Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Панченко, Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - Херсон : Олді плюс, 2013. - 342 с. - ISBN 978-966-2393-98-9.

 
 У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал посібника доповнює небагатосельні навчальні видання в Україні, де підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та міжнародного туризму. Посібник складається зі вступу, основної частини із 20 розділів, додатків і списку літературних джерел.Основна частина посібника присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, функцій менеджменту для організацій сфери туризму, зовнішнім зв'язкам, управлінню конфліктами в туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи сучасного менеджера в туризмі. Висвітленно основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного менеджменту. За кожною темою посібника наводяться питання до самоконтролю знань. Практичну направленість посібника підсилюють тестові вправи, блок завдань для самостійної роботи і термінологічний словник, що наведено у додатках. Видання призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» з дисципліни «Менеджмент туризму», а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності. 

   ЗмістФормування інноваційного продукту круїзного туризму : монографія / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник ; Київ. ун-т туризму, екон. і права. - Київ : Сталь, 2016. - 248 с. - ISBN 978-617-676-101-3.

 
 У монографії досліджено теоретичні та практичні засади формування інноваційного продукту круїзного туризму. Визначено необхідність впровадження інноваційних продуктів на ринку круїзного туризму та проведено аналіз чинників, що впливають на їх розвиток. Визначено стратегічні напрями розвитку і формування круїзного туризму у форматі інноваційного продукту. Розраховано на науковців, викладачів, працівників готельного та туристичного бізнесу. 

   ЗмістОснови проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Ковешнікова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с. - ISBN 978-966-2609-46-2.

 
 У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів - найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу. Для полегшення сприйняття і систематизації великого матеріалу, накопиченого в цій сфері людської діяльності, при викладі авторами зроблений акцент на функціонально-структурний підхід і закони розвитку технічних систем. Посібник призначений студентам усіх форм навчання зі спеціальності 242 «Туризм» та 6. 020207 «Дизайн». Він також може бути корисним працівникам, занятим у сфері туристичного сервісу, готельної та ресторанної справи і дизайну. 

   Зміст