016. – 156 с.