Мірзодаєва Тетяна Віталіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
1
1
30
4
16

Перелік опублікованих документів

Development of tourism services in the framework of sustainable development after the COVID-19 pandemic / L. Zharova, N. Raksha, A. Spitsyna, O. Karolop, T. Mirzodaieva // Rivista di studi sulla sostenibilita. – 2022. – Vol. 1. – Pp. 13–30. DOI: 10.3280/RISS2022-001002

Theoretical and methodological fundamentals of the modern paradigm of quality management in the field of tourism / V. Baіev,  I. Bakhov, T. Mirzodaeva, O. Rozmetova,  N. Boretska // Journal of environmental management and tourism. – JEMT, 2022. – Vol. 13, № 2 (58). – Р. 338-345.

Мірзодаєва, Т. В. Місце спортивного туризму в соціально-економічній системі дестинації / Т. В. Мірзодаєва, Н. Строянівська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 1.

The concept of a multilevel model of ukraine's capacity as a place of medical tourism: development factors and prospects / V. V. Bayev, I. S. Bakhov, O. V. Bezpala, K. O. Veres, T. V. Mirzodaieva // Turismo-estudos e praticas. – 2021. – Vol. 1.

Complex Modernization of Public Infrastructure and Hospitality as a Factor in the Sustainable Development of the City in Ukraine [Electronic resource] / M. Melnykova, Y. Gradoboіeva, T. Mirzodaieva, N. Ragulina // European Journal of Sustainable Development. – 2020. – Vol. 9, Issue 1. – P. 183–204. – Access mode : https://bit.ly/3qhoRl4

Hladkyi, O. Creative economy – element of modern innovation development / O. Hladkyi, T. Mirzodaieva // Humanistic paradigm of tourism and geography. – Slovakia : Academic Society of Michal Baludansky, 2020. - Р. 183-204.

Мірзодаєва, Т. В. Діяльність тематичних парків в Україні на прикладі «Парку Київська Русь» / Т. В. Мірзодаєва, С. П. Батиченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2020.

Мірзодаєва, Т. В. Законодавчо-нормативне забезпечення організації екскурсійної діяльності  / Т. В. Мірзодаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 352.

Мірзодаєва, Т. В. Організація екскурсійної діяльності в Україні: Законодавчо-нормативні проблеми розвитку / Т. В. Мірзодаєва // Eurasian scientific congress : abstracts of the 6-th International scientific and practical conference, 14-16 червня. – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 602-607.

Мірзодаєва, Т. В. Розвиток інформаційно-туристичної інфраструктури в Ужанському НПП / Т. В. Мірзодаєва // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – Вип. 60. – С. 15-17.

Мірзодаєва, Т. В. Тенденції туристичної діяльності на природоохоронних територіях / Т. В. Мірзодаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 393.

Мірзодаєва, Т. В. Вітчизняна практика розвитку гастрономічного туризму [Електронний ресурс] / Т. В. Мірзодаєва, С. П. Батиченко, В. Є. Батун // Часопис картографії. – 2019. – Вип. 20. – С. 100-110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32512/1/Batich2.pdf

МірзодаєваТ. Оптимізація роботи персоналу хостелів через автоматизацію рецепції [Електронний ресурс] / Т. Мірзодаєва, Л. Дубицька // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 жовтня 2019 р. – Львів : ЛДУФК, 2019. – С. 23-27.

Терлецька, А. В. Підвищення ефективності логістичної діяльності туристичного підприємства / А. В. Терлецька, Т. В. Мірзодаєва // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 . – С. 218.

Ткаченко, Т. Процесні інновації в підвищенні конкурентоспроможності готельного комплексу / Т. Ткаченко, Т. В. Мірзодаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 404.

Hladkyi, O. The development of recreation science as the main theoretical fundamental of tourism integrations [Electronic resource] / O. Hladkyi, T. Mirzodaieva // Dniprop. Univer. bulletin, Geology, geography. – 2018. – 26 (1). – P. 33-40. – Access mode : https://bit.ly/30YUVBI

Дерій, Ж. В. Нівелювання регіональних диспропорцій людського розвитку [Електронний ресурс] / Ж. В. Дерій, Т. В. Мірзодаєва // Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2018. – С. 387–389. – Режим доступу : https://bit.ly/32vP7QC

Гладкий, О. В. Особливості розробки картографічного зображення туристичного маршруту [Електронний ресурс] / О. В. Гладкий, Т. В. Мірзодаєва // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя, 2017. – С. 80-82. – Режим доступу : https://bit.ly/32mqMwM

Мірзодаєва, Т. В. Використання екологічних туристичних маршрутів у букових пралісах Українських Карпат [Електронний ресурс] / Т. В. Мірзодаєва, Ж. В. Дерій, С. М. Манжалій // Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Рахів, 2017. – С. 209-217. – Режим доступу : https://bit.ly/3mt9N2w

Мірзодаєва, Т. В. Засади формування національного інноваційного кластеру авіабудування в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Мірзодаєва // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – Київ : НАУ, 2011. – № 4, Т. 2. – С. 139-144. – Режим доступу : https://bit.ly/3H7uJUO

Гладкий, О. В. Розвиток підприємств малого та середнього бізнесу в Херсонській області : проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Гладкий, Т. В. Мірзодаєва, О. О. Скляров // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон, 2016. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 62-68. – Режим доступу : https://bit.ly/32zQJsg