Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій : монографія / О. В. Романенко, О. М. Арсан, Л. С. Кіпніс, Ю. М. Ситник ; за ред. О. В. Романенка ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. - Київ : Наук. думка, 2015. - 192 с. - (Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-966-00-1506-7.

 
 У монографії розглянуто складові урбаекосистеми Києва і чинники її техногенної трансформації. Описано джерела речовин-забруднювачів у місті та шляхи їх поширення. Проаналізовано особливості гідромережі Києва і чинники її формування. Викладено дані щодо екологічного стану різних за генезом водних об’єктів і шляхів впливу на них чинників урбанізації. Середовище існування гідробіонтів охарактеризовано за відповідними екологосанітарними показниками, рівнями забруднення компонентами сольового складу, речовинами токсичної та радіаційної дії, можливістю впливу сукупності згаданих чинників на життєздатність організмів. Наведено відомості щодо розвитку й поширення рослин, тварин, мікроорганізмів у водних об’єктах Києва, здатності їхньої біоти до акумуляції речовин-забруднювачів та участі у самоочищенні вод. Обговорюються проблеми збереження біорізноманіття в урбаекосистемі та підходи до їх вирішення. Для екологів, гідробіологів, ботаніків, зоологів, гігієністів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. 

   ЗмістТехногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) : монографія / Т. В. Кріль ; НАН України, Ін-т геологічних наук. - Київ : Наук. думка, 2015. - 160 с. - (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)). - ISBN 978-966-00-1490-9.

 
 У монографії розглянуто негативний вплив техногенних динамічних навантажень на компоненти геологічного середовища урбанізованих територій. Дія цих навантажень призводить до змін міцнісних і деформаційних властивостей грунтів, їх щільності та вологості, що спричинює нерівномірні осідання фундаментів будівель і споруд, активізацію схилових гравітаційних процесів. Проаналізовано просторові й частотні характеристики вібраційних коливань, що помшрююгься від основних техногенних джерел на урбанізованих територіях. На прикладі м. Київ за значенням питомого рівня створюваної вібрації виділено ділянки з різним рівнем вібраційного впливу. Подано методику оцінки уразливості геологічного середовиша до дії динамічних навантажень, яка дає змогу виділити на урбанізованих територіях зони з різною реакцією на динамічні виливи, що полегшує вибір заходів щодо зниження або нейтралізації негативного вібраційного впливу. Для спеціалістів у галузі інженерної геології, екогеології та геотехніки, а також аспірантів, студентів, які вивчають спеціальні питання грунтознавства і механіки грунтів. 

   Зміст