Березянко Тамара Володимирівна

ORCID ID: 0000-0001-9228-4239

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
1
1
9
2
135

Перелік опублікованих документів:

Проблеми й перспективи відновлення та розвитку підприємств харчової промисловості в сучасних умовах : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. проф. Н. С. Скопенко. – Київ : ЦП Компринт, 2024. – 434 с. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/2ff4fe65-d9ae-42a1-81d7-801e8ca7796b

International experience of capitalization of knowledge in terms of innovation economy [Electronic resourse] / M. Rudenko, T. Berezianko, I. Halytsia, M. Dziamulych, O. Kravchenko, V. Krivorychko // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. – 2023. – № 4 (51). – Рp. 508–518. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5c36d72b-d6e9-49fa-8f52-3b4284f9a95b

The fourth industrial revolution and strategic regularities of management and competitiveness improvement of economic entities [Electronic resourse] / I. Halytsia, O. Oleksiuk, O. Prokopenko, G. Abashidze, T. Berezianko // International Scientific Journal Innovative Economics and Management. – 2023. – Vol 10, No1. – Pp. 40-47. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/9d7070f0-a091-434d-91ec-f363e6d285e7

Березянко, Т. В. Напрямки розвитку підприємств оліє-жирової галузі України у нестабільній ринковій ситуації / Т. В. Березянко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2023 р., м.Київ. – С. 11–14.

Березянко, Т. В. Новації національного ринку праці в умовах нестійкого економічного стану / Т. В. Березянко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 21-22 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 167-171.

Березянко, Т. В. Ринкова специфіка Інтернет-комунікаційного простору України [Electronic resourse] /Т. В. Березянко // Scientific research in the modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical konference, 9-11 March 2023, Toronto, Canada. – Perfect Publishing, 2023. – Pp. 371–376. Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40775/1/23.pdf

Березянко, Т. В. Специфічні риси сучасного національного ринку праці / Т. В. Березянко // Розвиток ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень: виклики для України, 27 квітня 2023 р., Київ-Маріуполь.

Галиця, І. Здобувачі вищої освіти прогнозують майбутнє / І. Галиця, Т. Березянко // Освіта і суспільство. – 2023. – 1-2 (59-59). – С. 3.

Інтелектуальні еліти суб’єктів господарювання та кругова економіка / І. О. Галиця, О. І. Олексюк, Т. В. Березянко, Т. В. Косарева // Circular Economy BSB. – 2023.

Development of responsible practices of enterprise and personnel management in the oil industry of  Ukraine /  O. Sheremet, T. Berezianko, I. Halytsia, A. Zenina-Bilichenko // Economic Innovations. – 2022. - № 24(1(82). - Р. 176-186.

Social responsible management and good pratice / T. V. Bereziankoh, O. O. Sheremet, I. O. Halytsia, A. S. Zinina-Bilichenkoh, M. P. Marshalenko // Journal of Community Positive Practices. – 2022. – Special Issue 22. – Pp. 82–95. DOI 10.35782/JCPP.2022.SI.07

Березянко, Т. В. Актуалізація мотивації в параметрах корпоративної соціальної відповідальності / Т. В. Березянко, Е. Нурієв, Р. Нурієв // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 125-130.

Березянко, Т. В. Волонтерські практики підприємств харчової промисловості в кризових умовах / Т. В. Березянко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 76-79.

Березянко, Т. В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор ефективної діяльності сучасних підприємств харчової галузі / Т. В. Березянко, І. О. Галиця, С. В. Малихіна / Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2021. – Вип. 30. - С.173-181.

Березянко, Т. В. Теоретичні підходи та практична реалізація доброчинності у форматі корпоративної соціальної відповідальності / Т. В. Березянко, О. С. Харін // Ефективна економіка. – 2022. - № 12.

Березянко, Т. В. Удосконалення методів менеджменту, адміністрування та стратегічного управління розвитком людського ресурсу / Т. В. Березянко, О. П. Осадчук // Економіка та суспільство, - 2022. – Вип. 43.

Березянко, Т. В. Фінансовий ризик при формуванні стратегії сталого розвитку підприємства / Т. В. Березянко, О. В. Костриця, В. О. Дорошенко // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 35.

Менеджмент персоналу : навч. посібник / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, А. С. Зєніна-Біліченко, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; за. заг. ред. О. І. Драган. - Київ : МПП «ЛИНО», 2022. -  612 с. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37650

Розвиток відповідальних практик управління підприємством та персоналом в олійній індустрії України /  О. О. Шеремет, Т. В. Березянко, І. О. Галиця, А. С. Зєніна-Біліченко // Економіка та інновації. - 2022. - Том 24, Вип.1. - С.176-187.

Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології : колективна монографія / Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, О. І. Драган, О. М. Петухова, Н. С. Скопенко, С. А. Стахурська та ін. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. - 432 с.

