Літвинчук Світлана Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
2
9
3
93
5
113

Перелік опублікованих документів:

Гуцало, И. В. Сравнительная характеристика различных сортов семян подсолнечника при помощи БИК-спектров отражения / И. В. Гуцало, С. И. Литвинчук, С. А. Ковалёва // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : V Международная научно-практическая конференция, 25-26 марта 2021 г. – Минск, Беларусь, 2021. – С. 228–230.

Дробот, В. І. Вплив рисового борошна на структурно-механічні властивості тіста та якість хліба [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко, С. І. Літвинчук // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Vol. 27, Issue 5. – С. 114–122. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36754/1/ssaovrbnsmvttyh.pdf

Сучасна фізика води : монографія / Л. С. Марценюк, О. С. Марценюк, О. Ю. Шевченко, А. І. Маринін, С. І. Літвинчук. – Київ : Кондор, 2021. – 288 с.

Фізика для харчових технологій. Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник [Електронний ресурс] / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк; за заг. ред. С. І. Літвинчук. – Київ : НУХТ, 2021. – 245 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37148

Hutsalo, I. The method of raw identification containing plant raw materials and products of its procesing with the use of nearinfrared spectroscopic / I. Hutsalo, S. Litvynchuk // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 114.

Influence of alpha hop homologues of bitter and aromatic varities on beer quality / L. Protsenko, S. Ryzhuk, M. Liashenko, O. Shevchenko, S. Litvynchuk, L Yanse, H. Milosta // Ukrainian Food Journal. – Vol. 9, Issue 2. – P. 425–436.

Zomchak, V. Characterisation of sunflowerseeds cultivars based on NIR diffusion reflectance spectra of whole seeds and derived samples / V. Zomchak, I. Hutsalo, S. Litvynchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – С. 178.

Бурмистров, А. Н. Реологические и акустические свойства некоторых фторорганических соединений / А. Н. Бурмистров, Г. И. Шатковская, С. И. Литвинчук // Scientific achievements of modern society : Abstracts of the 9-th International scientific and practical conference. – Cognum Publshing House Liverpool, United Kingdom, 2020. – P. 351–357.

Бурмістров, О. Використання фізико-хімічних методів для очищення води та їх вплив на організм людини / О. Бурмістров, Г. Шатковська, С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 117–118.

Вербицький, Б. І. Збірник задач з курсу загальної фізики : навч. посібник / Б. І. Вербицький, С. І. Літвинчук, Н. В. Медвідь ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – 577 с.

Визначення олеїнової кислоти у високоолеїновому соняшниковому насінні / А. Сокол, О. Клюс, І. Гуцало, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 177.

Використання ближньої інфрачервоної спектроскопії для аналізу харчових продуктів / С. Літвинчук, В. Вишняк, В. Носенко, К. Андрієнко, О. Лукіяник // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 119–120.

Використання фізичних методів для оцінки якості молока та молочних продуктів / А. Литвиненко, Ю. Яснець, С. Літвинчук, В. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 179.

Голографія, яка значно розширює область практичного використання хвильових явищ / О. Литвин, В. Карпишинець, Г. Шатковська, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 191.

Гуцало, И. В. Использование высокоолеиновых семян подсолнуха в пищевой промышленности [Электронный ресурс] / И. В. Гуцало, С. И. Литвинчук, С. А. Ковалева // Техника и технология пищевых производств : материалы ХІІІ Международной научно-технической конференции, 23–24 апреля 2020 г. – Могилев : МГУП, 2020. – Т. 1. – С. 392–393. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31748/1/30.06.20-9.pdf

Гуцало, І. Використання методу ядерного магнітного резонансу в харчовій промисловості / І. Гуцало, С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 125.

Гуцало, І. Високоолеїнова соняшникова олія як важливий елемент сталого виробництва / І. Гуцало, С. Літвинчук, В. Носенко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Гуцало, І. Застосування методу інфрачервоної спектроскопії ближньої області для екологічного аналізу якості олієжирових продуктів харчування / І. Гуцало, С. Літвинчук // Food Chemistry. Modern Methods for production of food, food additives fnd packaging materials : book of abstracts International scientific conference, 7-9 October 2020. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – С. 80.

