Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Коробейникова, Е. Ю. Гомолигандные и гетеролигандные комплексонаты и дикарбоксилаты железа(ІІІ), кобальта(Н) и никеля(ІІ) в водных растворах [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Коробейникова Елена Юрьевна ; Удмуртский государственный университет. – Казань, 2015. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Буков, Н. Н. Координационная химия D- и F- элементов с полидентатными лигандами синтез, строение и свойства [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Буков Николай Николаевич ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 2007. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лебедь, Е. Г. Синтез, структура и физико-химия несимметричных функционализированных клатрохелатов железа(П) [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Лебедь Екатерина Геннадьевна ; КНИТУ. – Москва, 2005. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Айсувакова, О. П. Комплексообразование титана(IV) и циркония(IV) c полифункциональными оксисоединениями [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Айсувакова Ольга Павловна ; Оренбургский государственный аграрный университет. – Казань, 2015. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зінченко, В. Ф. Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-, f – металів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Зінченко Віктор Федосійович ; Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України. – Одеса, 1999. – 31 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Михалічко, Б. М. Структурна хімія інтермедіатів купрокаталітичного перетворення ацетилену та його похідних [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Михалічко Борис Миронович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 37 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ковальчук, Л. А. Прямий синтез гетероядерних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Ковбасюк Лариса Анатоліївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ковальчук, Л. А. Прямий синтез гетероядерних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Ковбасюк Лариса Анатоліївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кеворков, Д. Г. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Ti,V,Ag,Pd}-Li-{Si,Ge} та Cu-Li-Si. [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук. : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Кеворков Дмитро Георгійович ; Львівсь. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лампека, Я. Д. Редокс-реакції тетрагональних комплексів нікелю(III,II), мiді(III,II) та кобальту(III,II) з полідентатними азотвмісними лігандами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Лампека Ярослав Дмитрович ; Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. – Київ, 1998. – 45 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Коваль, Л. І. Синтез, будова та деструкція у газовій фазі біс-h5-циклопентадієнильних комплексів Zr (IV) и Hf (IV) з аліциклічними каркасними лігандами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Коваль Людмила Іванівна ; Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Волкова, О. І. Фазова стабільність і критичні струми в текстурованому купраті барію-ітрію [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.01. «Неорганічна хімія» / Волікова Наталя Миколаївна ; Інститут загальної і неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Банах, О. Є. Потрійні системи Sc-РЗМ церієвої підгрупи – Si (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.01. «Неорганічна хімія» / Банах Оксана Євгенівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Жак, О. В. Взаємодія рідкісноземельних металів церієвої групи з Аргентумом та Алюмінієм (діаграми фазових рівноваг та кристалічні структури сполук) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Жак Ольга Володимирівна ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тиванчук, Ю. Б. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Y,Gd,Yb,Lu}-{Si,Ge}-In [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Тиванчук Юрій Богданович ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Стельмахович, Б. М. Взаємодія компонентів у системах {Ho,Yb,Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al (діаграми фазових рівноваг, кристалічна структура та фізичні властивості сполук) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Стельмахович Богдан Мирославович ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Семенишин, Д. І. Ціанідні комплекси перехідних металів з сполуками, що містять Азот і Кисень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Семенишин Дарія Іванівна ; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 36 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Романова, І. В. Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами. Вплив комплексоутворення на формування сорбційних властивостей [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. Хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Романова Ірина Вікторівна ; НАН України, ІЗНХ ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1999. – 11 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нейковський, С. І. Комплексні сполуки d-елементів з нітроген-, оксиген- та сульфуровмістними прохідними пропіонової кислоти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Нейковський Степан Іванович ; Український державний хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 35 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мякуш, О. Р. Фазові рівноваги, кристалічні структури і фізичні властивості сполук в системах Y- {Ru, Rh, Pd}- Ga та {Ce, Ho}- Ru- Ga [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Оксана Романівна Мякуш ; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021