Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Методи контролю якості харчової продукції : навч. посіб. / О. І. Черевко, , Л. М. Крайнюк, , Л. О. Касілова [та ін.] ; за ред. Л. М. Крайнюка ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. - Київ : Кондор, 2016. - 512 с. - ISBN 978-966-680-583-9.

 
 У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підготовки "Харчова технологія та інженерія" спеціальностей 7.091711 "Технологія харчування", 7.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса", 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока" і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м'ясної і молочної промисловості. 

   ЗмістТехнологічний інжиніринг підприємств харчової галузі : навч. посіб. / Я. Г. Верхівкер, О. С. Бессараб, Т. І. Нікітчіна ; за ред. Я. Г. Верхівкера ; Одес. нац. акад. харч. технол., Нац. ун-т харч. технол. - Одеса : Освіта України, 2017. - 144 с. - ISBN 978-617-7366-26-2.

 
 У навчальному посібнику наведено основи інжинірингу - розробка, зміна з метою поліпшення і контроль втілення в життя технологічних, організаційних та фінансово-економічних моделей технічних систем та об'єктів відповідно до поставлених цілей. Основна мета посібника - формування теоретичних знань та практичних навичок у проведенні інтелектуальних видів діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що пов'язані з реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та ефективного використання ресурсів, а також методів організації та управління на базі сучасних науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних умов і факторів реалізації проектів. Для студентів І-ІУ освітньо-кваліфікаиійних рівнів, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології». Може бути корисним дгя аспірантів та інженерно-технічних працівників харчової промисловості. 

   ЗмістФізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру : монографія / Л. П. Рева ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2015. - 371 с.

 
 Монографія має сучасну (для класичної хімічної технології) структуру опису хіміко-технологічних процесів очищення дифузійного соку: визначення хімічних та масоообмінних моделей процесів, кінетика хімічних реакцій і масообмінних процесів, механізм і основні закономірності, способи проведення процесів та їх оцінка, вплив основних факторів, переваги та недоліки процесів, критерії ефективності та шляхи досягнення максимального технологічного ефекту, раціональні технологічні вимоги до апаратурного оформлення процесів у порівнянні з ефективністю існуючого обладнання із відповідною гідродинамічною обстановкою, методи контролю, управління і технологічної оптимізації процесів, напрямки їх інтенсифікації. Незвичним є два перших розділи: «Технологічні принципи раціональної технології цукру» і «Роль основних груп нецукрів дифузійного соку в технологічних процесах бурякоцукрового виробництва». Для викладачів, аспірантів, студентів спеціальності «Технологія цукру», науковців та фахівців підприємств цукрової галузі. 

   ЗмістСакральные растения Аюрведы / А. Чопра. - Санкт-Петербург : Будущее земли, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-94432-112-1.

 
 Аюрведа - это древнейшее, бесценное наследие могущественнейшей и просветленной цивилизации ариев. Хотя большая часть этого великого знания была утеряна, она сохранилась в достаточной степени на территории современной Индии. До сих пор с помощью аюрведы, пользуясь абсолютно натуральными средствами, современные индийские врачи-аюрведисты творят чудеса. Эта книга известного специалиста по аюрведе, Амритананды Чопры - одна из немногих, в которой описаны все лекарственные растения аюрведы и их применение. 

   ЗмістИсцеляющие мантры в Аюрведе / С. М. Неаполитанский. - 6-е изд. - Москва : Свет, 2016. - 160 с. - (Исцеляющие технологии). - ISBN 978-5-00053-738-1.

 
 Аюрведа («айу» – жизнь и «веда» – знание, ведущее к совершенству) – это наука жизни, использующая методы физического, психического и духовного совершенствования. С точки зрения Аюрведы тело – не только биологический объект, состоящий из клеток и органов, а еще и поток сознания, который создает, формирует и контролирует все процессы. И поэтому человек по своей воле может изменять состояние своего организма. За тысячи лет до того, как современная медицина открыла связь между телом и сознанием, ведические учителя разработали созидательные технологии, работающие с самыми глубинными уровнями сознания. Одной из них являлась наука о звуке, вибрационная медицина, или мантротерапия. Если мы научимся поддерживать равновесие не только в теле, но и в мыслях и эмоциях, то преодолеем беспомощность перед лицом болезней и процессом старения, а наше внутреннее развитие будет беспредельно. 

   ЗмістАюрведа : наука о здоровье / Э. Кришнамачарья. - 7-е изд. - Москва : Амрита, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-413-01401-1.

 
 Жизнь — удовольствие для здорового человека, тогда как для больного она — бедствие. Но здоровье — это собственный настрой, позволяющий поддерживать равновесие в ежедневных трудах, исполняя их играючи и безупречно. Для этого требуется положительная наука, предписывающая принципы диеты, работы, отдыха, сна и половой жизни. Болезнь настигает тех, кто уклоняется от этих принципов. Медицина является средством исправления результатов этих отклонений и считается искуплением. Такова область применения аюрведы — науки жизни. Автор книги популярно раскрывает природу этой науки. 

   ЗмістАюрведа : пособие по женскому здоровью / Я. Н. Раздобурдин. - Москва : Центрополиграф, 2016. - 350 с. - (Инструкция по использованию жизни). - ISBN 978-5-227-06358-8.

 
 Четвертая книга из серии «Инструкция по использованию жизни» рассказывает об аюрведических методах лечения женских болезней, затрагивает вопросы счастья, духовности, красоты внешней и внутренней. Описано применение индийских травяных составов и растений наших широт для лечения мастспатий, миом, поликистоза, бесплодия и прочих женских проблем. Книга написана максимально просто и легко, она будет интересна не только специалистам Аюрведы, но и самому широкому кругу читателей, неравнодушных к своему здоровью. 

   ЗмістГлубинная философия Аюрведы / В. О. Рузов. - Veda Press, 2005. - 144 с.

 
 Книга составлена по материалам семинара "Глубинная философия Аюрведы", который В. О. Рузов (Патита Павана дас) проводил в различных городах России. Аюрведа — древнейшая наука о здоровье - содержит много ценной информации о том, как жить здоровой и счастливой жизнью. При знакомстве с аюрведическими методами лечения человек может иметь неправильное понимание принципов Аюрведы. В. О. Рузов дает объяснение важных философских моментов, помогающих применять эту сложную науку в нашей повседневной жизни. 

   ЗмістАюрведа - наука о счастливой и здоровой жизни / О. Г. Торсунов. - Veda Press, 2002. - 240 с.

 
 Вниманию читателя - книга Олега Геннадьевича Торсунова - психолога и врача, специалиста в области Аюрведы, иглоукалывания, фитотерапии, литотерапии. Книга составлена по материалам семинаров, который О. Г. Торсунов проводил в Киеве в 2002 году, а также дополнена материалами из лекций, которые читались на эту тему ранее в других городах. Знакомство с ее содержанием откроет для читателя новый взгляд на Аюрведу - науку о счастливой и здоровой жизни, изложенной в древнейших книгах знания - Ведах. Знакомство с тонкими законами Вселенной, оказывающих влияние на нашу повседневную жизнь, дает возможность более глубоко осознать природу личности человека, тонкие причины болезней. В книге представлены простые и эффективные способы оздоровления организма и для профилактики и лечения болезней. 

   Зміст