Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / А. М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай. - Київ : Кондор, 2016. - 496 с. - ISBN 978-617-7278-96-1.

 
 У підручнику «Системний аналіз якості навколишнього середовища» розглянуто властивості, структуру, взаємозв'язки складних природних та антропогенно змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми, які виникають у довкіллі внаслідок антропогенної діяльності. Описано методи та інструменти системного аналізу якості навколишнього середовища. Обґрунтовано шляхи вирішення складних екологічних проблем та охарактеризовано методологію і методи захисту довкілля. Проаналізовано необхідність екологізації антропогенної діяльності та впровадження елементів «більш чистого виробництва» в Україні для забезпечення якісного екологічно безпечного навколишнього середовища. Підручник розроблено для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-І\/ рівнів акредитації на здобуття ступеня магістра - галузі знань: 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія» та галузі знань 18 «Виробництво та технологи» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

   ЗмістГідроекологія : підручник / М. О. Клименко, , Ю. В. Пилипенко, , Ю. Р. Гроховська [та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2015. - 380 с. - ISBN 978-966-289-078-5.

 
 У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів (1 модуль). Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного виливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів їх забруднення (оріанічного, токсичного, радіонуклідного), критеріям оцінки та системам класифікації якості природних вод, основним принципам охорони, захисту і раціонального використання водних ресурсів (2 модуль). Підручник адресований студентам і викладачам вщих навчальних закладів II - IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітника, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи. 

   Зміст