Уліщенко Андрій Борисович

ORCID ID: 0000-0003-0539-7249

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
31
5
14

Перелік опублікованих документів:

Виклики запровадження імерсійних технологій навчання у вищій медичній освіті України в умовах військової агресії / В. В. Уліщенко, О. П. Волосовець, В. М. Рудіченко, О. І. Кефелі-Яновська, А. Б. Уліщенко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17 червня 2022 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 875-879.

Уліщенко, А. Б. VR технології у навчанні іноземної мови / А. Б. Уліщенко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції, 16-17 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 42-44.

Уліщенко, А. Онлайн-квест – технологія педагогічного скаффолдингу у вищій школі / А. Уліщенко, В. Уліщенко // Академічні студії. – 2022. – № 4.

Уліщенко, А. Особливості застосування імерсійних технологій навчання у вищий освіті / А. Уліщенко, В. Уліщенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 2022. – Вип. 51. – С. 702-710.

Ulishchenko, A. Англомовний навчальний контент онлайн освіти (психологічні аспекти взаємодії) / Andriy Ulishchenko, Mikola Bezshtanko // Pedagogical Challenges of Modern Education in the Context of Blended Learning : Scientific Monograph / Edited by Sofiia Sokolova. – Warsaw–Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2021.

Ulishchenko, A. English-language learning context in the Covid-19 pandemic: psychological success factors / Andrij Ulishchenko, Mikola Bezshtanko // The Development of University Education in the Postmodern Period: Current Trends of the Intercultural Communication and Teaching Methods in the Context of Socio-cultural Transformations and Blended Learning : VII th  International Academic Conference, March 10, 2021. – Warsaw–Józefów, 2021.

Уліщенко, А. Б. Психологічні аспекти дистанційного вивчення іноземної мови / А. Б. Уліщенко // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 240–247.