Ющук Інна Василівна

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
39
1
40

Перелік опублікованих документів

Моделювання протитечійного теплообмінника засобами пакету MathCad [Електронний ресурс] / В. Скопець, О. Сєдих, В. Овчарук, І. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 347. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41473/1/15.pdf

Помаз, Д. Оптимізація розрахунку витрат вапна на окремі ступені очищення дифузійного соку [Електронний ресурс] / Д. Помаз, В. Овчарук, І. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 341. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41480/1/16.pdf

Hrybkov, S. V. Application of modifications of genetic  algorithm for services / S. V. Hrybkov, І. V. Yuschuk, P. O. Yuschuk // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 20 (1). – P. 76–82.

Грибков, С. В. Застосування модифікацій генетичного алгоритму надання послуг [Electronic resourse] / С. В. Грибков, І. В. Ющук, П. O. Ющук // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 20 (1). – Pp.76–82. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41417/1/2.pdf

Овчарук, В. Впровадження новітніх інформаційних систем для дистанційних онлайн-платформ навчання / В. Овчарук, І. Ющук // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доповідей. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78 – С. 360-361.

Овчарук, В. Методи екологізації цукрового виробництва з метою зменшення викидів у атмосферу / В. Овчарук, І. Ющук // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2022. – № 83. – С. 59-62.

Ющук, І. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при змішаній формі навчання / І. В. Ю. Ющук В. О. Овчарук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 223-224.

Ющук, П. Використання платформ дистанційного навчання (LMS) та технологій e-learning у освітньому процесі / П. Ющук, І. Ющук, В. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 305.

Овчарук, В. Використання технологій e-learning в освітньому просторі / В. Овчарук, І. Ющук // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – № 60. – Vol. 1. – С. 35–38.

Ющук, І. В. Програмне забезпечення BigBlueButton для організації відеоконференцій для онлайн-платформ навчання / І. В. Ющук, В. О. Овчарук, П. О. Ющук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 292.

Ющук, П. Віртуальне освітнє середовище ВВВ як складова онлайн-навчання при підготовці бакалаврів ОПП «Комп’ютерні науки» / Павло Ющук, Інна Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – C. 397.

Овчарук, В. О. Використання інформаційних технологій при розрахунках оптимальних розмірів обладнання для сатурації у цукровому виробництві з метою зменшення викидів відпрацьованих газів в атмосферу / В. О. Овчарук, І. В. Ющук // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2020. – № 41. – Vol. 1. – С. 59–61.

Овчарук, В. О. Використання новітніх комп’ютерних технологій з метою інформатизації освіти / В. О. Овчарук, І. В. Ющук  // Science, Research, Development : Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. – Warszawa, 2020. – № 27. – P. 5–9.

Ющук, І. В. Стратегії розвитку освітніх інноваційних технологій у навчальному процесі / І. В. Ющук, П. О. Ющук // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,15-16 квітня 2020 р. – Київ : ДУІТ, 2020. – С. 119–120.

Ющук, І. В. Стратегії розвитку та використання інформаційних систем навчання / І. В. Ющук, В. О. Овчарук, П. О. Ющук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. . – Київ : НУХТ, 2020. – С. 304.

Ющук, П. О. Застосування інформаційних технологій при оптимізації розрахунку витрат вапна на окремі ступені очищення дифузійного соку / П. О. Ющук, І. В. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 157.

Вовкодав, Н. І. Інформаційні технології : навч. посібник / Н. І. Вовкодав, В. О. Овчарук, І. В. Ющук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 115 с.

Ющук, І. В. Використання інформаційних технологій для розрахунку оптимальних розмірів обладнання для сатурації у цукровому виробництві з метою зменшення викидів у навколишнє середовище [Електронний ресурс] / І. В. Ющук, П. О. Ющук // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2019р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 111–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29787/1/information.pdf

Ющук, П. О. Використання новітніх інформаційних технологій для підготовці фахівців з автоматизації харчових виробництв на прикладі Microsoft Office 365 / П. О. Ющук, В. О. Овчарук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 294.

Ющук, П. О. Математичне моделювання оптимальних розмірів обладнання для сатурації у цукровому виробництві [Електронний ресурс] / П. О. Ющук, І. В. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 153. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29786/1/Yuschuk.pdf

Modern approaches and methods of introduction of innovative technologies in education and scientific activity [Electronic resource] / I. Yushchuk, V. Ovcharuk, O. Seidykh, N. Vovkodav, I. Andriiuk // Znanstvena misel journal. – № 16, Vol. 1. – 2018. – P. 24–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27500/1/10.pdf

Сєдих, О. Л. Використання математичного пакету MathCAD при вивченні розділу «Теорія ймовірностей і математична статистика» [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, І. В. Ющук // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ, 2018. – C. 73–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27646/1/12.pdf