Назад

Галимзянова, Л. Р. Комплексные соединения родия и платины c диоксидинитробензофуроксаном : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Галимзянова Лилия Рафкатовна ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 19с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 547 КБ     Кількість завантажень: 41

Потапова, А. В. Синтез и свойства комплексов Rh(II, III) с фосфорсодержащими каликс[4]резорцинами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Потапова Альбина Валерьевна ; КНИТУ. — Казань, 2013. — 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 432 КБ     Кількість завантажень: 41

Мякуш, О. Р. Фазові рівноваги, кристалічні структури і фізичні властивості сполук в системах Y- {Ru, Rh, Pd}- Ga та {Ce, Ho}- Ru- Ga : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Оксана Романівна Мякуш ; ЛДУ ім. І. Франка. — Львів, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 380 Кб     Кількість завантажень: 41

Нейковський, С. І. Комплексні сполуки d-елементів з нітроген-, оксиген- та сульфуровмістними прохідними пропіонової кислоти : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Нейковський Степан Іванович ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1999. — 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 КБ     Кількість завантажень: 41

Романова, І. В. Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами. Вплив комплексоутворення на формування сорбційних властивостей : автореф. дис. ... канд. Хім. наук : спец. 02.00.01 "Неорганічна хімія" / Романова Ірина Вікторівна ; НАН України, ІЗНХ ім. В. І. Вернадського. – К., 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 Кб     Кількість завантажень: 41

Семенишин, Д. І. Ціанідні комплекси перехідних металів з сполуками, що містять Азот і Кисень : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Семенишин Дарія Іванівна ; ЛДУ ім. І. Франка. — Львів, 1999. — 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 316 Кб     Кількість завантажень: 41

Стельмахович, Б. М. Взаємодія компонентів у системах {Ho,Yb,Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al (діаграми фазових рівноваг, кристалічна структура та фізичні властивості сполук): автореф. дис. ... канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Стельмахович Богдан Мирославович; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 41

Тиванчук, Ю. Б. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Y,Gd,Yb,Lu}-{Si,Ge}-In: автореф. дис. ... канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Тиванчук Юрій Богданович; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 КБ     Кількість завантажень: 41

Жак, О. В. Взаємодія рідкісноземельних металів церієвої групи з Аргентумом та Алюмінієм (діаграми фазових рівноваг та кристалічні структури сполук): автореф. дис. ... канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Жак Ольга Володимирівна; Львівсь. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 1

Банах, О. Є. Потрійні системи Sc-РЗМ церієвої підгрупи - Si (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01. «Неорганічна хімія» / Банах Оксана Євгенівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 1

Волкова, О. І. Фазова стабільність і критичні струми в текстурованому купраті барію-ітрію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01. «Неорганічна хімія» / Волікова Наталя Миколаївна ; Інститут загальної і неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Коваль, Л. І. Синтез, будова та деструкція у газовій фазі біс-h5-циклопентадієнильних комплексів Zr (IV) и Hf (IV) з аліциклічними каркасними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Коваль Людмила Іванівна ; Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 155 КБ     Кількість завантажень: 1

Лампека, Я. Д. Редокс-реакції тетрагональних комплексів нікелю(III,II), мiді(III,II) та кобальту(III,II) з полідентатними азотвмісними лігандами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Лампека Ярослав Дмитрович ; Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. - Київ, 1998. – 45 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 438 КБ     Кількість завантажень: 1

Кеворков, Д. Г. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Ti,V,Ag,Pd}-Li-{Si,Ge} та Cu-Li-Si. : автореф. дис. ... канд. хім. наук. : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Кеворков Дмитро Георгійович ; Львівсь. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 0

Ковальчук, Л. А. Прямий синтез гетероядерних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами : автореф. дис. ... канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Ковбасюк Лариса Анатоліївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - К., 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 Кб     Кількість завантажень: 0

Ковальчук, Л. А. Прямий синтез гетероядерних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами : автореф. дис. ... канд. хім. наук.: спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Ковбасюк Лариса Анатоліївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - К., 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 Кб     Кількість завантажень: 0

Михалічко, Б. М. Структурна хімія інтермедіатів купрокаталітичного перетворення ацетилену та його похідних : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Михалічко Борис Миронович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. - 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 372 КБ     Кількість завантажень: 1

Зінченко, В. Ф. Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-, f - металів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Зінченко Віктор Федосійович ; Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України. - Одеса, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 267 КБ     Кількість завантажень: 1

Айсувакова, О. П. Комплексообразование титана(IV) и циркония(IV) c полифункциональными оксисоединениями : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Айсувакова Ольга Павловна ; Оренбургский государственный аграрный университет. — Казань, 2015. — 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 742 Кб     Кількість завантажень: 0

Лебедь, Е. Г. Синтез, структура и физико-химия несимметричных функционализированных клатрохелатов железа(П) : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Лебедь Екатерина Геннадьевна ; КНИТУ. — Москва, 2005. — 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 707 КБ     Кількість завантажень: 0

Буков, Н. Н. Координационная химия D- и F- элементов с полидентатными лигандами синтез, строение и свойства : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.01 «Неорганічна хімія» / Буков Николай Николаевич ; Кубанский гос. ун-т. - Краснодар, 2007. – 32 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,85 МБ     Кількість завантажень: 0

Коробейникова, Е. Ю. Гомолигандные и гетеролигандные комплексонаты и дикарбоксилаты железа(ІІІ), кобальта(Н) и никеля(ІІ) в водных растворах : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / Коробейникова Елена Юрьевна ; Удмуртский государственный университет. - Казань, 2015. - 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,19 МБ     Кількість завантажень: 1