Гуцало, І. Система для багатокомпонентного аналізу якості сільськогосподарської продукції, кормів і сировини / І. Гуцало, С. Літвинчук // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості : Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів, 18-19 листопада 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 151–152.

Ємнісний перетворювач для гранулометричного контролю / М. Євсеєнко, Д. Кравцов, С. Літвинчук, В. Носенко, С. Тарасенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 182.

Ідентифікація й аналіз м’ясної сировини методом БІЧ-спектроскопії / С. І. Літвинчук, О. Ю. Шевченко, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало // INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTEGRATION ‘2020 : conference proceedings of International scientific conference, Washington,  9-10 November 2020. – Washington : «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle. – 2020. – С. 54–57.

Ідентифікація меду за допомогою інфрачервоної Фур'є-спектроскопії (FTIR) / А. Веберова, М. Сергієнко, В. Вишняк, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 185.

Інтеграція навчальних дисциплін в контексті інформатизації освіти / С. Карплюк, К. Пістрик, Г. Шатковська, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 190.

Інтенсифікація масопередачі в газорідинних системах [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, В. С. Костюк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 7–112. Режим доступу :http://surl.li/azkke

Контроль параметрів харчової продукції за допомогою нового класу ємнісних вимірювальних перетворювачів / М. Євсеєнко, Д. Кравцов, С. Літвинчук, В. Носенко, С. Тарасенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 183.

Літвинчук, С. Георгій Георгійович Де-Метц – видатний вчений, методист та засновник кафедри фізики НУХТ / С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 153–155.

Літвинчук, С. Застосування методу ІЧ-спектроскопії для аналізу якості м’яса та фаршу / І. Гуцало, С. Тарасенко, М. Лазаренко // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 131–132.

Літвинчук, С. І. Порівняльна характеристика способів визначення масової частки олеїнової кислоти в олії соняшникового насіння / С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2020. – С. 48–50.

Літвинчук, С. І. Порівняльний аналіз спектрів відбивання пряників з додаванням цукру та ізомальтитолу / С. І. Літвинчук, В. В. Дорохович, В. Є. Носенко // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2020. – С. 51–53.

Літвинчук, С. Кафедра фізики НУХТ: з часів заснування до сьогодення / С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 109–112.

Літвинчук, С. Формування конкурентноздатності майбутніх технологів при вивченні дисципліни «Фізика для харчових технологій» / С. Літвинчук, В. Носенко, Г. Шатковська // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 164–167.

Оцінка перспектив використання вторинних енергетичних ресурсів варильних відділень пивзаводів [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, К. В. Васильківський, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 165–176. Режим доступу :http://surl.li/azkkj

Системи утилізації вторинної пари сусловарильних апаратів [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, В. С. Костюк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 98–112. Режим доступу :http://surl.li/azkkm

Соколенко, А. І. Енергоматеріальні імпульси в газорідинних середовищах [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 104–114. Режим доступу :http://surl.li/azkko

Спосіб виготовлення пива з використанням ефірної олії хмелю / Л. В. Проценко, М. І. Ляшенко, О. В. Свірчевська, Т. П. Гринюк, А. С. Власенко, Даніель Ваша, С. І. Літвинчук // Науково-практичні рекомендації / за ред. Л.В. Проценко. – Житомир : ІСГП НААН, 2020. – 44 с.

Способи опромінення м’яса та м’ясопродуктів / В. Коновалова, К. Гуленко, С. Літвинчук, І. Гуцало, Г. Шатковська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 180.

Стале виробництво пива європейського типу / Л. Проценко, М. Ляшенко, С. Літвинчук, А. Бобер // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Тарасенко, С. Нові властивості параметричних вимірювальних перетворювачів для прогнозування змін в часі харчової продукції та поточного контролю її структурних змін / С. Тарасенко, С. Літвинчук, В. Носенко // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 145–146.

Фізика для харчових технологій : Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки) / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк : навч. посібник. – Київ : НУХТ, 2020.

Шатковская, Г. Использование мультимедийных технологий в высших учебных заведениях / Г. Шатковская, С. Литвинчук // Перспективы развития высшей школы : материалы XIII Международной научно-методической конференции, 28-29 мая 2020 г. – Гродно : ГГАУ, 2020. – С. 271–273.

