Полупан Володимир Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
26
3
19

Перелік опублікованих документів:

Полупан, В. В. Досвід використання людино-машинних інтерфейсів на базі доповненої реальності / В. В. Полупан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. - С. 264.

Андрієнко, Д. В. Технологія цифрового близнюка у поєднанні з AR / Д. В. Андрієнко, В. В. Полупан // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Автоматизоване керування станції дефекосатурації на основі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та методів координації [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В. В. Полупан ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29230/3/Polupan.pdf

Полупан, В. В. Використання FACTORY I/O для набуття навичок розробки прикладного програмного забезпечення промислових ПЛК / В. В. Полупан // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 210.

Полупан, В. В. Використання технологій доповненої реальності для автоматизованої діагностики обладнання / В. В. Полупан, Ю. В. Полупан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 368.

Polupan,V. Genetic algorithm usage for optimization of saturator operation / V. Polupan, V. Sidletskyi // Ukrainian food journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 4. – С. 754–762.

Полупан, В. В. Використання генетичного алгоритму при оптимізації роботи сатуратора за допомогою адаптивної системи оптимального керування / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Цукор України. – 2018. – № 3. – С. 28–32.

Полупан, В. В. Дослідження роботи генетичних алгоритмів у системі автоматизованого управління апаратом ІІ сатурації / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Харчова промисловість. – 2018. – № 24. – С. 138–145.

Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service [Electronic resourse] / A. Pupena, R. Mirkevich, O. Klymenko, V. Polupan. // Енергетика і автоматика. – 2017. – № 4 (34). – С. 78–89. Access mode :http://surl.li/awgdm

Полупан, В. В. Автоматизована система управління станції дефекосатурації з модулем координації [Електронний ресурс] / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Цукор України. – 2017. – № 3 (135). – С. 41–46. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26057

Полупан, В. В. Використання генетичних алгоритмів для вирішення задач оптимізації роботи ділянок цукрового виробництва [Електронний ресурс] / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 199–200. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26582/1/%d1%97.pdf

Полупан, В. В. Розробка віртуального тренажера для програмування ПЛК [Електронний ресурс] / В. В. Полупан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 263. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26075/1/%d0%a2%d0%

b5%d0%b7%d0%b09.pdf

Полупан, В. В. Структура автоматизованої системи розширеного керування для координації суміжних станцій цукрового заводу [Електронний ресурс] / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 16–24. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25572/1/NP-32.pdf

Polupan, V. Decision support systems in sugar industry [Electronic resourse] / V. Polupan // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 59. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24687/1/CEFood_%

d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%201.pdf

Polupan, V. Genetic algorithm for multi objective optimization [Electronic resourse] / V. Polupan, G. Cherednichenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 105. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24688/1/CEFood_%d1

%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%202.pdf

Polupan, V. Genetic algorithm in optimization tasks [Electronic resourse] / V. Polupan, G. Cherednichenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 82 International scientific conference of young scientist and students, 13–14 April 2016. – Part 4. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 206. Access mode :http://surl.li/awggb

Полупан, В. В. Генетичний алгоритм в задачах багатокритеріальної оптимізації [Електронний ресурс] / В. В. Полупан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 267. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24686/1/82%20%d0%

ba%d0%be%d0%bd%d1%84_%d0%9d%d0%a3%d0%a5%d0%a2.pdf

Полупан, В. В. Розробка структури автоматизованої системи розширеного керування для координації суміжних станцій цукрового заводу [Електронний ресурс] / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2016 р. – Київ : НУБІП, 2016. – С. 96–97. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24681/1/%d0%9d%d0%

a3%d0%91%d0%86%d0%9f.pdf

Полупан, В. В. Розробка структури підсистеми «Прийняття рішень» для керування станцією дефекосатурації та її суміжними ділянками [Електронний ресурс] / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 191–192. Режим доступу :http://surl.li/awggj

Полупан, В. В. Розробка структури розширеного керування станцією дефекосатурації цукрового заводу [Електронний ресурс] / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Автоматика-2016 : матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції з автоматичного управління, 22–23 вересня 2016 р. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 63–64. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26071/1/%d0%a2%d0%

b5%d0%b7%d0%b03_2016.pdf

Полупан, В. В. Селфізм і селфіманія [Електронний ресурс] / В. В. Полупан // Дні науки філософського факультету–2016 : матеріали Міжнар. наук. конф., 20–21 квітня 2016 р. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 124–125. Режим доступу :http://surl.li/awggm

Полупан, В. В. Функції селфі в сучасній культурі [Електронний ресурс] / В. В. Полупан // Студентські наукові записки. – 2016. – Вип. 1. – С. 120–124. Режим доступу :http://surl.li/awggn

Пупена, О. М. Використання віртуальних лабораторних робіт з дисципліни «Промислові мережі та інтеграційні технології» [Електронний ресурс] / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич, В. В. Полупан // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2016. – Т. 24, № 4. – С. 7–16. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24684/1/tom22.pdf

Сідлецький, В. М. Аналіз не вимірювальних параметрів на рівні розподіленого керування для автоматизованої системи, об’єктів і комплексів харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, В. В. Полупан // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 7–15. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24682/1/NP22N3.pdf