Дулька Ольга Степанівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
5
2
24
1
19

Перелік опублікованих документів

Innovative water preparation technology for production of kombucha fermented beverage / О. Dulka, V. Prybylskyi, O. Fedosov, S. Olijnyk, A. Кuts, L. Sharan, I. Koretska, I. Tiurikova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2023. – № 31 (1) – P. 82-91.

Інноваційний підхід до впровадження послуг арт-терапії в готелях України [Electronic resourse] / К. С. Гусельцева, О. С. Дулька, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SWorldJournal. – 2023. – Issue № 19, Part 2. – Pp. 97-107. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41101/1/ART-THERAPY.pdf

Дулька, О. С. Розробка інноваційної технології ферментованого напою комбуча для крафтових підприємств закладів ресторанного господарства / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Б. Шидловська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХI Міжнародної  науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 124-126.

Золотарева, Е. Е. Еко-готелі як складова концепції сталого туризму / Е. Е. Золотарева, О. С. Дулька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 163 – 164.

Ковтун, М. В. Особливості концептуальних закладів ресторанного господарства України / М. В. Ковтун, О. С. Дулька // Сталий розвиток: погляд молоді : тези доповідей ІV Міжнародної конференції для студентів та молодих вчених. – С. 1.

Кондратенко, К. Перспективи крафтового виробництва комбучі із використанням пастерезованого бурякового соку / К. Кондратенко, О. Дулька, В. Прибильський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 190.

Корнієнко, К. Інноваційні способи зберігання сировини в закладах ресторанного господарства / К. Корнієнко, О. Дулька // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2022 р. – Львів : ЛДУФК, 2022. – С. 103.

Михієнко, Я. А. Тренди ресторанного бізнесу в умовах сьогодення / Я. А. Михієнко, О. С. Дулька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 137.

Огієнко, А. Використання в закладах ресторанного господарства посуду та елементів декору з перероблених скляних пляшок / А. Огієнко, О. Дулька // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовтня 2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022. – С. 93-95.

Purification of water-alcohol mixtures by means of modified natural materials / S. Oliinyk, L. Tarasiuk, І. Samchenko, А. Kutz, O. Dulka // Food science and technology. – 2021. – № 15(1). – Рр. 63–72. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37676

Дулька, О. С. Інноваційний безглютеновий ферментований напій для закладів ресторанного господарства / О. С. Дулька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада  2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 112.

Influence of physicochemical parameters of water on the amino acid composition of bread kvas / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – Р. 610–623.

The use of rice in the technology of gluten-free fermented non-alcoholic beverages / O. S. Dulka, V. L. Prybylskiy, A. Kuts, S. Oliinyk, S. Vitriak, Ph. D. Nguyen // Journal Of Food Science And Technology-Ukraine. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. – P. 4–12. DOI: 10.15673/fst.v14i4.1892.

Maslyanko, A. Main downloads of mechanical filters and control filtering in liquor-vodkas production / A. Maslyanko, S. Oliynyk, O. Dulka // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75-ї річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ«УкрНДІспиртбіопрод», 2020. – С. 56–59.

Використання насіння чіа та ксантанової камеді у технології безалкогольних напоїв / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, А. М. Куц та ін. // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : матеріали Міжнародної конференції, 7–9 жовтня 2020 р. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – Р. 67.

Дулька, О. С. Вплив підготовки води на мінеральний склад хлібного квасу / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. П. Вітряк // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 року : тези доповідей. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. – С. 131–133.

Патент на корисну модель № 143986, МПК C12N 1/18 (2006.01). Штам молочнокислих бактерій  Lactobacillus sp. ПМД-19 для виробництва ферментованих напоїв / Прибильський В. Л., Мудрак Т. О., Куц А. М., Дулька О. С., Кушнір О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202001233 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.

The improvement of the water treatment technology for the kvass production / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliynyk, A. Kuts, O Kovalenko // Food Science and Technology. – 2019. – Vol.13, № 2. – P. 111–117. DOI : https://doi.org/10.15673/fst.v13i2.1404.

Using of clinoptilolite, activated charcoal and rock crystal in water purification technology to enhance the biological value of bread kvass / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O. Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 2. – P. 307–316.

Використання природних мінералів та активного вугілля в технології підготовки води при виробництві хлібного квасу [Електронний ресурс] / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, А. М. Куц, О. О. Коваленко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 130–138. – Режим доступу : https://bit.ly/3GNXINb

Дулька, О. С. Удосконалення технології хлібного квасу з використанням підготовленої води та нового штаму дріжджів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Дулька Ольга Степанівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30258/1/Dylka.pdf

Прибильський, В. Л. Вплив фізико-хімічних показників води на амінокислотний склад квасного сусла [Електронний ресурс] / В. Л. Прибильський, О. Дулька, Л. Ю. Королюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 251. – Режим доступу : https://bit.ly/3GSMM11