Шатковська, Г. І. Електронні засоби навчання / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Забезпечення якості вищої освіти : збірник матеріалів II–ї Всеукраїнської науково-методичної конференції, 8-10 квітня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – C. 467–469.

Шатковська, Г. І. Інноваційні технології навчання та методи викладання у закладах вищої освіти / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в stem-орієнтованому навчальному середовищі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 12.

Шатковська, Г. І. Компетентність як педагогічне явище / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Освіта та наука: памʼятаючи про минуле, творимо майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С. 288–290.

Шатковська, Г. І. Освітня діяльність із застосуванням інтернет-технологій / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в stem-орієнтованому навчальному середовищі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 92–93.

Шатковська, Г. І. Упровадження інноваційних технологій навчання та методів викладання із врахуванням передового національного та європейського досвіду [Електронний ресурс] / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2020. – Вип. 26. – С. 122–126. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34952/1/2020_26_30.pdf

Шатковська, Г. Інноваційна діяльність та фундаменталізація освіти у ЗВО / Г. Шатковська, С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 182–183.

Шатковська, Г. Сучасні тенденції розвитку науки і виробництва та завдання інженерно-технічної підготовки / Г. Шатковська, С. Літвинчук // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 184–186.

Яковенко, І. Використання електро-фізичних методів у технології м’яса та оцінки його якості / І. Яковенко, С. Літвинчук, С. Тарасенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 181.

Litvynchuk, S. Comparative analysis of infrared reflected spectrum of bulk food products / S. Litvynchuk, O. Lukiyanik // 62nd International conference for students of physics and natural science. Open readings, 19–22 March 2019. – Vilnius, Lithuania, 2019. – Р. 340.

Modern method by nmr 1h spectroscopy for the identification of fatty acids in tekhnokontrol inoperative production / J. Korobka, M. Pashkevich, I. Hutsalo // 62nd International conference for students of physics and natural science. Open readings, 19–22 March 2019. – Vilnius, Lithuania, 2019. – P. 339.

Successful use of modern nanotechnologies in physiological optics / A. Opanasenko, D. Anufriyev, O. Kozka, S. Litvynchuk, V. Nosenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 171.

Використання методу БІЧ-спектроскопії для визначення вмісту олеїнової кислоти в соняшниковому насінні / І. В. Гуцало, С. І. Літвинчук, В. С. Каліта, М. Ю. Ріпа // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 29–32.

Виявлення фальсифікатів бджолиного воску методом інфрачервоної спектроскопії відбивання [Електронний ресурс] / В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Ю. В. Коробка, В. П. Домбровський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 159–166. Режим доступу :http://surl.li/azgoz

Внесок Георгія Гамова у всесвітню науку / С. Дрьомова, О. Дядькова, А. Оксенич, В. Носенко, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 173.

Дорохович, В. В. Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів відбивання поліолів / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 10–11 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 150–151.

Дослідження спектрів пряників, виготовлених із застосуванням цукру білого та цукрозамінників [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, А. С. Донець // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 107–108. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34368/1/t_vvd_dspg.pdf

Європейська практика застосування фізичних методів аналізу якості та безпечності харчових продуктів / С. Літвинчук, В. Носенко, І. Гуцало, В. Вишняк // Європейcькі виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 92.

Использование ближней инфракрасной спектроскопии для анализа семян подсолнечника / И. В. Гуцало, В. В. Манк, С. И. Литвинчук // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : доклады Международной научно-практической конференции, г. Минск, 21–22 марта 2019 г. – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 350–352.

Кошовий, Н. Радіометричне датування / Н. Кошовий, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11– 12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 175.

Лисенко, О. Соціальний капітал як необхідна складова сталого розвитку / О. Лисенко, С. Літвинчук // Європейcькі виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 46.

Літвинчук, С. І. Визначення вологості соняшникового шроту методом похідної БІЧ-спектроскопії / С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало, В. Є. Носенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 420–422.

