Форостюк Інна Вадимівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
1
35
4
20

Перелік опублікованих документів:

Форостюк, І. В. Ставлення українськоі молоді до вивчення іноземних мов у реальності сьогодення [Electronic resourse] / І. В. Форостюк // Application of knowledge for the development of science : proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, February 21-24, 2023, Stockholm, Sweden. – 2023. – Pp. 258-259. – Режим доступу : https://is.gd/Tw0viQ

Forostiuk, I. Experience of hospitality industry in helping ukrainian refugees in a war period [Електронний ресурс] / І. Forostiuk // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : XІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. –С. 175. – Access mode : https://v.gd/G5lU7U

Hruzevych, M. Digital signage in the hotel business / M. Hruzevych, I. Forostiuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 334.

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. –2022. – Vol. 40 – Рp. 3-12. – Access mode : https://v.gd/vyed4w

Форостюк, І. В. Викладання іноземної мови онлайн у ЗВО – проблеми і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XVIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 07 лютого 2022 р. – Тарту, Естонія, 2022. – С. 384-388. – Режим доступу : https://v.gd/nFVIEP

Форостюк, І. В. Викладання іноземної мови он-лайн у ЗВО – проблеми і шляхи їх вирішення / І. В. Форостюк // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку XVIII : матеріали XVIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 07 лютого 2022 р., м. Тарту. – 2022. – С. 384–388.

Sliusenko, A. Water-air ejector with conical-cylindrical mixing chamber [Electronic resourse] / A. Sliusenko, V. Ponomarenko, I. Forostiuk // Acta Polytechnica. – 2021. – № 61(6). – Pp. 768–776. – Access mode : https://v.gd/P5JGfo

Форостюк, І. В. Викладання англійської мови здобувачам ЗВО в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : міжнародна науково-практична конференція, 2-3 квітня 2021 р. – Київ, 2021. – С. 60-62. – Режим доступу : https://is.gd/di3RKm

Форостюк, І. В. Викладання іноземної мови у вищій школі в умовах дистанційного та змішаного навчання [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. – № 35, Т. 6. – С. 227–232. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35734/1/1.pdf

Форостюк, І. В. Роль українознавчих шкіл у збереженні національної ідентичності української молоді за кордоном [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 6 (99). – С. 195–200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 35733/1/2.pdf

Dziuba, M. Trans Fats are the enemy of humanity of the 21st century / M. Dziuba, I. Forostiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 508.

Herasymchuk, A. Application of minerals in medicine / A. Herasymchuk, I. Forostiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 504.

Levchenko, V. Cultural awareness of academic and teaching staff in the lifelong learning context [Electronic resourse] / V. Levchenko, I. Forostiuk, // Modern approaches to knowledge management development. Ljubljana school of business : collective monograph – Ljubljana, Slovenia, 2020. – Pp. 244-251. – Access mode : https://is.gd/8jWbCZ

Mykhalyk, Yu. Development of glycolic peel recipe / Yu.Mykhalyk, N. Sabadash, I. Forostiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІстолітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 505.

Ohmakevych, A. Determination of tanin in various tea varieties / A. Ohmakevych, I. Forostiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 507.

Ovakimian, L. β-glucan as one of the promising ingredient in cosmetics / L. Ovakimian, I. Forostiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 506.

Yatsiuk, L. Preservation of biological value of blueberries depending on the method of freezing / L. Yatsiuk, I. Forostiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ: НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 509.

Форостюк, І. В. Кейс-метод як сучасна технологія викладання іноземної мови професійного спрямування [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні : ІІІ Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція, 26 березня 2020 р. – Луцьк, 2021. – С. 86-88. – Режим доступу : https://v.gd/HKPgcb

Форостюк, І. В. Методичні аспекти формування навичок аудіювання при підготовці до здачі сертифікаційних іспитів [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк, Н. В. Шерстюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 1. – С. 214–219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32466/1/%d0%a4%d0%be%d1% 80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%ba2.pdf

Форостюк, І. В. Розвиток культурної компетентності педагогів вищої школи [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк, В. В. Левченко // Освітній дискурс : збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2020. – Т. 25, № 7–8. – С. 38–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32467/1/%d0%a4%d0%be%d1% 80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%ba25%287-8%29.pdf

Liquid jet gas ejectors: designs of motive nozzles, performance efficiency [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, Ts. Dimitrov, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk // Proceedings of university of Ruse. – 2019. – Volume 58, book 10.1. – Pp. 91-95. – Access mode : https://v.gd/7Q4cUj

Totska, T. Marketing and management as a literary chase of hotel restaurant business industry / T. Totska, I. Forostiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 546.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія освітньо-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» 1 курсу денної форми навчання / уклад. : І. В. Форостюк, Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко, Н. В. Шерстюк. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – 88 с.

Форостюк, І. В. Використання кейс-метода на заняттях з аанглійської мови з майбутніми спеціалістами в сфері туризму [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2019. – Т. 30 (69), № 2. – С. 146–150. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30621/1/2.pdf

Форостюк, І. В. До питання підготовки студентів та здобувачів наукового ступеню до міжнародного іспиту та ЗНО з англійської мови [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк, Н. В. Шерстюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2019. – № 38, Т. 2. – С. 153–156. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30617/1/1.pdf

Форостюк, І. В. Особливості підготовки майбутніх науковців до міжнародного іспиту на рівень володіння іноземною мовою [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк, Н. В. Шерстюк // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 лютого. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. – С. 348–352. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29807/1/1.pdf

Forostiuk, I. Using Moodle platform in teaching process at high school in Ukraine [Electronic resource] / I. Forostiuk, O. Forostiuk // Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland : multidisciplinary International conference, 19–20 october 2018. – Wolomin Baltija Publishing, 2018. – Vol. 5. – P. 45–47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29799/1/for.pdf

Форостюк, І. В. Підвищення мотивації молоді до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / І. В.Форостюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 7 (162). – С. 36–40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29558/1/2.pdf