Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Топчієв, О. Г. Регіоналістика : географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. - Херсон : Олді плюс, 2015. - 372 с. - ISBN 978-966-289-068-6.

 
 Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні основи розробки регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку. Обговорюються питання регіоналізації країни, регіонального розвитку і регіональної політики, реформування адміністративно-територіального устрою України, розроблення регіональної геодемографічної політики, надано порівняльний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і якості житгя населення, планування територій регіонів, формування національної та регіональних екологічних мереж, розроблення стратегій, планів і програм соціально-економічного розвитку регіонів і міст, природоохоронної діяльності і екологічного захисту населення. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, економічних спеціальностей, фахівців у сфері державного управління. Він може бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в сфері регіональної економіки, регіонального розвитку і регіональної політики. 

   ЗмістФінанси, гроші та кредит : теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 578 с. - ISBN 978-617-673-187-0.

 
 У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та фун- кцій таких категорій, як «фінанси», «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансовий ринки. Проаналізовано організацію грошово-кредитної, банківської, фінансової, податкової, бюджетної систем України, функціонування основ фінансових, кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки. Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 Економіка підприємства та напряму 6.030601 Менеджмент. Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників. 

   ЗмістСертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна. - Київ : Ліра-К, 2015. - 316 с. - ISBN 978-966-2609-17-2.

 
 Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу в системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена ефективності управління персоналом та соціально-психологічним аспектам впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаційних структурах України. Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов'язана з питаннями управління та сертифікації персоналу. 

   ЗмістОхорона праці в галузі : навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 322 с. - ISBN 978-617-673-189-4.

 
 Конструктивно навчальний посібник охоплює гри блоки змістових викладок стосовно навчальних дисциплін: «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» (теоретичні основи та практичний курс). Концептуально зміст навчального посібника узгоджено з вимогами компетентнісно-світоглядного підходу ДО навчання майбутніх фахівців. Інноватика такої методичної моделі полягаг у використанні бінарних цілеорієнтацій (стосовно змістової обізнаності з навчальних дисциплін та сформованості компетентнісно-світоглядних професійних якостей майбутнього фахівця). Навчальний посібник адресується науково-педагогічним працівникам та студентам вищих навчальних закладів, практичним працівникам освітньої та виробничих сфер. 

   Зміст