Літвинчук, С. І. Порівняльний аналіз спектрів відбивання пряників з додаванням цукру та ізомальтитолу / С. І. Літвинчук, В. В. Дорохович, В. Є. Носенко // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : БАРМИ, 2019. – С. 51–52.

Літвинчук, С. І. Проблеми формування конкурентоздатності майбутніх фахівців техніко-технологічних спеціальностей при вивченні фізики / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, М. В. Лазаренко, І. В. Гуцало // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 114–115.

Науковий внесок Олександра Смакули у розвиток сучасної оптики / К. Федорченко, С. Литвиненко, С. Літвинчук, В. Носенко В. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 172.

О возможности использования метода БИК-спектроскопии для анализа качества пчелиного воска / С. И. Литвинчук, В. Е. Носенко, В. В. Вишняк // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : доклады Международной научно-практической конференции, г. Минск, 21–22 марта 2019 г. – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 353–354.

Проблеми формування конкурентоздатності майбутніх фахівців техніко-технологічних спеціальностей при вивченні фізики / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, М. В. Лазаренко, І. В. Гуцало // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 114–115.

Проценко, Л. Урізноманітнення європейського ринку розробленим вітчизняним сортом пива / Л. Проценко, О. Свірчевська, С. Літвинчук // Європейcькі виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 80.

Романюк, Н. Нове визначення кілограма / Н. Романюк, С. Тарасенко, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 176.

Сидоренко, В. Люмінесцентний аналіз та його використання у харчових технологіях / В. Сидоренко, С. Баглюк, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11– 12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 174.

Соколенко, А. І. Перехідні процеси в бродильних технологіях [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 92–99. Режим доступу :http://surl.li/azkmg

Стале виробництво хліба на хмельових заквасках / Л. Проценко, А. Власенко, С. Літвинчук // Європейcькі виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 79.

Beer enrichment with biologically active hop compounds [Electronic resourse] / L. Protsenko, R. Rudyk, T. Hryniuk, A. Vlasenko, A. Protsenko, S. Litvynchuk, O. Ovadenko // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 1. – P. 65–78. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28400/1/UKRAINIAN%

20FOOD%20JOURNAL%202018%20V.7%20Is.1-65-78.pdf

Identification of beeswax and its falsification by the method of infrared spectroscopy [Electronic resourse] / V. Vyshniak, O. Dimitriev, S. Litvynchuk, V. Dombrovskiy // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 3. – P. 421–433. Access mode :http://surl.li/azgrc

Аналіз ІЧ-спектрів відбивання деяких олійних культур [Електронний ресурс] / А. Гуцало, Д. Гуцало, С. Літвинчук, І. Гуцало // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 386. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27623/1/10.pdf

Використання фізичних методів у технологічних процесах харчових виробництв [Електронний ресурс] / А. Мехеда, К. Бєлова, С. Літвинчук, В. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 397. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27634/1/19.pdf

Візуалізація фізичних динамічних процесів. Математичний маятник [Електронний ресурс] / Д. Альохіна, А. Шкляр, В. Луценко, В. Ісай, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 406. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27617/1/4.pdf

Візуалізація фізичних динамічних процесів. Пружинний маятник [Електронний ресурс] / О. Кривець, А. Баняс, М. Титечко, В. Ісай, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 407. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27618/1/5.pdf

Візуалізація фізичних динамічних процесів. Фізичний маятник [Електронний ресурс] / А. Ставаш, Н. Дзюба, З. Левчук, А. Жидко, О. Кравчук, В. Ісай, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 405. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27616/1/3.pdf

Дорохович, В. В. Одержання безглютенових вафельних листів із гречаного борошна шляхом мікрохвильового оброблення [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 48–54. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31015/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%20_%206.pdf

Дорохович, В. В. Перспективи використання мікрохвильового термооброблення при виготовленні безглютенових гречаних вафельних листів [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко // Здобутки та перспективи кондитерської галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції13 вересня 2018 р., м. Київ. - Київ, 2018. – С. 121-123. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31075/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8_1.pdf

Застосування лазерів у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / О. Лукіяник, В. Сидоренко, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 396. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27626/1/13.pdf

Контроль якості та регіону походження меду методом ЯМР [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, А. Д’яченко, В. Вишняк, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 390. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27631/1/16.pdf

Моделювання машини Атвуда [Електронний ресурс] / В. Прохоренко, А. Чорноплеча, В. Ісай, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 404. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27615/1/2.pdf

Моделювання маятника Обербека [Електронний ресурс] / А. Стебеляк, В. Янович, В. Ісай, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 403. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27614/1/1.pdf

Молекулярна кухня: поєднання науки і мистецтва харчової промисловості / О. Іванов, Д. Ренке, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 395.

