Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Енергоефективність та використання відновлювальних джерел енергії в агро-харчовій промисловості : путівник / М. М. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ, 2017. - 132 с.

 
 Даний Путівник підготовлено та видано в рамках Проекту Агентства ООН з промислового розвитку (UNIDO) та Глобального екологічного фонду (ГЕФ) — «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України». Основними завданнями публікації є: аналіз ситуації з енерговикористанням у харчовій промисловості України, поширення інформації про способи енергозбереження та порядок реалізації політики енергозбереження на харчових підприємствах. Ми сподіваємось, що цей посібник сприятиме впровадженню політики енергозбереження у харчовій промисловості України та підвищенню її ефективності та конкурентоспроможності. 

   ЗмістНизькопотенційна енергетика : навч. посіб. / А. О. Редько, М. К. Безродний, М. В. Загорученко [та ін.] ; під ред. А. А. Долинського; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех.ін-т"; Одес. нац. акад. харч. технол.; Харк. нац. ун-т буд-ва та архітек.; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Харків : Друкарня Мадрид, 2016. - 412 с. - ISBN

 
 Значне розширення інженерного застосування процесів та техніки використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, утилізаційних енергетичних систем визначили необхідність поглибленої підготовки фахівців у цьому напрямі. Теоретичною основою є технічна термодинаміка та методи термодинамічного аналізу. Зміст навчального посібника формувався з урахуванням нових напрямків інженерного використання технічної термодинаміки та енергетики. До них відноситься більш поглиблене вивчення спеціальних питань використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, вторинних енергоресурсів. Для глибокого вивчення наводяться методи термодинаміки та термодинамічного аналізу, що є важливою складовою в діяльності сучасного спеціаліста. Навчальний посібник «Низькопотенційна енергетика» буде корисний студентам вищих технічних навчальних закладів для більш глибокого вивчення дисциплін «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії», «Теплонасосні установки» та «Використання вторинних енергетичних ресурсів у теплопостачанні». 

   Зміст