Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Херсон : Олді-плюс, 2016. - 344 с. - ISBN 978-966-289-096-9.

 
 Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складові його розвитку. Виокремлено чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв'язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств. До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. В додатках подано інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств. Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством. 

   ЗмістPR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - Київ : Кондор, 2016. - 246 с. - ISBN 978-966-2781-53-3.

 
 У посібнику досліджуються методологічні, методичні та практичні аспекти менеджменту сучасних маркетингових комунікаційних процесів шляхом застосування системних управлінських алгоритмів та кількісних методів. Методологічною основою запропонованої автором робочої моделі управління комунікаційними процесами є базові принципи та інструменти суміжних напрямів - маркетингу, реклами, івент-менеджменту ЗММ та інших, що належать до кола маркетингових комунікацій. Провідне місце посідають системи кількісної діагностики та моделювання, що становлять методичну основу зазначеної системи, розкриваючи нові напрями оптимізації управлінських рішень у сфері соціальних комунікацій. Фактологічна база посібника спирається на власну консалтингову практику автора та досвід викладацької (вузівської) та тренінгової діяльності. Навчальний посібник розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих фахівців та всіх, хто цікавиться розвитком сучасних соціальних комунікаційних процесів. 

   ЗмістЕкспертиза товарів : навч. посіб. / А. П. Батутіна, І. В. Ємченко, А. О. Троякова. - 2-ге вид., стер. - Київ : Кондор, 2016. - 396 с. - ISBN 978-966-2025-38-5.

 
 Навчально-методичний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю "Експертиза товарів та послуг", "Товарознавство та експертиза в митній справі", "Товарознавство та комерційна діяльність", ОКР "спеціаліст" та "магістр". У навчально-методичному посібнику систематизовано викладено матеріал згідно з типовою програмою. Структура посібника включає 17 тем, при вивчені яких передбачено виконання самостійної роботи, з метою самоперевірки знань матеріалу теми подані запитання. Для виконання лабораторних і практичних занять визначені види робіт за запропонованим варіантом і формою, що супроводжується поясненнями. До кожної теми с перелік нормативних і законодавчих джерел, рекомендованої літератури, додатків. Текстовий матеріал окремих тем супроводжується таблицями, схемами, додатками, що сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

   ЗмістУправління якістю : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. - Київ : Кондор, 2016. - 278 с. - ISBN 978-617-7278-83-1.

 
 Навчальний посібник підготовлено на основі дослідження сучасного вітчизня- ного та світового досвіду в галузі менеджменту якості використання найновіших міжнародних стандартів з якості. В ньому системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти управління якістю, розглянуто основні терміни і поняття. Pозкрито сутність управління якістю, розглянуто основні проблеми В цій галузі.Значну увагу приділено базовій концепції загального менеджменту якості (TQM), створенню та впровадженню систем управління якістю на підприємствах та в організаціях у відповідності до міжнародних стандартів з якості ISO серії 9000. Розглянуто та розкрито сутність статистичних методів та інструментів контролю якості, процесу розгортання функції якості (QFD). Висвітлено поняття сертифікації та підтвердження відповідності, описано процес сертифікації систем якості, розглянуто основні засади національної системи сертифікації УкрСЕПРО. Приділена увага питанням класифікації та обліку витрат на якість в умовах TQM. Розглянуто аудит у сфері якості в Україні та принципи його проведення згідно з міжнародним стандартом ISO 19011. Книга може бути рекомендована для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки „Менеджмент", а також всім, хто цікавиться проблемами ефективного управління якістю продукції та послуг в умовах ринкових механізмів господарювання. 

   ЗмістТоварознавство продовольчих товарів : підручник / І. В. Сирохман. - Київ : Ліра-К, 2016. - 713 с. - ISBN 978-966-2678-40-6.

 
 Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов'язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, змін в асортименті певних груп і видів товарів. Підручних розраховано на студентів навчальних закладів III і IV рівнів акредитації зі спеціальностей економічно-комерційного і управлінського спрямування, а також за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології». Книга буде корисною також науковцям і спеціалістам-практикам, яких цікавлять питання загального товарознавства. 

   ЗмістТеорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія / А. В. Озеран ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - Київ : КНЕУ, 2015. - 471 с. - ISBN 978-966-926-013-0.

 
 Методологія формування фінансової звітності, її теоретичні основи — це питання, які набули особливої актуальності у складних економічних умовах, коли важливість інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень важко переоцінити. У монографії розглянуто концептуальні основи формування фінансової звітності, проаналізовано сучасний стан вітчизняної системи "фінансової звітності підприємств і визначено можливі напрями її удосконалення, спрямовані на підвищення її прозорості, інформативності та корисності в умовах глобалізації економічних відносин та змін ринкової кон'юнктури. Важливе місце у роботі посідають розробки, спрямовані на удосконалення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств України. Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавить проблематика формування фінансової звітності підприємств та її розвитку, а також практикуючих бухгалтерів, фінансових менеджерів, аудиторів і консультантів, що використовують звітну інформацію у своїй професійній діяльності. 

   ЗмістБухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. М. Клим. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 480 с. - ISBN 978-966-397-253-1.

 
 Навчальний посібник створено у відповідності із програмою курсу «Бухгалтерський облік», ідо вивчається за кредитно-модульною сисгемою оцінки знань студентів і передбачає розгляд Основних тем теорії бухгалтерського обліку, організації і практики ведення фінансового обліку на підприємствах України та складання і подання фінансової звітності, у навчальному посібнику враховано вимоги чинного законодавства, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового Плану рахунків. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, неекономічних спеціальностей, для яких передбачено вивчення курсу «Бухгалтерський облік». слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, аудиторів, фінансистів, економістів, менеджерів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік. 

   Зміст