Перспективи використання фізичних способів обробки для збільшення виробництва зернових культур [Електронний ресурс] / Л. Михальська, О. Горб’як, В. Вінярська, С. Літвинчук, В. Носенко, Т. Янюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 394. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27633/1/18.pdf

Порівняльний аналіз ІЧ-спектрів відбивання бджолиного обніжжя та інших сипких продуктів (цукор, сіль, сода) [Електронний ресурс] / Т. Білошицька, В. Гальченко, О. Добровольська, С. Літвинчук, В. Вишняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 400. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27630/1/15.pdf

Провідність контакту: надпровідний графен із d-хвильовим спарюванням – нормальний графен із різними швидкостями Фермі [Електронний ресурс] / А. М. Король, Н. В. Медвідь, В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 143–152. Режим доступу :http://surl.li/azgrv

Промисловий контроль якості воскової сировини методом БІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / А. Дробот, В. Вишняк, С. Літвинчук, В. Домбровський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 388. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27624/1/11.pdf

Руденко, О. Візуалізація звукової хвилі [Електронний ресурс] / О. Руденко, С. Прокопишин, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 399. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27629/1/14.pdf

Фізичні основи товарознавства [Електронний ресурс] / Б. Гордієвич, В. Литвиненко, В. Семенюк, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 401. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27632/1/17.pdf

Шевченко, А. О. Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів відбивання тіста для хлібобулочних виробів / А. О. Шевченко, В. І. Дробот, С. І. Літвинчук // Інноваційні технології в хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 28-29.

Korol, A. Novel version of the Fibonacci superlattices formed of grapheme nanoribbons: Transmission spectra [Electronic resourse] / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk // Physical Status Solidi B. – 2017. – Vol. 254, Issue 4. – P. 1–8. Access mode :http://surl.li/azimq

Protsenko, L. Features of using hops and CO2-extract in brewing / L. Protsenko, S. Litvynchuk // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6, Issue 1. – Р. 77–84.

The effect of the Fermi velocity on the conductivity of the graphene-superconductive graphene junction / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk, N. V. Medvid, V. M. Isai // Springer Proceedings in Physics. – 2017. – Vol. 195. – P. 383–393.

Volkov, A. Determination of raw meat freshness by the express method of n ear-IR spectroscopy / A. Volkov, S. Kovaleva, S. Litvinchuk // Youth scientific achievem ents to the 21st century nutrition problem solution : 83 International scientific conference of young scientist and students, April 5-6, 2017. – Part 2. – Kyiv : NUFT, 2017. – P. 53.

Використання методу БІЧ-спектроскопії для визначення вмісту олеїнової кислоти в насінні соняшнику [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, В. В. Манк, С. І. Літвинчук, Д. Мазур // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 123–124. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26853/1/Gutsalo.pdf

Використання нанотехнологій при виробництві морозива [Електронний ресурс] / О. Шумяк, А. Мещеряков, В. Є. Носенко, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 349. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26711/1/P.3492.pdf

Дослідження воскової сировини методом БІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, В. Гедзюк, В. В. Вишняк, В. П. Домбровський, С. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017 . – Ч. 2. – С. 344. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26702/1/K83.pdf

Застосування нанотехнологій у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / В. Штельмах, І. Коломієць, В. Є. Носенко, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 348. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26710/1/P.3481.pdf

Квантовий комп'ютер та перспективи його використання [Електронний ресурс] / О. Щирська, В. Бруневич, О. Лешковят, В. Э. Носенко, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 347. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26703/1/P.347%d1%83.pdf

Метод знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням [Електронний ресурс] / В. Якубенко, Р. Танчик, О. Іванов, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 352. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25639/1/Part.352.pdf