Теоретико-прикладні підходи до формування соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. О. І. Драган, Н. С. Скопенко. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 295 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38336/1/kol_monogr.pdf

Closed-Loop Supply Chain: A bibliometric and visualization analysis [Electronic resource] / L. Saher, L. Syhyda, O. Korobets, T. Berezianko // The International Conference on Innovation, Modern Applied Science & Environmental Studies (ICIES2020). – 2021. – Vol. 234. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36951/1/5.pdf

Березянко, Т. В. Посткризові орієнтири соціальної адаптації діяльності корпоративного сектору / Т. В. Березянко. // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 143–155.

Березянко, Т. В. Стратегічні аспекти ділової практики національних корпоративних структур / Т. В. Березянко // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального мережного середовища : ІІ дистанційна Міжнародна наукова конференція, 21-22 травня 2021 р. – Ле Ман (Франція).

Березянко, Т. В. Стратегічні зміни політики управління персоналом / Т. В. Березянко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 112.

Практикум з соціально-економічної безпеки : робочий зошит для здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр економічних спеціальностей / уклад. : О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, А. О. Левчук, Л. М. Мазник, Л. І. Тертична, О. М. Соломка ; [заг. ред. О. І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2021. – 121 с.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32651/1/V_2021-isp.pdf

Berezianko,T. Cluster policy of innovative development of the national economy: integration and infrastructure aspects / T. Berezianko // Peculiarities of production and euro-adaptation of the plant market of Ukraine : collective monograph. – Poznań : Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. – P. 258–272.

Березянко, Т. В. Актуальні питання корпоративного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Ефективна економіка. – 2020. – № 8. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31972/1/Berezyanko%202020%202.pdf

Березянко, Т. В. Методичні основи оцінки рівня соцільної відповідальності на підприємствах харчової промисловості / Т. В. Березянко // Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія / за ред. О. І. Драган, Н. С. Скопенко. – Київ : Кафедра, 2020. – С. 224–235.

Березянко, Т. В. Національні проблеми виконання міжнародних зобов’язань в сфері розвитку людського капіталу [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Ефективна економіка. – 2020. – № 4. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31970/1/Berezyanko%202020%201.pdf

Березянко, Т. В. Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів / Т. В. Березянко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 49–50.

Березянко Т. В. Принципи управління корпоративною соціальною відповідальністю в мережевих готельних системах / Т. В. Березянко, М. П. Маршаленко // Ефективна економіка. – 2020. – № 10.

Березянко, Т. В. Розкриття інформації в параметрах формування суспільно відповідального підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Ефективна економіка. – 2020. – № 9. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31977/1/Berezyanko%202020%203.pdf

Березянко, Т. В. Сучасні тенденції організації праці HR-фахівця / Т. В. Березянко // Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія / за ред. О. І. Драган, Н. С. Скопенко. – Київ : Кафедра, 2020. – С. 288–299.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Київ : Кафедра, 2020. – 310 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31071/1/

LABOR_ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf

Менеджмент організацій і адміністрування : теорія та практика : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf

Berezianko, T. Export opportunities of the sunflover oilproduct group for Ukraine [Electronic resourse] / T. Berezianko // Modern Foundation for Human Development: Conference Proceedings : IІI International Scientific Conference Economy and Society, April 26th, 2019. Leipzig, Germany : Baltija Publishing. – Рр. 90-93. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40765/1/11.pdf

Berezianko, T. Features of the market of plant oil production in Ukraine [Електронний ресурс] / T. Berezianko // Інноваційний потенціал: держава, кластер, підприємство. – 2019. – С. 87–91. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40769/1/17.pdf

Berezianko, T. Features of the market of plant oil production in Ukraine / T. Berezianko // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 12–15.

Berezianko, T. Innovative Educational Technologies: European Experience and Application in Training in Economics and Management Training / T. Berezianko // Features of innovation policy of Ukraine. – Riga : 2019. – P. 144.

Berezianko, T. Features of the market of plant oil production in Ukraine / T. Berezianko // Інноваційний потенціал: держава, кластер, підприємство : матеріали Міжнародної наукової конференції, 27 грудня. – Lisbon, 2019. – P.87–91.

Berezianko, T. Peculiarities of production and export orientation of ukrainian oil and fat industry / T. Berezianko // Innovation potential: state, cluster, enterprise : proceedings of the conference, December 27 2019. – Lisabon, Portugal, 2019. – Р. 87–91.

Berezianko, T. V. The specificity of strategies of oligopolistic enterprises of the food industry / T. V. Berezianko, A. S. Zienina-Bilichenko // Strategic Management: global trends and national peculiarities : collective monograph. – Poland : Publishing House «Baltija Publishing», 2019. – Р. 442–458.

