Радзієвська Олена Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
8
2
2
30
3
32

Перелік опублікованих документів

Radziyevska, O. Theorem on the estimation of the best approximations for the generalized derivative in Banach spaces / O. Radziyevska, I. Kovalska // Теорія наближення функцій та її застосування : тези Міжнародної конференції, 6-10 червня. – Луцьк, 2022. – С. 21.

Ковальська, І. Б. Найкращі наближення узагальненої похідної в банахових просторах / І. Б. Ковальська, О. І. Радзієвська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2022. - Вип. 21. - C. 288-289

Ковальська, І. Оцінка найкращих наближень узагальнених похідних функції банахового простору через найкращі наближення функції / І. Ковальська, О. Радзієвська // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 49.

Кудрявцев, В. Модель Леонтьєва багатогалузевої економіки / В. Кудрявцев, О. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 136.

Radziyevska, O. I. Estimation of the best approximations for the generalized derivative in banach spaces / O. I. Radziyevska, I. B. Kovalska // Математичне та комп'ютерне моделювання : збірник наукових праць. - Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2021. – Вип. 22. - С. 90-96.

Rudovska, P. The consumer choice challenge / Polina Rudovska, Olena Radzievska Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 148.

Борисов, Д. Лінійна модель міжнародної торгівлі / Денис Борисов, Олена Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 162.

Ковальська, І. Б. Використання формули Тейлора для розв’язування фізичних задач / І. Б. Ковальська, О. І. Радзієвська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2021. – Вип. 27. - С. 165-167.

Ковальська, І. Б. Обернена теорема для деякого елемента бананового простору / І. Б. Ковальська, О. І. Радзієвська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2021. – Вип. 20. – Т. 2. – С. 76–77.

Радзієвська, О. Завдання математичної освіти для нематематичних спеціальностей / Олена Радзієвська // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 79–80.

Kovalska, I. The formation of skills in applying the consepts of limit and derivative of afunction to physical tasks / I. Kovalska, O. Radzievska // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 72.

Radzievska, O. Some Matematical Methods to Study of Economic Models / O. Radzievska, I. Kovalska // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 9-ї Міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2020. – С. 118.

Кузьмінська, Н. Вплив математики на розвиток економіки / Н. Кузьмінська, О. Радзієвська // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 73–74.

Maksymchuk, N. Graphical Solution Method of Game with Mixed Strategies / N. Maksymchuk, O. Radzievska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 186.

Radzievska, O. Higher Mathematics / O. Radzievska, N. L. Kuzminska. – Кyiv : NUFT, 2019. – Р. 143 .

Radzievska, O. On the belonging of (ψ, β) - derivatives to Lebesgue spaces / O. Radzievska // Теорiя наближень i її застосування : Всеукраїнська наукова конференція, 3-5 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 17.

Radzievska, O. On the uniform convergence of Fourier series to (ψ, β) –d erivatives / O. Radzievska // Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці : матеріали IV Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України В. К. Дзядика, 20-26 червня 2019 р. – Світязь, 2019. – С. 26–28.

Ковальська, І. Б. Формування навичок застосування поняття границі та похідної функції для розв’язування фізичних задач // І. Б. Ковальська, О. І. Радзієвська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2019. – Вип. 25. – C. 33–38.

Радзієвська, О. І. Про рівномірну збіжність рядів Фурьє до (ψ, β) похідних [Електронний ресурс] / О. І. Радзієвська // Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці : матеріали IV Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України В. К. Дзядика, 20-26червня 2019 р. – Світязь : 2019. – С. 25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30380/1/1.2019.pdf

Kotlyarova, M. Linear Model of International Trade / M. Kotlyarova, O. Radzievska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С.422.

Radzievskaya, E. On the uniform convergence of Fourier series to (ψ, β)-derivatives / E. Radzievskaya // Journal of Mathematical Sciences. – 2018. – Vol. 235, № 1. – С. 46–51.

Згуровська, О. Задача про оптимальну упаковку кулями / О. Згуровська, О. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ,2018. – Ч. 2. – С. 424.

Радзиевская, Е. И. О равномерной сходимости рядов Фурье к (ψ, β)-производным [Электронный ресурс] / Е. И. Радзиевская // Український математичний вісник. – 2018. – Т. 15, № 1. – С. 57–64. – Режим доступа : https://bit.ly/3pgXffn

Радзієвська, О. І. Деякі фізико-математичні аспекти у вивченні економічних процесів / О. І. Радзієвська, І. Б. Ковальська // Stem-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти : збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 24. – С. 115–117.

Радзієвська, О. І. Існування узагальненої похідної в термінах сильного підсумовування  рядів Фур'є / О. І. Радзієвська // Cучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 28.

Радзієвська, О. І. Методика викладання вищої математики для економістів / О. І. Радзієвська, І. Ковальська // Cучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 50.

Янишин, Д. Задача про оптимальний розмір закупівель / Д. Янишин, О.Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 423.

Radzievskaya, E. І. On the uniform convergence of Fourier series to (ψ, β)-derivatives [Electronic resource] / E. І. Radzievskaya // Теорія наближення функцій та її застосування : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України проф. О. І. Степанця, 28 травня–3 червня 2017 р. – Слов'янськ, 2017. – С. 35. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30381/1/2.2019.pdf

Краснова, М. Застосування комплексних змінних у моделюванні виробничої функції / М. Краснова, О. І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 364.

Радзієвська, О. І. Спеціальні розділи математики для економістів [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. І. Радзієвська, Н. Л. Кузмінська, Ю. О. Васютинська. – Київ : НУХТ, 2016. – 283 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3EcJl4n