Шатковська Галина Іванівна

Статистические показники (станом на 01.06.2021 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
1
29
4
7

Перелік опублікованих документів:

Фізика для харчових технологій. Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник [Електронний ресурс] / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк; за заг. ред. С. І. Літвинчук. – Київ : НУХТ, 2021. – 245 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37148

Determination of the strength of a flat wagon by elastic viscous interaction with tank containers / O. Fomin, J. Gerlici, A. Lovska, H. Shatkovska, K. Kravchenko // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. – 2020. – 776 (1).

Establishing patterns in the dynamic loading on the body of a semi-wagon with an elastic middle part of the girder beam / O. Fomin, A. Lovska, I. Medvediev, H. Shatkovska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 5 (7-107). – P. 30–37.

Бурмистров, А. Н. Реологические и акустические свойства некоторых фторорганических соединений / А. Н. Бурмистров, Г. И. Шатковская, С. И. Литвинчук // Scientific achievements of modern society : Abstracts of the 9-th International scientific and practical conference. – Cognum Publshing House Liverpool, United Kingdom, 2020. – P. 351–357.

Бурмістров, О. Використання фізико-хімічних методів для очищення води та їх вплив на організм людини / О. Бурмістров, Г. Шатковська, С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 117–118.

Голографія, яка значно розширює область практичного використання хвильових явищ / О. Литвин, В. Карпишинець, Г. Шатковська, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 191.

Ідентифікація й аналіз м’ясної сировини методом БІЧ-спектроскопії / С. І. Літвинчук, О. Ю. Шевченко, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало // INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTEGRATION ‘2020 : conference proceedings of International scientific conference, Washington,  9-10 November 2020. – Washington : «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle. – 2020. – С. 54–57.

Інтеграція навчальних дисциплін в контексті інформатизації освіти / С. Карплюк, К. Пістрик, Г. Шатковська, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 190.

Літвинчук, С. Формування конкурентноздатності майбутніх технологів при вивченні дисципліни «Фізика для харчових технологій» / С. Літвинчук, В. Носенко, Г. Шатковська // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 164–167.

Способи опромінення м’яса та м’ясопродуктів / В. Коновалова, К. Гуленко, С. Літвинчук, І. Гуцало, Г. Шатковська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 180.

Шатковская, Г. Использование мультимедийных технологий в высших учебных заведениях / Г. Шатковская, С. Литвинчук // Перспективы развития высшей школы : материалы XIII Международной научно-методической конференции, 28-29 мая 2020 г. – Гродно : ГГАУ, 2020. – С. 271–273.

Шатковська, Г. І. Електронні засоби навчання / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Забезпечення якості вищої освіти : збірник матеріалів II–ї Всеукраїнської науково-методичної конференції, 8-10 квітня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – C. 467–469.

Шатковська, Г. І. Інноваційні технології навчання та методи викладання у закладах вищої освіти / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в stem-орієнтованому навчальному середовищі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 12.

Шатковська, Г. І. Компетентність як педагогічне явище / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Освіта та наука: памʼятаючи про минуле, творимо майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С. 288–290.

Шатковська, Г. І. Освітня діяльність із застосуванням інтернет-технологій / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в stem-орієнтованому навчальному середовищі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 92–93.

Шатковська, Г. Інноваційна діяльність та фундаменталізація освіти у ЗВО / Г. Шатковська, С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 182–183.

Шатковська, Г. Сучасні тенденції розвитку науки і виробництва та завдання інженерно-технічної підготовки / Г. Шатковська, С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 184–186.

Шатковська, Г. І. Упровадження інноваційних технологій навчання та методів викладання із врахуванням передового національного та європейського досвіду Електронний ресурс] / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2020. – Вип. 26. – С. 122–126. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34952/1/2020_26_30.pdf

Psychological and pedagogical features of the career growth of vocational education’s teachers | Características psicológicas y pedagógicas del crecimiento profesional de los docentes de educación vocacional / L. O. Bazyl, H. I. Shatkovska, M. М. Klymenko, V. O. Radkevych // Opcion. – 2019. – 35 (Special Issue 23). – P. 763–779.

Шатковська, Г. І. Фундаментальність як тенденція і головна умова удосконалення професійної освіти [Електронний ресурс] / Г. І. Шатковська // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Т. 1. – Вип. 2. – С. 182–189. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34951/1/Shat1.pdf