Burlutska, S. V. The export determinant of socio-economic resilience in foreign economic activity sustainable economic development [Electronic resourse] / Sv. V. Burlutska, S. V. Burlutskiy, T. V. Berezianko // Journal of Life Economics. – Istanbul. – 2019. – Vol. 6, Issue 4. – Р. 413–420. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32039/1/%d0%a2%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f_2019.pdf

Березянко, Т. В. Євроінтеграційні орієнтири освітніх процесів розвитку людського капіталу України [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Ефективна економіка. – 2019. – № 7. Режим доступу :

Березянко, Т. В. Зміни ринкової економіки на основі КСВ [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 12–14. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/e2b6048c-9e35-4794-ac7f-4076048bc627

Березянко, Т. В. Міжнародне методичне забезпечення оцінки розвитку людського капіталу України [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Регіональна економіка та управління. – 2019. – № 3. – С. 5–9. Режим доступу :

Березянко, Т. В. Напрямки регулювання соціальних та корпоративних ефектів / Т. В. Березянко // Перспективы эффективных управленческих решений в бизнесе и проектах : V Международная научно-практическая конференция, 19-20 сентября 2019 г., г. Одесса. – Одеса : Международный гуманитарный университет, 2019.

Березянко, Т. В. Національна інноваційна система: проблеми людських ресурсів / Т. В. Березянко // Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 27 грудня 2019 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 66–71.

Березянко, Т. В. Особливості інноваційної політики України / Т. В. Березянко // Innovative Educational Technologies : European Experience and Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2019. – P. 6–10.

Березянко, Т. В. Перспективи трансформації ринкової економіки на основі КСВ / Т. В. Березянко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 09 липня 2019 р. – Тернопіль, 2019. – Вип. 40.

Березянко, Т. В. Стратегічне управління підприємством у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Т. В.Березянко, Є. А. Новікова // Ефективна економіка. – 2019. – № 1.

Березянко, Т. В. Сутність глобалізації та її вплив на структурні трансформації у світовій економіці / Т. В. Березянко // Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : кол. монографія / за ред. В.І. Ємцева. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – С. 38–50.

Березянко, Т. В. Сучасні тенденції національного освітнього процесу [Електронний ресурс] / Т. В.Березянко // Ефективна економіка. – 2019. – № 6. Режим доступу :

Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Мазник, Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, О. М. Олійниченко ; за заг. ред. Л.В. Мазник. – Київ : Кафедра, 2019. – 290 с. Режим доступу :

Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Т. М. Березянко, О. І. Драган, Л. М. Мазник, А. О. Левчук, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, Н. М. Чеснік, О. А. Чигринець ; за заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2019. ‒ 277 с. Режим доступу :

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія [Електронний ресурс] / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. – Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 400 с. Режим доступу :

Berezianko, T. Econometric acceptance of use of corporate social responsibility / T. Berezianko / // Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph. – Riga : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018. – P. 38–58.

Berezianko, T. Innovation system of Ukraine: state and problems of development / T. Berezianko // Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph. – Riga : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018. – P. 424–443.

Berezianko, T. Measurement of the economic impact of responsibility oriented activity of oligopoly entities in food sector / T. Berezianko // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Березянко, Т. В. Визначення інструментів національного розвитку в післякризовому світі / Т. В. Березянко // Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 березня 2018 р. м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 19–22.

Березянко, Т. В. Законодавчі аспекти формування розвитку ринкових земельних відносин [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Законодавчі засади формування національного ринку землі : круглий стіл. – 6 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28025/1/analitichna_zapiska.pdf

Березянко, Т. В. Онтологія постіндустріальної економіки : ґенеза та напрямки трансформації / Т. В. Березянко // The modern trends in the development of business responsibility : International scientific conference, 29 June 2018. – Lisbon, Portugal, 2018. – P. 1. – P. 1–5.

Березянко, Т. В. Простежуваність якості та безпеки в оліє-жировій промисловості [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – T.24, № 3. – С. 46–55. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32734/1/

QUALITY%20AND%20SAFETY%20TRACEABILITY.pdf

Березянко, Т. В. Регуляторне призначення корпоративної соціальної відповідальності / Т. В. Березянко // Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 січня 2018 р., м. Дніпро. – Дніпро : Перспектива, 2018. – С. 24-26.

Березянко, Т. В. Соціально відповідальний статус харчової промисловості / Т. В. Березянко // Економічне зростання : стратегія, напрямки і пріоритети : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 січня 2018 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : СІЕУ, 2018. – Ч. І. – С. 23–27.

Березянко, Т. В. Співпраця з громадою компаній харчової промисловості в рамках розвитку КСВ в Україні / Т. В. Березянко // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації : ІІ Міжнародна наукова конференція, 23 березня 2018 р. – Клайпеда, 2018. – С. 114–117.

