Пупена Олександр Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
45
6
37

Перелік опублікованих документів:

Ontological model of digital twin on manufacturing / N. Lutska, O. Pupena, A. Shyshak, V. Taberko, D. Ivaniuk, N. Zotov, M. Orlov, L. Vlasenko // Communications in computer and information science : 11th International conference on open semantic technologies for intelligent systems. – 2022. – Vol. 1625. – Pp. 310-335. DOI: 10.1007/978-3-031-15882-7_16

Proskurka, Y. S. The system for determining the state of equipment by sound / Y.S. Proskurka, O.M. Pupena // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 54-55.

Пупена, О. М. Перспективи розподілу процесів в ланцюгу доданої вартості для систем промислової автоматизації / О. М. Пупена // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2022 р. - Мукачево : МДУ, 2022. - C. 397-399.

Principles of building a system for automating the activities of a process engineer based on an ontological approach within the framework of the industry 4.0 concept [Electronic resourse] / Valery Taberko, Dmitry Ivaniuk, Nikita Zotov, Maksim Orlov, Oleksandr Pupena, Nataliia Lutska // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2021) : сборник научных трудов. – Минск : Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – Вып. 5. – Р. 209–218. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37035/1/5.pdf

The role of semantic and ontological networks in the digital twin management in manufacturing [Electronic resourse] / A. Shyshak, N. Lutska, L. Vlasenko, O. Pupena / Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2021) : сборник научных трудов. – Минск : Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – Вып. 5. – Р. 205–208. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37034/1/4.pdf

Луцька, Н. М. Технічні аспекти інтеграції відкритих онтологічних баз знань із сучасними автоматизованими системами управління / Н. М. Луцька, Л. О. Власенко, О. М. Пупена // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 8–21.

Сімак, Д. Використання технологій промислового Інтернету речей в системах автоматизації пастеризаційними установками / Дмитро Сімак, Олександр Пупена // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 356.

Шишак, А. В. Життєвий цикл організації системи тривожної сигналізації [Електронний ресурс] / А. В. Шишак, О. М. Пупена // Automation of Technological and Business Processes. – 2021. – Vol. 13, Issue 1. – Р. 4–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37036/1/11.pdf

Ontological approach for standards development within industry 4.0 / V. Taberko, D. Ivaniuk, D. Shunkevich, O. Pupena // Communications in computer and information science : 10th International scientific and technical conference on open semantic technologies for intelligent system, 19- 22February 2020, Minsk. – 2020 – Vol. 1282. – Pp. 64–80. DOI: 10.1007/978-3-030-60447-9_5

Шишак, А. В. Керування життєвим циклом людино-машинних інтерфейсів [Електронний ресурс] / А. В. Шишак, О. М. Пупена // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 17–27. – Режим доступу : http://surl.li/bhmzh

Міркевич, Р. М. Оперативно-календарне планування як основа ефективної діяльності сучасних молочних підприємств / Р. М. Міркевич, О. М. Пупена // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 29–40. – Режим доступу : http://surl.li/avdvl

 

 

Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service [Electronic resourse] / A. Pupena, R. Mirkevich, O. Klymenko, V. Polupan // Енергетика і автоматика. – 2017. – № 4 (34). – С. 78–89. – Access mode : http://surl.li/awgdm

Pupena, O. System process management with implement of diagnostics and service functions [Electronic resourse] / O. Pupena, R. Mirkevich, O. Klymenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 83 International scientific conference of young scientists and матеріали, 5–6 April 2017. – K. : NUFT. – 2017. – P. 2. – P. 55. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26575/1/%d0%b2.pdf

Пупена, О. М. Автоматизація промислового теплотехнічного обладнання в концепції Індустрії 4.0. [Електронний ресурс] / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : Х Міжнародна конференція, 23–26 травня 2017 р. – Київ, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26530/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b010.pdf

Пупена, О. М. Сучасні стандарти інтегрованого керування і шляхи їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Р. М. Міркевич. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 25–41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25570/1/NP-32-1.pdf

Computer integrated manufacturing: overview of modern standards [Electronic resourse] / A. Рupena, I. Elperin, R. Mirkevich, O. Klymenko. // Automation of Technological and Business. – Processes. – 2016. – № 3. – С. 63–74. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25571

Пупена, О. М. Використання віртуальних лабораторних робіт з дисципліни «Промислові мережі та інтеграційні технології» / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич, В. В. Полупан // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 24, № 4. – С. 7–16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24684/1/tom22.pdf