Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Органічний синтез лікарських засобів : підручник / Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 255 с.

 
 Викладено сучасні уявлення щодо основних положень, проблем, перспектив та напрямків органічного синтезу лікарських засобів. Висвітлено великий за обсягом фактичний матеріал, який грунтується на розумінні теоретичних засад будови та реакційної здатності органічних сполук, що дозволяє студенту глибоко розібратися в проблемах зв’язку між хімічною будовою органічних речовин та їх фармакологічними властивостями. Зосереджено увагу на особливостях будови наведених біологічно активних сполук, їх властивостях, на найважливіших моментах перебігу хімічних реакцій, що призводять до їх утворення. Розрахований на студентів спеціальності «Фармацевтична біотехнологія», буде корисним студентам інших природничих спеціальностей, які цікавляться проблемами фармацевтики, а також молодим вченим-практикам, які спеціалізуються в цій галузі знань.  

   ЗмістГрінько, А. П. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу в умовах нової управлінської парадигми : монографія / А. П. Грінько ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. - Х. : ХДУХТ, 2015. - 328 с. - за обміном. - ISBN 978-966-405-367-6.

 
 У монографії досліджено питання вдосконалення методології та організації бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу. Вирішувані автором проблеми грунтуються на узагальненні теоретичних засад, методологічних принципів, удосконаленні практики бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу, що відповідають умовам ринкової економіки з урахуванням накопиченого вітчизняного та зарубіжного досвіду. У монографії висвітлено матеріал з урахуванням міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, що дозволяє читачу зробити висновки щодо удосконалення бухгалтерського обліку основних активів у нових умовах господарювання. 

   ЗмістЯнчев, А. В. Електронне документування : теорія, методологія, практика : монографія / А. В. Янчев ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. - Х. : ХДУХТ, 2015. - 362 с. - ISBN 978-966-405-365-2.

 
 Монографія присвячена моделюванню ефективної системи електронного документування бізнес-процесів суб’єктів господарювання в Ухраїні та розробці на базі такої моделі інфраструктури баз даних для цілей формування інформаційно-аналітичного забезпечення всіх рівнів управління. Поглиблено теоретичні основи облікового процесу в інформаційній економіці та соціально-економічні засади організації праці персоналу облікових служб. Досліджено діалектику розуміїшя документу як семантичної основи процесу документування. Запропоновано науково обґрунтовану класифікацію документів, що задовольняє вимогам системи електронного документообігу. Визначено вплив онтології віртуальної реальності на процеси документування. Запропоновано методологічні та організаційні засади процесів архівування документів в умовах інформатизації суспільно- економічних відносин. Удосконалено методичні та організаційні положення контролю якості документообігу в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Розроблено рекомендації щодо електронного документування окремих бізнес-процесів господарської діяльності. Запропоновано концептуальну модель глобального документообігу в Україні. 

   Зміст