Березянко, Т. В. Стан інноваційної системи України [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 130–139. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32771/1/STATE%20OF

%20THE%20INNOVATIVE%20SYSTEM%20OF%20UKRAINE.pdf

Березянко, Т. В. Сучасна реалізація та потенціал соціально орієнтованого маркетингу в Україні / Т. В. Березянко // Innovation management in marketing: modern trends and strategic imperatives : conference proceedings : International scientific-practical conference, April 12-13 2018. – Poznan, Poland : WSPA Publishing, 2018. – P. 166–170.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : робочий зошит / укладачі : Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер, Д. Г. Грищенко, Ю. М. Гринюк, О. І. Драган, Л. В. Мазник, О. М. Олійниченко, Л. І. Тертична, О. А. Чигринець, Я. І. Юрик. – Київ : Кафедра, 2018. – 164 с.

Коваль, Я. Чинники підвищення продуктивності праці на сучасному підприємстві молочної промисловості / Я. Коваль, Т. В. Березянко // Роль молоді у розвитку АПК України : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 26-27 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУБіП, 2018. – С. 26–28.

Штепенко, О. Новітні підходи в управлінні персоналом / О. Штепенко, Т. В. Березянко // Роль молоді у розвитку АПК України : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 26-27 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУБіП, 2018. – С. 102–105.

Berezianko, T. Level assessment of good practice in food industry of Ukraine / T. Berezianko // Ukrainian Jornal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 1. – P. 157–169.

Березянко, Т. В. Відповідальні трудові практики в олійно-жировій промисловості / Т. В. Березянко // Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика : кол. монографія / за заг. ред. Драган О.І. – Київ : Кафедра, 2017. – С. 52–80.

Березянко, Т. В. Особливості системи вищої освіти Франції / Т. В. Березянко, Г Чинарро // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та розвиток АПК : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУБіП, 2017. – С. 227.

Березянко, Т. В. Розвиток олігопольних стратегій в харчовій промисловості / Т. В. Березянко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С.13–15.

Березянко, Т. В. Соціальні очікування напрямків розвитку національного корпоративного сектору / Т. В. Березянко // Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 липня 2017 р. – Київ : ГО «Київський економічний центр», 2017. – С. 43–47.

Березянко, Т. В. Соціальні стратегії підприємств харчової промисловості / Т. В. Березянко // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : Міжнародна науково-практична конференція, 30 червня 2017 р. – Запоріжжя : ГО «СПЕУ», 2017. – Ч. 1. – С. 48–52.

Березянко, Т. В. Соціальні чинники підвищення стійкості підприємства / Т. В. Березянко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 207-208.

Березянко, Т. В. Соціально-трудові практики підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. В. Березянко // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 58–67. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32606/1/SOCIAL%20

AND%20LABOUR%20PRACTICES.pdf

Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом : теорія та практика [Електронний ресурс] : колективна монографія / за заг. ред. О.І. Драган. – Київ : Кафедра, 2017. – 272 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf

Berezynko, T. Implementation of the safety and quality requirements and csr principles of the eu in the oil-fat industry of Ukraine / T. Berezynko / Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels : collective monograph. – Vol. 3. – Lithuania : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2016. – Р. 104–120.

Berezianko, T. Implementation of responsibility in corporate companies / T. Berezianko // Economy and Society: Modern Foundation for Human Development : Interntional scientific conference, 31.10.2016. – Leipzig, Germany, 2016. – P. 77–79.

Berezianko, Т. Corporate social responsibility in oils and fats sector / Т. Berezianko, А. Zielinska // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8 th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May 2016 : book of abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – С. 95.

Березянко, Т. В. Вплив олігополігополізації на особливості конкурентних стратегій в харчовій промисловості / Т. В. Березянко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016.

Березянко, Т. В. Іституціональні інструменти сталого розвитку корпоративного сектору у форматі соціальної держави / Т. В. Березянко // Регіональна економіка та управління. – 2016. – № 2. – С. 13–17.

Березянко, Т. В. Моделювання задачі розвитку корпоративного сектору у параметрах КСВ / Т. В. Березянко // Економічні студії. – 2016. – № 1. – С. 15–18.

Березянко, Т. В. Проблеми ефективності соціальної політики держави / Т. В.Березянко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А., 26-27 травня 2016 р., м. Київ : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 13–16.

Березянко, Т. Система безперервної кваліфікаційної підготовки Франції / Т. Березянко, М. Чинарро // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія і практика : матеріали ІV Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-25 листопада 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 54–55.

Березянко, Т. В. Теоретико-методологічне підгрунтя зміни орієнтації розвитку національного ринкового суспільства / Т. В. Березянко // Регіональна економіка та управління. – 2016. – № 1. – С. 21–24.

Христодорова, В. Підвищення якості продукції як стандарт ринку / В. Христодорова, Т. Березянко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 57.