Слободян Наталія Геннадіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
73
7
16

Перелік опублікованих документів:

Слободян, Н. Г. Методологічні питання фінансово-інвестиційного аналізу та оцінювання ризиків / Н. Г. Слободян // Проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 серпня 2022 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. - С. 19-22.

Слободян, Н. Г. Фінансово-інвестиційний аналіз та оцінювання ризиків діяльності підприємств в сучасних умовах / Н. Г. Слободян // Eurasian scientific discussions : The 8th International scientific and practical conference, August 29-31, 2022. - Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2022. - Р. 266-268.

Слободян, Н. Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємств харчової промисловості на сучасному етапі / Н. Г. Слободян // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінанасів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 60.

Слободян, Н. Г. Чинники та особливості ефективного залучення позикових коштів в сучасних умовах / Н. Г. Слободян // Підвищення ефективності діяльності харчової та переробної промисловості : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 102.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Гарастовська, А. В. Оцінка ймовірності банкрутства вітчизняного підприємства (на прикладі ТОВ «Андрушівський маслосирзавод») [Електронний ресурс] / А. В Гарастовська, Н. Г. Слободян // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2020. – № 4. – С. 128–133. – Режим доступу : http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/24.pdf

Слободян, Н. Г. Аналітичний інструментарій оцінювання результативності підприємницької діяльності / Н. Г. Слободян // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 129–131.

Слободян, Н. Г. Дослідження фінансового стану підприємства з використанням моделей банкрутства / Н. Г. Слободян, В. А. Черняк // Приазовський економічний вісник : електронний науковий журнал. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2020. – № 3 (20). – С. 258–265.

Слободян, Н. Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення комплексної оцінки результатів підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Н. Г. Слободян // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту КНЕУ, 10 грудня 2020р. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 582–584. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34557/1/11111.pdf

Слободян, Н. Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Н. Г. Слободян // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2020 р. – Полтава : Полтавська Державна Аграрна Академія, 2020. – С. 422–426. – Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirmatervseukrnauk-praktkonfzmizhnuchbuhoblikkontroltaanalizvumovahinstytucionalnyhzmin.pdf

Слободян, Н. Г. Управління витратами промислового підприємства : інформаційно-аналітична складова / Н. Г. Слободян // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 92–95.

Slobodyan, N. Strategic role of higher educational institutions of III-IV accreditation level in modern conditions in Ukraine / N. Slobodyan // Вестник КАЗУЭФМТ. – 2019. – № 1. – P. 63–69

Гарастовська, А. Фінансова діагностика підприємства в системі управління  (на прикладі «ТОВ Андрушівський маслосирзавод» / А. Гарастовська, Н. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 224.

Слободян, Н. Г. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств України: теорія і сучасність / Н. Г. Слободян // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 220–235.

Слободян, Н. Г. Сучасні фактори оцінки інвестиційної привабливості підприємств України / Н. Г. Слободян // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 130–132.

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Ярошенко, В. Економічні досягнення та перспективи розвитку ПАТ “Яготинський маслозавод” / В. Ярошенко, Н. Г. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 240.

Ворона, К. Дослідження напрямів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності хлібопекарських підприємств / К. Ворона, Н. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 309.

Колошко, Н. В. Оцінка ймовірності банкрутства як метод прогнозування фінансового стану підприємства / Н. В. Колошко, Н. Г. Слободян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 33. – С. 231–236.

Обатюк, Ю. О. Стратегія джерел формування виробничих запасі в сучасних умовах / Ю. О. Обатюк, Н. Г. Слободян // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 груд. 2017 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : СІЕТУ, 2017. – С. 136–139.

Ополонець, І. Аналіз фінансової стійкості та напрями її покращення для підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод» / І. Ополонець, Н. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 318.

Павлова, Т. Напрями підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства на прикладі ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» / Т. Павлова, Н. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 319.

Саухіна, О. Аналіз фінансової стійкості на прикладі ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» / О. Саухіна, Н. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 322.

Слободян, Н. Г. Аналіз та контроль дебіторської і кредиторської заборгованості / Н. Г. Слободян, Я. В. Дерев’янко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 92–94.

Слободян, Н. Г. Аналіз рентабельності капіталу за моделлю Дюпона на прикладі ПАТ «Яготинське» / Н. Г. Слободян, А. А. Лобас // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 1 грудня 2018 р., м. Полтава. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С. 40–42.

Слободян, Н. Г. Аналіз факторів впливу на поведінку витрат промислового підприємства / Н. Г. Слободян, Н. С. Носенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 12 (199). – С. 172–177.

Слободян, Н. Г. Методи оцінки імовірності банкрутства підприємства в антикризовому управлінні / Н. Г. Слободян // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 83–92.

Слободян, Н. Г. Про передільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства / Н. Г. Слободян, О. С. Гудименко // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 751–758.

Слободян, Н. Г. Стратегічні аспекти ціноутворення на підприємствах харчової промисловості / Н. Г. Слободян, А. А. Бугакова // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 24. – С. 255–259.

Слободян, Н. Г. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління ефективністю використання трудових ресурсів і оплати праці / Н. Г. Слободян, С. Є. Костенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 72–74.

Слободян, Н. Г. Ціноутворення та управління витратами на підприємствах харчової промисловості / Н. Г. Слободян // Економічний аналіз. – 2018. – Т. 28, № 2. – С. 176–182.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Чернова, А. Фінансовий леверидж в оптимізації структури капіталу / А. Чернова, Н. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 327.

Щербатюк, І. Аналіз показників рентабельності хлібопекарської галузі на прикладі ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» / І. Щербатюк, Н. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 332.

Обатюк, Ю. О. Стратегія джерел формування виробничих запасів в сучасних умовах / Ю. О. Обатюк, Н. Г. Слободян // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 грудня 2017 р., м. Запоріжжя. – С. 136–139.

Слободян, Н. Г. Аналіз факторів впливу на поведінку витрат промислового підприємства / Н. Г. Слободян, Н. С. Носенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 12 (199). – С. 172–177.

Слободян, Н. Г. Про передільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства / Н. Г. Слободян, О. С. Гудименко // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 751–758.

Слободян, Н. Г. Стратегічні аспекти ціноутворення на підприємствах харчової промисловості / Н. Г. Слободян, А. А. Бугакова // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 24. – С. 255–259.

Слободян, Н. Г. Напрями оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств України / Н. Г. Слободян, О. В. Хабенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 5 (180). – С. 35–39.