Пастух Ганна Степанівна

ORCID ID: 0000-0003-3846-7418

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
2
27
3
16

Перелік опублікованих документів:

Ensuring the competitiveness of restaurants by determining the quality of diets [Electronic resourse] / O. Kuzmin, O. Niemirich, I. Koretska, H. Pastukh, I. Ustymenko, T.Berezhna // Pandemic economic crisis: changes and new challenges to society : scientific monograph / edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – P. 100–109. – Access mode : https://bit.ly/3KYpRo5

Пастух, Г. Перспективи використання картопляного пектину як структуроутворювача харчових продуктів / Г. Пастух, О. Грабовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – С. 396.

Пастух, Г. С. Про можливість використання пектину отриманого з вітчизняної сировини в продукції ресторанного господарства / Г. С. Пастух // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 222.

Інтенсифікація гідролізу пектиновмісної сировини використанням НВЧ-випромінювання / А. Бабій, Т. Галатенко, Г. Пастух, О. Грабовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 245.

Мартинюк, А. С. Актуальні напрямки утилізації відходів цукрового виробництва [Електронний ресурс] / А. С. Мартинюк, Г. С. Пастух // Екологічні науки. – 2019. – № 2 (25). – С. 187-190. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30869/3/3.pdf

Наконечна, А. С. Вимоги до води для закладів ресторанного господарства / А. С. Наконечна, Г. С. Пастух // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 93–96.

Пастух, Г. С. Використання комбінованих пектинів у продукції оздоровчого спрямування / Г. С. Пастух, А. С. Мартинюк // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 147–148.

Пастух, Г. С. Одержання харчових волокон із вторинної сировини / Г. С. Пастух, А. С. Мартинюк // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 149–150.

Патент на корисну модель № 137559, МПК (2019.10) Спосіб отримання пектину з вторинної сировини / Грабовська О. В., Пастух Г. С., Кушнір О. В., Крапивницька І. О., Бабій А. М., Галатенко Т. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201904080 ; заяв. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20.

Potato pectin: extract methods, physical and chemical properties and structural features / O. Hrabovska, H. Pastukh, V. Moiseeva, V. Miroshnyk // Ukrainian food journal. – 2015. – Vol. 4, Issue 1. – C. 7–13.

The use of enzyme preparations for pectin extraction from potato pulp / O. Hrabovska, H. Pastukh, O. Lysyi,;et al. // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 2. – P. 215–233.

Грабовська, О. «Віртуальна вода» і її роль у розподіленні водних ресурсів / О. Грабовська, Г. Пастух, І. Совершенна // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018, м. Київ. – 2018. – С. 173–174.

Грабовська, О. В. Дослідження способів вилучення пектину з картопляної сировини / О. В. Грабовська, Г. С. Пастух // Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland : International Multidisciplinary Conference, 19–20 October 2018. – Wolomin, Republic of Poland. – 2018. – Vol. 2. – Р. 96–99.

Дослідження впливу попередньої обробки сировини на вихід та якість пектину / Г. С. Пастух, А. С. Бабій, Т. О. Галатенко, О. В. Грабовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів 19-20 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 235.

Дослідження фізико-хімічних властивостей пектину з овочевих культур / Г. С. Пастух, А. С. Бабій, Т. О. Галатенко, О. В. Грабовська // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 16 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2018. – С. 137–138.

Інтенсифікація гідролізу рослинної сировини полем НВЧ для збільшення виходу пектину / Г. С. Пастух, А. С. Бабій, Т. О. Галатенко, О. В. Грабовська // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 21–22 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 88–89.

Інтенсифікація процесу вилучення пектину з комбінованої рослинної сировини / Г. С. Пастух, А. С. Бабій, Т. О. Галатенко, О. В. Грабовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів 19-20 квітня 2018 р., м. Київ. – С. 231.

Пастух, Г. С. Розроблення технології пектину з вторинної картопляної сировини [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Ганна Степанівна Пастух. – Київ, 2018. – 23 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26811/1/Pastukh.pdf

Пастух, Г. С. Розроблення технології пектину з вторинної картопляної сировини : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 / Пастух Ганна Степанівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 267 с.

Грабовська, О. В. Про перспективи розвитку пектинового виробництва вУкраїні / О. В. Грабовська, Г. С. Пастух // Цукор України. – 2017. – № 6-7. – С. 42–47.

Комбінування сировини як спосіб регулювання властивостей пектину / Г. С. Пастух, А. С. Бабій, Т. О. Галатенко, О. В. Грабовська // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2017 р. – Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2017. – С. 57–58.

Грабовська, О. В. Картопляний пектин як цінна харчова добавка у харчових продуктах оздоровчо-профілактичного призначення / О. В. Грабовська, Г. С. Пастух // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. науково-практичної інтернет- конференції, 30-31 травня 2016 р., м. Кривий Ріг. – С. 57.

Пастух, Г. Дослідження білкової складової баластних сполук картопляного пектину / Г. Пастух, О. Грабовська // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 205.

Пастух, Г. Рентгенофазовий аналіз картопляного пектину / Г. Пастух, О. Грабовська // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 206.