Тунельна прозорість графенової симетричної двор’єрної структури з бар’єрами швидкості фермі [Електронний ресурс] / А. М. Король, С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – № 6. – С. 112–118. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26854/1/Hutsalo_111_112.pdf

Фізичні методи визначення вмісту олеїнової кислоти у соняшниковому насінні [Електронний ресурс] / В. Гущик, М. Аліпатова, І. В. Гуцало, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 345–346. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25770/1/P.346%20%281%29.pdf

Determination of moisture content in sunflower meal by reflection NIR spectroscopy [Electronic resourse] / I. Hutsalo, S. Litvynchuk, T. Nosenko, V. Nosenko // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 134. Access mode :http://surl.li/azhlc

Energy spectra of the graphene-based fibonacci superlattice modulated by the fermi velocity barriers [Electronic resourse] / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk, S. V. Bagliuk, V. M. Isai // Physical science international journal. – 2016. – № 9 (3). – P. 1–8. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23534/1/Korol932015PSIJ23236.pdf

Spectral properties of Fibonacci superlattices formed using armchair graphene nanoribbons / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk, S. V. Bagliuk, M. V. Lazarenko. – Low temperature physics. – 2016. – Vol. 42, Issue 3. – С. 219–223.

Wax-like substances identification by NIR spectroscopy [Electronic resourse] / V. Vyshniak, S. Litvynchuk, V. Nosenko, V. Dombrovskiy // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 132. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23734/1/Page_132.pdf

Аналіз спектрів відбивання соняшникового насіння з різним вміст олеїнової кислоти [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, C. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко, В. В. Манк // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково–технічної конференція, 7-8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 165–166. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25772/1/P.165-166.pdf

Бозон Хіггса: що являє собою нова частинка? [Електронний ресурс] / М. Івасенко, В. Гриненко, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82 Міжнар. наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 383. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25638/1/P383.pdf

Визначення магнітних характеристик феромагнетика за допомогою віртуальної лабораторної роботи / М. Дідковський, А. Труш, В. Ісай, А. Король // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 387.

Використання БІЧ–спектроскопії для визначення вмісту вологи в соняшниковому шроті [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, С. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко, В. Є. Носенко // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8-10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – C. 218–219. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25362/1/218-219.pdf

Вплив швидкості Фермі на коефіцієнт трансмісії квазіелектронів Дірака–Вейля в однобар’єрній графеновій структурі  [Електронний ресурс] / А. Н. Король, В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 183–189. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25364/1/K1.pdf

Ідентифікація бджолиного воску та воскоподібних речовин методом інфрачервоної спектроскопії  [Електронний ресурс] / C. І. Літвинчук, В. В. Вишняк, В. Є. Носенко, В. П. Домбровський // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 180–182. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26701/1/P.180-182.pdf

Інфрачервона спектроскопія бджолиного воску  [Електронний ресурс] / В. В. Вишняк, C. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, В. П. Домбровський // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65–річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8-10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – C. 220–221. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26713/1/P.2202.pdf

Інфрачервоний аналіз спектрів високоолеїнового необрушеного насіння соняшника [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, C. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко, В. В. Манк // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 277–278. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25365/1/K2.pdf

Кротові нори та квантова заплутаність / М. Хоньків, Б. Стефанюк, С. Літвинчук, А. Король // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 384.

Про можливості використання фізичних методів при виробництві кондитерських виробів / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, А. Домська, Л. Драч, В. Кравчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016 р. – Ч. 2. – С. 381.

Спектральные свойства сверхрешеток Фибоначчи, образованных из графеновых креслообразных нанолент [Электронный ресурс] / А. Н. Король, С. И. Литвинчук, С. В. Баглюк и др. // Физика низких температур. – 2016. – Т. 42, № 3. – С. 283–288. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23732/1/Robota_a2.pdf

Універсальний фізіотерапевтично–мікрохірургічний прилад [Електронний ресурс] / К. Рівна, Т. Бєляєва, І. Гуцало, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 379. Режим доступу :http://surl.li/azhlq

Фізика : навчальний посібник з розв’язування задач з курсу загальної фізики  : навч. посібник / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – Київ : Інкос, 2016. – 376 с.