Васютинська Юлія Олегівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
4
1
22
3
20

Перелік опублікованих документів

Васютинська, Ю. Особливості дистанційно форми організації навчального процесу / Ю. Васютинська // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 95.

Костіна, А. Знаходження абсолютного екстремуму функції / А. Костіна, Ю. Васютинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 127.

Determination of the level of products novelty importance for developing product innovative policy [Electronic resourse] / I. Fedulova, O. Dragan, O. Sheremet, Yu. Vasyutynska, A. Berher // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24 (8). – P. 66–80. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36899/1/11.pdf

Васютинська, Ю. Використання інформаційних технологій у економічній діяльності / Юлія Васютинська, Наталія Кузьмінська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2021 р. – Київ : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2021. – С. 62.

Васютинська, Ю. Лабораторні роботи та комп’ютерні практикуми, як альтернатива практичним заняттям з вищої математики для студентів ЗВО // Ю. О. Васютинська // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17-18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – С. 58–59.

Васютинська, Ю. О. Формування товарної інноваційної політики на підприємствах молочної галузі [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Юлія Олегівна Васютинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 22 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3G3BhmH

Васютинська, Ю. О. Формування товарної інноваційної політики на підприємствах молочної галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Васютинська Юлія Олегівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 265 с.

Васютинська, Ю. Тенденції розвитку молочної галузі України / Юлія Васютинська // Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми : збірник матеріалів 75-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25–26 березня 2021 р. – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 224–226.

Ніколайчук, К. Г.Ф. Вороний – творець математики з України / Катерина Ніколайчук, Юлія Васютинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 149.

Федулова, І. Інноваційна активність підприємств молочної галузі України [Електронний ресурс] / Ірина Федулова, Юлія Васютинська // Товари і ринки. – 2021. – № 3. – С. 4–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37060/1/03.pdf

Васютинська, Ю. Дистанційна форма організації навчального процесу : переваги та недоліки / Ю. Васютинська // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 64.

Васютинська, Ю. О. Дистанційна освіта : переваги та недоліки / Ю. О. Васютинська // Інноватика в сучасній освіті та науці : теорія, методологія, практика : матеріали III Міжнародного літнього наукового симпозіуму, м. Одеса, 24–25 липня 2020 р. – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2020.

Vasutinska, Y. Estimating the Degree of Novelty of a New Product: Innovative Approach [Electronic resource] / Y. Vasutinska, N. Kuzminska // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. – № 2. – С. 282–294. – Access mode : https://bit.ly/3lmOors

Васютинська, Ю. О. Комп’ютерні практикуми, як спосіб удосконалення проведення практичних занять з вищої математики для студентів ЗВО / Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузмінська // Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27–28 грудня 2019 р. – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2019. – С. 237–238.

Михайлова, В. Встановлення функціональної залежності при дослідженні ЖЦТ / В. Михайлова, Ю. Васютинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 187.

Васютинська, Ю. О. Оцінювання рівня новизни нового товару / Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузьмінська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2018 р. – Київ : Каравела, 2018. – С. 46–47.

Васютинська, Ю. О. Стан розвитку молочної промисловості України / Ю. О. Васютинська, І. В. Федулова // Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : НУБіП України, 2018. – С. 78–80.

Радзієвська, О. І. Спеціальні розділи математики для економістів : навч. посіб. / О. І. Радзієвська, Н. Л. Кузмінська, Ю. О. Васютинська. – К. : НУХТ, 2016. – 283 с.

Радзієвська, О. І. Спеціальні розділи математики для економістів [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. І. Радзієвська, Н. Л. Кузьмінська, Ю. О. Васютинська. – Київ : НУХТ, 2016. – 283 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30662/1/Book_I_II.pdf